Nadzwyczajna Rada Europejska (art. 50), 29.4.2017

Rada Europejska
 • Rada Europejska
 • 29.4.2017
 • Przewodniczący (-a) Donald Tusk
 • Lista uczestników 

Informacje dla mediów

Wyniki obrad

Nadzwyczajna Rada Europejska (art. 50) w gronie 27 państw członkowskich przyjęła wytyczne do negocjacji w sprawie Brexitu.

„Pragnę podkreślić wybitną jedność, z jaką 27 przywódców poparło wytyczne do negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem. (...) Mamy teraz jednomyślne poparcie wszystkich 27 państw członkowskich i instytucji UE, co daje nam silny mandat polityczny do tych negocjacji”.

Donald Tusk na konferencji prasowej po szczycie

W wytycznych określone zostaną ramy negocjacji oraz ogólne stanowiska i zasady, którymi UE będzie się kierować w trakcie ich trwania. W razie potrzeby Rada Europejska będzie aktualizować te wytyczne w toku rozmów.

Podstawowe zasady

W wytycznych Rada Europejska stwierdza, że w trakcie negocjacji UE-27 zachowa jedność i będzie działać jako jednolity podmiot. Przywódcy:

 • przypominają o tym, że pragną, by Wielka Brytania była w przyszłości bliskim partnerem
 • przypominają też, że każde porozumienie będzie się musiało opierać na równowadze praw i obowiązków oraz zapewniać równe warunki działania
 • podkreślają, że trzeba zachować jedność wspólnego rynku, co oznacza, że cztery swobody są niepodzielne i wyklucza się wszelką możliwość wybiórczego podejścia
 • stwierdzają, że państwa nienależące do Unii nie mogą mieć takich samych praw ani czerpać takich samych korzyści jak jej członkowie.

„Negocjacje na podstawie art. 50 TUE będą prowadzone w sposób przejrzysty i jako całość. Zgodnie z zasadą mówiącą, że nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione, pojedyncze elementy nie mogą być ustalane oddzielnie”.

Rada Europejska (art. 50) – wytyczne do negocjacji w sprawie Brexitu

Podejście etapowe

Szefowie państw i rządów uzgodnili, że pierwszy etap negocjacji powinien:

 • zapewnić jak największą jasność i pewność prawa
 • uregulować wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE.

Rada Europejska będzie bacznie monitorować postępy i wskazywać, kiedy będą one wystarczające, by umożliwić przejście do następnego etapu.

Umowa w sprawie przyszłych stosunków między Unią a Wielką Brytanią będzie mogła zostać sfinalizowana i zawarta dopiero w momencie, gdy Wielka Brytania stanie się państwem trzecim. Przywódcy zadeklarowali jednak gotowość do tego, by w ramach drugiego etapu negocjacji rozpocząć wstępne i przygotowawcze rozmowy na temat ram przyszłych stosunków.

Dwuletni termin określony w art. 50 TUE upływa w dniu 29 marca 2019 r.

Uporządkowane wystąpienie z UE

„Obywatele, którzy zbudowali swoje życie w oparciu o prawa wynikające z członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE, stają w obliczu utraty tych praw. (...) Mając powyższe na względzie, musimy zastosować podejście etapowe, nadając priorytet uporządkowanemu wystąpieniu z UE”.

Rada Europejska (art. 50) – wytyczne do negocjacji w sprawie Brexitu

Rada Europejska podkreśliła, jak istotne jest zagwarantowanie praw obywateli dotkniętych Brexitem. Zwrócili uwagę na konieczność uniknięcia próżni prawnej dla przedsiębiorstw, i zapowiedzieli jednolite porozumienie finansowe, które powinno zapewnić, że zarówno Unia, jak i Wielka Brytania będą się wywiązywać ze swoich zobowiązań.

W związku z wyjątkową sytuacją zaistniałą na wyspie Irlandii Rada Europejska podkreśliła, że należy wspierać porozumienie wielkopiątkowe i proces pokojowy w Irlandii Północnej.

„Trzeba będzie opracować elastyczne i kreatywne rozwiązania, m.in. w celu uniknięcia »twardej« granicy, przy poszanowaniu integralności porządku prawnego Unii”.

Rada Europejska (art. 50) – wytyczne do negocjacji w sprawie Brexitu

Zasada lojalnej współpracy

Do momentu opuszczenia Unii Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, podlegającym wszystkim prawom i obowiązkom określonym w Traktatach i wynikającym z unijnego prawa. Wszystkie bieżące prace w ramach UE muszą w dalszym ciągu postępować tak sprawnie, jak to możliwe, w formacie 28 państw członkowskich, a negocjacje z Wielką Brytanią będą prowadzone oddzielnie od bieżących spraw Unii i nie powinny one mieć wpływu na postępy tych prac.

Co dalej?

Po przyjęciu wytycznych przez Radę Europejską oraz w oparciu o zalecenie Komisji Rada do Spraw Ogólnych na posiedzeniu 22 maja 2017 r. powinna:

 • zezwolić na rozpoczęcie negocjacji
 • wyznaczyć Komisję na unijnego negocjatora
 • przyjąć wytyczne negocjacyjne (szczegółowy mandat dla Komisji).

Kontekst

29 marca 2017 r. Wielka Brytania formalnie powiadomiła Radę Europejską, że zamierza wystąpić z UE.

„Wyrażamy ubolewanie w związku z tym, że Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską, jednak jesteśmy gotowi na proces, który teraz będziemy musieli przeprowadzić. (...) W trakcie negocjacji Unia będzie działać jako jednolity podmiot i będzie chronić swoje interesy. Musimy przede wszystkim zminimalizować niepewność, jaką w związku z decyzją Zjednoczonego Królestwa odczuwają nasi obywatele, przedsiębiorstwa i państwa członkowskie”.

Oświadczenie Rady Europejskiej (29 marca 2017)
Ostatnia aktualizacja: 2.5.2017