Eurogrupa, 7.11.2016

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 7.11.2016
  • 15:00
  • Bruksela

Wyniki obrad

Informacje o posiedzeniu

Unia bankowa – aspekty dotyczące strefy euro

Jednolity Mechanizm Nadzorczy i Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Eurogrupa wysłuchała prezentacji Danièle Nouy, przewodniczącej Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego, oraz prezentacji Elke König, przewodniczącej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.

Poinformowały one Eurogrupę o ostatnich wydarzeniach w sektorze finansowym, o głównych działaniach prowadzonych przez te dwie instytucje w ostatnich miesiącach oraz o stojących przed nimi kluczowych wyzwaniach i priorytetach.

Danièle Nouy poinformowała Eurogrupę o trwających pracach dotyczących testów warunków skrajnych z lipca 2016 r., wyzwaniach związanych z zagrożonymi kredytami oraz o planowanym ograniczeniu możliwości nadzoru i krajowych swobód uznania w sektorze bankowym w strefie euro w celu zapewnienia bardziej wyrównanych szans.

Elke König zaprezentowała sprawozdanie na temat postępu działań Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, pobierania składek na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz umów pożyczkowych z poszczególnymi państwami członkowskimi.

Eurogrupa pochwaliła udane prace przeprowadzone dotychczas przez obie instytucje i oczekuje kolejnej wymiany poglądów, która ma się odbyć wiosną przyszłego roku.

Dyskusja o wzroście gospodarczym i zatrudnieniu: krajowe ramy niewypłacalności

Eurogrupa omówiła sposoby poprawy skuteczności i efektywności krajowych ram niewypłacalności. Dyskusja ta była nawiązaniem do posiedzenia z kwietnia 2016 r., kiedy to uzgodniono wykaz zasad, które należy stosować. Zasady te dotyczą zwłaszcza szybkości proceduralnej, przewidywalności i efektywności kosztowej ram.

Sprawnie działające ramy niewypłacalności są elementem niezbędnym do eliminacji nawisu długu i poprawy zdolności banków do kredytowania gospodarki. Jest to szczególnie ważne w strefie euro, gdzie gorsza kondycja poszczególnych gospodarek może odbić się na kondycji innych.

Eurogrupa powróci do tej kwestii w przyszłym roku.

Grecja: druga weryfikacja programu i sprawozdanie o unijnej pomocy technicznej

Ministrowie zostali poinformowani o trwającej drugiej weryfikacji realizacji programu dostosowań gospodarczych Grecji, po kontrolnej wizycie przedstawicieli instytucji w Atenach pod koniec października.

Eurogrupa zaapelowała do greckich władz i osób uczestniczących w wizycie o dalszą konstruktywną współpracę i o szybkie zakończenie weryfikacji.

Druga weryfikacja obejmuje budżet na 2017 r., średniookresową strategię budżetową i reformę rynku pracy.

Eurogrupa wysłuchała również informacji o pomocy technicznej udzielonej do tej pory władzom Grecji przez działającą w ramach Komisji Europejskiej Służbę ds. Wspierania Reform Strukturalnych. Służbę tę utworzono w lipcu 2015 r. Pomaga ona państwom członkowskim we wdrażaniu reform administracyjnych i strukturalnych, które mają sprzyjać wzrostowi gospodarczemu. Eurogrupa oczekuje, że służba ta skupi się na pomocy Grecji w realizacji reform.

Nadzór poprogramowy: Cypr i Hiszpania

Ministrowie zapoznali się z wynikami pierwszej wizyty poprogramowej na Cyprze (przeprowadzonej pod koniec września 2016 r.) oraz z wynikami szóstej wizyty poprogramowej w Hiszpanii (przeprowadzonej w połowie października 2016 r.).

Projekty planów budżetowych państw członkowskich strefy euro na 2017 r.

Komisja Europejska poinformowała Eurogrupę o trwającej ocenie projektów planów budżetowych na 2017 r., w tym o wymianie pism z kilkoma państwami członkowskimi.

Ministrowie przeprowadzą specjalną dyskusję na temat tych planów na posiedzeniu 5 grudnia, posiłkując się opiniami Komisji Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 8.11.2016