Eurogrupa, 15.6.2017

Eurogrupa
  • Eurogrupa
  • 15.6.2017
  • 15:00
  • Luksemburg

Wyniki obrad

Informacje o posiedzeniu

Grecja

Eurogrupa zakończyła dyskusję nad toczącą się drugą weryfikacją greckiego programu dostosowań gospodarczych, finansowanego z Europejskiego Mechanizmu Stabilności.

Z zadowoleniem odebrała przyjęcie przez grecki parlament uzgodnionych zadań wstępnych. Zadania te są elementem reform politycznych ustalonych przez ten kraj 2 maja 2017 r. z instytucjami (Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Mechanizmem Stabilności oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym).

Reformy dotyczą emerytur, podatku dochodowego czy rynku pracy oraz sektora finansowego czy energetycznego. Powinny one wzmocnić średniookresową strategię fiskalną Grecji i pomóc w prowzrostowym przeorientowaniu gospodarki.
Eurogrupa zwróciła się do Grecji, by wraz z instytucjami i stosownymi stronami trzecimi opracowała i wspierała całościową strategię sprzyjającą wzrostowi.

Eurogrupa ponownie potwierdziła podejście z maja 2016 r. względem zdolności Grecji do obsługi zadłużenia, a jednocześnie podała więcej szczegółów na temat średniookresowych środków okołozadłużeniowych, które mogą zostać podjęte wobec Grecji.

Zostałyby one wdrożone po pomyślnym zakończeniu programu, jeśli nowa analiza zdolności do obsługi zadłużenia potwierdziłaby, że są niezbędne.

Eurogrupa z zadowoleniem przyjęła zobowiązanie Grecji do utrzymania nadwyżki pierwotnej w wysokości 3,5% PKB do roku 2022, a następnie ścieżki fiskalnej zgodnej z europejskimi ramami fiskalnymi. Według analizy Komisji Europejskiej musiałoby to oznaczać w okresie 2023–2060 nadwyżkę pierwotną równą lub niewiele wyższą niż 2,0% PKB.

W tym kontekście kierownictwo MFW niebawem zaleci swojej Radzie Wykonawczej, by co do zasady zatwierdziła nową 14-miesięczną promesę kredytową dla Grecji.

Gdy wszystkie państwa strefy euro dopełnią stosownych procedur krajowych, Europejski Mechanizm Stabilności będzie mógł wystąpić w ramach programu z kolejną transzą pomocy finansowej dla Grecji. Wyniesie ona 8,5 mld EUR.

Dyskusja o wzroście i zatrudnieniu: poprawa jakości finansów publicznych

Eurogrupa po raz kolejny wymieniła poglądy na temat jakości finansów publicznych, nawiązując do dyskusji z września 2016 r., kiedy to zatwierdziła wspólne zasady dokonywania krajowego przeglądu wydatków publicznych.

Ministrowie rozmawiali o praktycznej realizacji tych zasad w świetle prezentacji Komisji Europejskiej na temat doświadczeń krajowych.

Przegląd wydatków publicznych pomaga rządowi identyfikować dziedziny, w których można by poczynić oszczędności i usprawnienia i w których wydatki mogłyby być bardziej opłacalne. Temat ten jest dla państw strefy euro szczególnie ważny, ponieważ starają się dbać o odpowiedzialność fiskalną, a jednocześnie wspierać wzrost.

Przewiduje się dalsze prace, tak by zorganizować wymianę sprawdzonych rozwiązań.

Konsultacje MFW ze strefą euro

Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde poinformowała Eurogrupę o tym, jak MFW ocenia perspektywy gospodarcze strefy euro oraz stojące przed nią zagrożenia i wyzwania polityczne. MFW dokonał tej oceny w ramach dorocznych konsultacji na podstawie art. IV.

Fundusz potwierdził, że ożywienie gospodarcze w strefie euro się umacnia i poszerza swoją bazę. Zalecił, by strefa euro korzystając z obecnych korzystnych warunków finansowych, nadal koncentrowała się na solidnej polityce fiskalnej oraz reformach strukturalnych i reformach sektora finansowego. Powinna także dążyć do utworzenia pełnej unii gospodarczej i walutowej.

Eurogrupa konstruktywnie przedyskutowała tę ocenę. Niebawem na portalu MFW pojawi się ostateczne oświadczenie funduszu.

W artykule IV umowy o MFW przewidziano nadzór nad polityką gospodarczą państw członkowskich funduszu i regionów walutowych takich jak strefa euro.

Wdrażanie europejskich ram restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Przewodnicząca Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji Elke König oraz wiceprzewodnicząca Rady ds. Nadzoru EBC Sabine Lautenschläger wraz z Komisją Europejską poinformowały Eurogrupę o stanie wdrażania europejskich ram restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Ostatnia aktualizacja: 23.6.2017