Eurogrupa, 7.4.2017

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 7.4.2017
  • 09:00
  • Valletta

Wyniki obrad

Informacje o posiedzeniu

Grecja

Eurogrupa zapoznała się z przebiegiem prowadzonych w ubiegłym miesiącu intensywnych rozmów między Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Europejskim Mechanizmem Stabilności a rządem greckim.

Instytucje te i władze greckie osiągnęły porozumienie w sprawie głównych elementów reform politycznych. Od porozumienia tego zależy postęp drugiej weryfikacji bieżącego programu dostosowań makroekonomicznych w Grecji, a tym samym wypłata dalszej pomocy finansowej dla Grecji. Porozumienie dotyczy skali, harmonogramu i kolejności reform.

Instytucje będą kontynuowały prace techniczne w Atenach, by jak najszybciej zawrzeć umowę administracyjną.

Wzrost i zatrudnienie: inwestycje

Eurogrupa kontynuowała rozpoczętą w lipcu ubiegłego roku dyskusję na temat propagowania inwestycji. Przyjęła oświadczenie określające wspólne zasady polityk krajowych w tej dziedzinie.

Zasady te dotyczą poprawy otoczenia biznesowego, zwiększenia skuteczności administracji publicznej, priorytetowego traktowania wysokojakościowych inwestycji publicznych, by pobudzać wzrost gospodarczy i jego potencjał, rozwój rynkowych źródeł finansowania przedsiębiorstw i usuwanie barier regulacyjnych dla inwestycji prywatnych.

Unia bankowa – aspekty dotyczące strefy euro

Danièle Nouy, przewodnicząca Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego, przedstawiła doroczne sprawozdanie z działań nadzorczych EBC w 2016 r.

Priorytety Rady ds. Nadzoru na 2017 r. to m.in. dalsza konwergencja krajowych standardów nadzoru w unii bankowej, rozwiązanie problemu zagrożonych kredytów w bilansach banków (kredyty te pozostają problematyczne w niektórych państwach członkowskich), a także poprawa rentowności banków, a tym samym ich zdolności do finansowania gospodarki.

Przewodnicząca Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji Elke König poinformowała Eurogrupę o działaniach swojej instytucji. Zdała relację z postępów osiągniętych w planowaniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz poinformowała o wkładach banków na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Cypr: nadzór poprogramowy

Instytucje biorące udział w weryfikacji poprogramowej i cypryjski minister finansów Harris Georgiades krótko omówili wyniki ostatniej wizyty poprogramowej na Cyprze.

Zapewnili ministrów, że cypryjskie władze zamierzają kontynuować rozważną politykę gospodarczą. Potwierdzili również, że nie ma ryzyka niespłacenia pożyczek, które Cypr otrzymał z Europejskiego Mechanizmu Stabilności w kontekście swojego programu dostosowań makroekonomicznych (2013 – 2016).

Ostatnia aktualizacja: 10.4.2017