Eurogrupa, 22.5.2017

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 22.5.2017
  • 15:00
  • Bruksela

Wyniki obrad

Informacje o posiedzeniu

Grecja

Eurogrupa z zadowoleniem przyjęła wstępne porozumienie między Grecją a instytucjami co do nowego pakietu reform politycznych, które mają przyczynić się do ożywienia gospodarki w tym państwie. Porozumienie jest ważnym krokiem warunkującym zakończenie drugiej weryfikacji programu dostosowań makroekonomicznych w Grecji.

Eurogrupa z uznaniem stwierdziła, że Grecja zrealizowała już znaczną część uzgodnionych zadań wstępnych.

Przyjęte przez to państwo reformy dotyczą takich obszarów jak system emerytalny, podatek dochodowy, rynek pracy i sektor energetyczny. Mają pomóc przywrócić prowzrostową równowagę gospodarki oraz wzmocnić średnioterminową strategię fiskalną.

Eurogrupa przeprowadziła szczegółową dyskusję na temat zdolności Grecji do obsługi zadłużenia, ale nie osiągnęła ogólnego porozumienia. Prace będą kontynuowane w najbliższych tygodniach, na warunkach uzgodnionych w maju 2016 r. Celem jest definitywne zakończenie dyskusji na kolejnym posiedzeniu Eurogrupy.

Sytuacja gospodarcza w strefie euro

Eurogrupa wymieniła poglądy na temat sytuacji gospodarczej i aktualnego poziomu inflacji w strefie euro. Podstawą dyskusji była prezentacja, w której Komisja przedstawiła swoją wiosenną prognozę gospodarczą z 11 maja 2017 r.

Hiszpania: 7. wizyta poprogramowa

Eurogrupa zapoznała się z najważniejszymi wynikami 7. wizyty poprogramowej w Hiszpanii, przeprowadzonej w dniach 24–26 kwietnia przez pracowników Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego.

Wizyta potwierdziła, że nie ma ryzyka niespłacenia pożyczek, które Hiszpania zaciągnęła w ramach programu rekapitalizacji swojego sektora bankowego w latach 2012–2014 (programu finansowanego przez Europejski Mechanizm Stabilności).

Ostatnia aktualizacja: 2.6.2017