Rada Europejska, 9-10.3.2017

Rada Europejska

Informacje dla mediów

Wyniki obrad

Przywódcy UE zajęli się najpilniejszymi kwestiami, w tym gospodarką, migracją, bezpieczeństwem oraz sytuacją na Bałkanach Zachodnich.

W piątek na nieformalnym spotkaniu 27 przywódców rozmawiało o przygotowaniach do 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich.

Wybór przewodniczącego

Rada Europejska ponownie wybrała Donalda Tuska na przewodniczącego. Jego druga dwuipółletnia kadencja będzie trwać od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2019 r. Donald Tusk został również ponownie mianowany przewodniczącym szczytów strefy euro na ten sam okres.

„Dziękuję za zaufanie, za tak duże poparcie w tak niecodziennych okolicznościach. (...) Będę współpracował ze wszystkimi, bez wyjątku, ponieważ zjednoczona Europa jest dla mnie najważniejsza”.

Donald Tusk w podziękowaniu po ponownym wyborze

Rada Europejska postanowiła, że jeszcze w tym roku ponownie przyjrzy się procedurze, kryteriom i zasadom równowagi potrzebnym przy mianowaniu urzędników wysokiego szczebla w przyszłym cyklu instytucjonalnym.

Praca, wzrost gospodarczy i konkurencyjność

Sytuacja gospodarcza

Przywódcy ocenili sytuację gospodarczą w UE i strefie euro. Doszli do wniosku, że reformy, które państwa członkowskie wdrażają od 2008 r., przynoszą owoce:

  • w państwach członkowskich nadal odnotowuje się ożywienie gospodarcze i wzrost, a perspektywy wyglądają obiecująco
  • poziom bezrobocia jest najniższy od 2009 r.
  • poprawia się stan finansów publicznych i rosną inwestycje.

Chcąc zapewnić trwałe ożywienie gospodarcze, przywódcy zaapelowali o przeprowadzenie reform strukturalnych, wzmocnienie finansów publicznych i wspieranie inwestycji, w tym poprzez szybkie przedłużenie funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Przyspieszenie prac nad strategiami jednolitego rynku

Wspólnym celem UE pozostaje wdrożenie do 2018 r. poszczególnych strategii jednolitego rynku. Rada Europejska oczekuje zatem na skuteczną realizację już podjętych decyzji i wzywa do przyspieszenia prac nad bieżącymi wnioskami legislacyjnymi.

W czerwcu 2017 r. Rada Europejska zweryfikuje poczynione postępy.

Handel

Przywódcy z zadowoleniem przyjęli pozytywny wynik głosowania w Parlamencie Europejskim nad kompleksową umową gospodarczo-handlową UE–Kanada (CETA) i czekają na rozpoczęcie jej tymczasowego stosowania.

„UE zdecydowanie podtrzymuje swoje zaangażowanie na rzecz solidnej polityki handlowej oraz otwartego, wielostronnego systemu handlowego opartego na zasadach, w którym główną rolę odgrywa Światowa Organizacja Handlu (WTO)” – stwierdzili przywódcy.

Jednocześnie wezwali do szybkiego przyjęcia wniosków legislacyjnych, dzięki którym UE uzyska dostęp do zgodnych z zasadami WTO narzędzi służących zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych i zakłóceń rynku.

Przywódcy potwierdzili również, że UE będzie zdecydowanie dążyć do postępów we wszystkich trwających negocjacjach dotyczących umów o wolnym handlu, w tym z Mercosurem i Meksykiem; najbliżej szybkiego zakończenia są negocjacje z Japonią.

Należy zacieśnić stosunki handlowe z Chinami w oparciu o wspólne zrozumienie obopólnych i wzajemnych korzyści.

„Europa pozostaje liderem otwartego handlu opartego na zasadach. (...) Jednocześnie bez wahania będziemy się bronić przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Chcemy ustanowić światowe standardy wolnego i uczciwego handlu”.

Donald Tusk na konferencji prasowej po szczycie Rady Europejskiej 

Unia bankowa

Przywódcy powtórzyli, że należy dokończyć budowę unii bankowej pod kątem ograniczania i podziału ryzyka w sektorze finansowym. Podkreślili, jak ważna jest międzynarodowa współpraca nad opracowaniem wspólnych standardów ostrożnościowych i nadzorczych dla usług finansowych.

