Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Jean-Claude Juncker pokieruje Unią

Przywódcy UE, zebrani na forum Rady Europejskiej 26–27 czerwca, wskazali swojego kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Omówili też strategiczny program UE i proponowany plan pokojowy dla Ukrainy. Pogratulowali również Grecji najważniejszych osiągnięć za czasu jej prezydencji. 

Po formalnym głosowaniu większością kwalifikowaną Rada Europejska przyjęła decyzję o zaproponowaniu Parlamentowi Europejskiemu Jeana-Claude'a Junckera jako kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Decyzja zapadła po szerokich dyskusjach, które Herman Van Rompuy prowadził z głównymi partiami w Parlamencie Europejskim i z przedstawicielami państw członkowskich, po to by wyłonić najlepszego kandydata na to stanowisko.

Rada Europejska postanowiła spotkać się ponownie 16 lipca, by dokończyć proces nominowania kandydatów na pozostałe wysokie unijne stanowiska.

Europejski program strategiczny

26 czerwca podczas specjalnej uroczystości w Ypres upamiętniającej setną rocznicę wybuchu I wojny światowej unijni przywódcy dyskutowali o przyszłości UE, jej priorytetach i celach na najbliższe lata.

Uzgodnili program strategiczny, skupiający się na 5 głównych celach (i sposobach ich realizacji):

  • silniejsze gospodarki z większą liczbą miejsc pracy
  • społeczeństwa zdolne dawać podmiotowość i chronić
  • bezpieczna przyszłość energetyczna i klimatyczna
  • wiarygodny obszar podstawowych wolności
  • skuteczne wspólne działania w świecie.

Przywódcy ponownie opowiedzieli się za reformami i konsolidacją budżetową, ale wyrazili też wolę realizowania inwestycji niezbędnych dla przyszłości. Obowiązujące ramy budżetowe UE dają możliwość pogodzenia dyscypliny budżetowej ze wspieraniem wzrostu, i należy to wykorzystać.

Przewodniczący Herman Van Rompuy powiedział: „Wszyscy opowiadamy się za paktem stabilności i wzrostu. Chodzi o to, by jak najlepiej wykorzystać elastyczność jego obecnych zasad”.

„Wszyscy opowiadamy się za paktem stabilności i wzrostu. Chodzi o to, by jak najlepiej wykorzystać elastyczność jego obecnych zasad” – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej.

 

Kryzys na Ukrainie

Przywódcy UE z zadowoleniem przyjęli plan pokojowy prezydenta Petra Poroszenki. Rada Europejska wyraziła jednak ubolewanie, że zawieszenie broni nie doprowadziło do całkowitego zaniechania działań wojskowych.

Jeżeli chodzi o sankcje, Rada Europejska jest gotowa w każdej chwili zebrać się ponownie, by przyjąć wszelkie dalsze istotne środki ograniczające, o ile do poniedziałku 30 czerwca Rosja i separatyści nie podejmą następujących konkretnych działań:

  • porozumienie w sprawie mechanizmu – monitorowanego przez OBWE – weryfikującego respektowanie zawieszenia broni i skuteczną kontrolę granic
  • przywrócenie ukraińskim władzom trzech przejść granicznych
  • uwolnienie zakładników, w tym wszystkich obserwatorów OBWE
  • rozpoczęcie merytorycznych negocjacji w sprawie realizacji planu pokojowego, który przedstawił prezydent Petro Poroszenko.
Umowy stowarzyszeniowe UE z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, 27 czerwca 2014

Układ o stowarzyszeniu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą

27 czerwca przywódcy UE podpisali układy o stowarzyszeniu z Gruzją i Mołdawią. Zakończono także procedurę podpisywania takiego układu z Ukrainą – w obecności Petra Poroszenki, nowo wybranego prezydenta Ukrainy.

Herman Van Rompuy zwrócił uwagę na historyczny charakter uroczystości: „To nie są zwykłe umowy, to kamień milowy w historii naszych stosunków i Europy jako całości. W Kijowie i w innych miejscach ludzie oddali życie za tę ściślejszą więź z Unią Europejską. Nie zapomnimy o nich”.

Przypomniał także, że: „Unia Europejska jest gotowa – stosownie do potrzeb – do dialogu z Rosją, aby rozwiać ewentualne nieporozumienia (...)”.

Inne punkty obrad

Europejski semestr

Rada Europejska zatwierdziła zalecenia dla poszczególnych krajów, kończąc w ten sposób europejski semestr 2014. Kraje UE powinny tych zaleceń przestrzegać, opracowując swoje budżety i reformy strukturalne oraz politykę zatrudnieniową i społeczną.

Przywódcy UE podkreślili, że należy kontynuować konsolidację budżetową „w sposób prowzrostowy i zróżnicowany”, a także dalej prowadzić prowzrostowe reformy strukturalne.

Rozszerzenie strefy euro

Rada Europejska zatwierdziła propozycję Komisji, by 1 stycznia 2015 r. Litwa przyjęła euro. Ostateczną decyzję w tej sprawie przyjmie Rada UE po uzyskaniu opinii Parlamentu Europejskiego.

Strategiczne wytyczne dla przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

Rada Europejska określiła strategiczne wytyczne co do planowania ustawodawczego i operacyjnego na najbliższe lata. Wytyczne te obejmują takie dziedziny jak imigracja, azyl, granice, współpraca policyjna i sądowa, prawa podstawowe oraz walka z poważną przestępczością i z terroryzmem.

Ogólnym priorytetem na ten okres jest konsekwentne transponowanie oraz skuteczne wdrażanie i konsolidowanie obowiązujących instrumentów prawnych i środków politycznych.

Klimat i energia

Przywódcy zapoznali się z postępami prac nad ramami polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i podkreślili, że należy szybko opracować ich kluczowe elementy. Dyskutowali także o przygotowanej przez Komisję Europejską strategii bezpieczeństwa energetycznego.

Rada Europejska potwierdziła, że ostateczna decyzja w sprawie ram 2030, w tym środków mających zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne oraz celów w zakresie połączeń międzysystemowych, zapadnie do października 2014 r.

Status kandydata dla Albanii

Rada Europejska zatwierdziła konkluzje Rady z 24 czerwca 2014 r. przyznające Albanii status kandydata do UE.

Konferencja prasowa, Rada Europejska 27 czerwca