Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Wyniki obrad

Plany i perspektywy budżetowe

Podczas sesji porannej Eurogrupa omówiła projekty planów budżetowych państw członkowskich strefy euro na 2017 r. Podstawą dyskusji były opinie Komisji Europejskiej na temat tych planów opublikowane 16 listopada. Zgodnie z ustaleniami Komisji plany budżetowe ośmiu państw (Belgii, Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Słowenii i Włoch) są potencjalnie niezgodne z regułami budżetowymi określonymi w pakcie stabilności i wzrostu.

Eurogrupa w dużej mierze zgodziła się z opiniami Komisji. Wezwała Włochy do podjęcia niezbędnych kroków i z zadowoleniem odnotowała zobowiązanie się innych odnośnych państw do zapewnienia zgodności z przepisami. Eurogrupa czeka również na zaktualizowane projekty planów budżetowych Litwy i Hiszpanii.

Ministrowie zajęli się także sytuacją budżetową i perspektywami budżetowymi dla strefy euro jako całości. Podkreślili, jak ważne jest osiągnięcie odpowiedniej równowagi między zapewnieniem stabilności budżetowej a wspieraniem inwestycji, aby wzmocnić niepewne ożywienie gospodarcze.

Eurogrupa zapoznała się z komunikatem Komisji i z analizą kursu polityki budżetowej wzywającymi do stosowania pozytywnego kursu polityki budżetowej w strefie euro. Przypomniała, że w lipcu ministrowie stwierdzili na podstawie analizy Komisji, że w dużej mierze neutralny wspólny kurs polityki budżetowej w 2017 r. jest odpowiednio wyważony. Eurogrupa podkreśliła, że pomiędzy państwami członkowskimi istnieją znaczne różnice, jeśli chodzi o przestrzeń fiskalną i potrzeby konsolidacji budżetowej. Ministrowie podkreślili ponadto znaczenie prowzrostowego charakteru środków budżetowych.

Aby zapewnić lepszą koordynację krajowych polityk fiskalnych, państwa członkowskie strefy euro muszą przedkładać swoje projekty planów budżetowych Komisji Europejskiej do oceny między 1 a 15 października każdego roku. Grecki projekt planu budżetowego nie był analizowany w tej procedurze, gdyż oceniany jest oddzielnie, w ramach trwającego programu dostosowań makroekonomicznych.

Grecja

Eurogrupa otrzymała od instytucji informacje o zaawansowaniu drugiej weryfikacji programu dostosowań gospodarczych – w następstwie wizyty kontrolnej, którą w połowie listopada odbyli przedstawiciele instytucji. Eurogrupa z zadowoleniem przyjęła dotychczasowe postępy i zaapelowała do władz Grecji oraz do instytucji o szybkie wznowienie negocjacji i uzgodnienie pakietu reform polityki przez wszystkie zainteresowane strony.

Wydano oświadczenie zatwierdzające pakiet krótkoterminowych środków okołozadłużeniowych i określające dalsze działania.

Program prac Eurogrupy

Eurogrupa przyjęła program prac na pierwsze półrocze 2017 r.