Europejski semestr

W ramach europejskiego semestru (corocznej unijnej procedury koordynującej politykę gospodarczą) przywódcy zatwierdzili priorytety polityczne na 2017 r. zawarte w tegorocznej analizie wzrostu gospodarczego oraz projekt zalecenia Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro na 2017 r. Państwa członkowskie powinny uwzględnić te priorytety w swoich politykach krajowych.

Jeśli chodzi o społeczny aspekt wzrostu gospodarczego, przywódcy oczekują na szczyt społeczny na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, który odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Göteborgu.

Bezpieczeństwo i obrona

Szefowie państw i rządów ocenili wdrażanie konkluzji z grudnia 2016 r. poświęconych bezpieczeństwu zewnętrznemu i obronie. Z aprobatą przyjęli dotychczasowe postępy, na które zwrócono uwagę podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych z 6 marca. Zaapelowali też o dodatkowe działania i środki. Przypomnieli, że należy zrealizować propozycje ze wspólnej deklaracji dotyczącej ściślejszej współpracy z NATO.

Unijni przywódcy dyskutowali również o bezpieczeństwie wewnętrznym i walce z terroryzmem. Wezwali współprawodawców, aby:

  • do czerwca 2017 r. porozumieli się co do proponowanego systemu wjazdu/wyjazdu
  • przyspieszyli prace nad wnioskiem dotyczącym europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS).

Migracja

Premier Joseph Muscat przedstawił postępy we wdrażaniu środków operacyjnych dotyczących szlaku środkowośródziemnomorskiego. Chodzi o środki uzgodnione podczas nieformalnego posiedzenia na Malcie z 3 lutego 2017 r.

Przywódcy potwierdzili, że z determinacją dążą do zrealizowania wszystkich elementów deklaracji maltańskiej. Podkreślili, że popierają działania, które poszczególne państwa członkowskie podejmują w celu wsparcia władz Libii oraz jej północnoafrykańskich i południowych sąsiadów.

Zwrócili się do Rady, aby szybko przeanalizowała komunikat Komisji w sprawie odnowionego planu działania w zakresie powrotów i kontynuowała prace nad unijnymi uzgodnieniami o readmisji z państwami trzecimi.

Potwierdzili, że są zdecydowani realizować unijną politykę migracyjną we wszystkich jej aspektach oraz wypracować konsensus w sprawie reformy unijnej polityki azylowej jeszcze w trakcie prezydencji maltańskiej.

Bałkany Zachodnie

Szefowie państw i rządów dyskutowali o sytuacji na Bałkanach Zachodnich. Podkreślili potrzebę pozostania na drodze reform, podtrzymywania stosunków dobrosąsiedzkich i kontynuowania inicjatyw współpracy regionalnej obejmującej wszystkie strony.

„Zapewniliśmy państwa Bałkanów Zachodnich o naszym pełnym poparciu dla proeuropejskich reform i projektów. Mam nadzieję, że ten unijny sygnał dotrze do całego regionu”.

Donald Tusk na końcowej konferencji prasowej

Prokuratura Europejska

Przywódcy przyjęli do wiadomości, że nie udało się osiągnąć konsensusu co do utworzenia Prokuratury Europejskiej. Otwiera to możliwość ustanowienia wzmocnionej współpracy w grupie co najmniej 9 państw członkowskich.

Nieformalne spotkanie

W piątek 10 marca na nieformalnym spotkaniu 27 przywódców rozmawiało o przygotowaniach do 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich i o najważniejszych punktach deklaracji rzymskiej.

Głównym tematem debaty była przyszłość UE, w tym idea Europy wielu prędkości.

„Niektórzy spodziewają się zmian systemowych poluźniających wewnątrzunijne więzy i zwiększających rolę narodów we wspólnocie. Inni odwrotnie: szukają nowych, głębszych aspektów integracji” – powiedział Donald Tusk, podsumowując dyskusje.

Zaznaczył, że biorąc pod uwagę interesy wspólnoty 27 państw w kontekście zbliżających się negocjacji brexitowych oraz długofalowe interesy strategiczne UE, nalega, żeby każdy miał na względzie polityczną jedność państw członkowskich.

„Rozważając różne scenariusze dla Europy, powinniśmy dążyć do zwiększenia wzajemnego zaufania i jedności w gronie 27 państw. Po dzisiejszej debacie mogę otwarcie powiedzieć, że wszystkich 27 przywódców zgadza się z tym celem”.

Donald Tusk na końcowej konferencji prasowej
Ostatnia aktualizacja: 13.3.2017