Eurogrupa, 26.1.2017

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 26.1.2017
  • 15:00
  • Bruksela

Wyniki obrad

Informacje o posiedzeniu

Grecja

Instytucje poinformowały Eurogrupę o postępie drugiej weryfikacji programu dostosowań gospodarczych po grudniowej wizycie kontrolnej w Atenach.

Eurogrupa zaapelowała do władz Grecji oraz do instytucji o szybkie wznowienie negocjacji i uzgodnienie pakietu reform politycznych przez wszystkie zainteresowane strony. Takie porozumienie jest warunkiem pomyślnego zakończenia drugiej weryfikacji.

Chodzi o reformy greckich rynków pracy i produktów, sektora energetycznego i innych dziedzin. Oczekiwane jest też porozumienie dotyczące średnioterminowej (tzn. na rok 2018 i później) strategii budżetowej Grecji.

Przedstawiciele Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), z którego finansowany jest program, poinformowali ministrów o postępach w realizacji krótkoterminowych środków redukcji zadłużenia Grecji. Środki te zostały zatwierdzone przez Eurogrupę w grudniu, a 23 stycznia 2017 r. – formalnie przyjęte przez radę dyrektorów EMS i radę dyrektorów Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej.

Środki te polegają np. na zmianie niektórych stóp procentowych ze zmiennych na stałe, tak by zmniejszyć ryzyko nadmiernych odsetek dla Grecji. Mają jej też ułatwić spłatę zadłużenia. Nie będą natomiast niosły żadnych skutków budżetowych dla udziałowców EMS, czyli dla państw strefy euro.

Nadzór poprogramowy w Irlandii i Portugalii

Eurogrupa wysłuchała informacji o wynikach szóstej wizyty poprogramowej w Irlandii i piątej w Portugalii. Obie przeprowadzono między końcem listopada a początkiem grudnia 2016 r.

Wizyty te pozwoliły stwierdzić, że Irlandia i Portugalia są w stanie spłacić pożyczki, których udzielono im w ramach odpowiednich programów.

Konsultacje MFW ze strefą euro

Przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) poinformowali Eurogrupę o głównych ustaleniach śródokresowej misji, która odbyła się w kontekście konsultacji prowadzonych na podstawie art. IV umowy o MFW pod koniec 2016 r.

Eurogrupa zgodziła się z dokonaną przez MFW oceną prognoz gospodarczych dla strefy euro i z poglądami funduszu na temat wyzwań politycznych stojących przed unią walutową.

Końcowa misja MFW odbędzie się w dalszej części roku, a jej podsumowaniem będzie pełne, ostateczne sprawozdanie.

Europejski semestr: zalecenie dla strefy euro na 2017 r.

Eurogrupa omówiła projekt zalecenia Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro na 2017 r.

Ministrowie uzgodnili, że zalecenia na 2017 r. powinny koncentrować się na wzroście i tworzeniu miejsc pracy, racjonalnej polityce fiskalnej oraz ukończeniu tworzenia unii bankowej.

Projekt zalecenia zostanie zatwierdzony 27 stycznia przez Radę Ecofin.

Projekty budżetowe: Hiszpania i Litwa

Eurogrupa omówiła zaktualizowane projekty planów budżetowych Hiszpanii i Litwy na 2017 r. W październiku 2016 r. te dwa państwa przedłożyły projekty planów budżetowych oparte na niezmienionym kursie polityki, ponieważ w owym czasie w związku z krajowymi procedurami wyborczymi ich rządy nie dysponowały pełnią uprawnień budżetowych. Dlatego też po uformowaniu się nowych rządów państwa te miały przedstawić zaktualizowane plany.

Podstawą dyskusji Eurogrupy były opinie Komisji Europejskiej na temat tych planów opublikowane 17 stycznia. Komisja uznała, że plan Hiszpanii jest w dużym stopniu zgodny z postanowieniami paktu stabilności i wzrostu, natomiast plan przedstawiony przez Litwę może nie spełnić wymogów paktu.

Eurogrupa w dużej mierze zgodziła się z opiniami Komisji. Przyjęła do wiadomości wniosek Litwy o elastyczne stosowanie zasad paktu stabilności i wzrostu, które w pewnych okolicznościach jest dozwolone. Eurogrupa wydała odnośne oświadczenie.

Ostatnia aktualizacja: 27.1.2017