Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Wyniki obrad

Relacja z posiedzenia Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (Bruksela, 22 listopada 2016)
Relacja z posiedzenia Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (młodzież i edukacja) (Bruksela, 21 listopada 2016)

21 listopada 2016

Młodzież

Rada przyjęła konkluzje w sprawie promowania nowych podejść w pracy z młodzieżą. Praca ta pomaga młodym rozwijać kompetencje i umiejętności oraz kształtować pozytywne postawy.

Konkluzje zwracają uwagę, że praca ta pozwala wychodzić poza struktury formalne i docierać do młodych ludzi z różnych środowisk, w tym marginalizowanych i defaworyzowanych. Wzywają do stosowania nowatorskich narzędzi w pracy z młodzieżą, w dziedzinie edukacji, szkoleń, sportu i kultury, usług społecznych, technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Nawiązując do debat z wrześniowego nieformalnego szczytu w Bratysławie, ministrowie wymienili też poglądy na temat tego, jak ponownie włączyć młodych ludzi w projekt europejski.

„Młodzi ludzie to ważni uczestnicy dzisiejszego życia społecznego. Musimy pomóc im zachować otwarty umysł, ciekawość świata i wolę działania na rzecz Europy. W zamian powinniśmy zapewnić im obiecujące perspektywy. Jednak elementem ogólnego sprzeciwu wobec establishmentu jest coraz częściej obcość i niechęć młodych ludzi wobec projektu Unii Europejskiej. Dziś, nawiązując do szczytu w Bratysławie z września tego roku, przygotowaliśmy dla europejskich przywódców przesłanie, które ma służyć odzyskaniu zaufania młodego pokolenia”.

Peter Plavčan, słowacki minister edukacji, nauki, badań i sportu

Edukacja

Rada przyjęła rezolucję w sprawie nowego programu na rzecz umiejętności. Dokument wskazuje, czym Rada ma zamiar się kierować w pracach nad tą sprawą. To reakcja na komunikat Komisji w sprawie strategicznego znaczenia umiejętności dla utrzymania zatrudnienia, wzrostu i konkurencyjności.

Rezolucja dotyczy takich kwestii, jak rozwój umiejętności, wzajemne uznawanie kwalifikacji, wsparcie zarówno dla kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i dla szkolnictwa wyższego, a także metody wykorzystania pełnego potencjału gospodarki cyfrowej w promowaniu inwestowania w ludzi przez całe życie.

Rada wypracowała także porozumienie polityczne co do zalecenia w sprawie nowych możliwości dla dorosłych w ramach zaproponowanej przez Komisję gwarancji umiejętności. Ma ona dać szansę nisko wykwalifikowanym dorosłym na zdobycie umiejętności, wiedzy i kompetencji istotnych dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W związku z niedawną pierwszą rocznicą zamachów terrorystycznych w Paryżu Rada przyjęła konkluzje w sprawie zapobiegania radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu.

Zaznaczyła, że należy podważać ekstremistyczne ideologie nawołujące do przemocy i przeciwstawiać im atrakcyjną alternatywę tej przemocy pozbawioną. Należy także wspierać rodziców, rodzeństwo, rówieśników, osoby pracujące z młodzieżą i innych mających kontakt z młodymi ludźmi, którym grozi radykalizacja.

Podkreśliła również, że – zważywszy na rolę mediów społecznościowych jako głównego narzędzia identyfikowania, wabienia i aktywizowania potencjalnych radykałów, by popełniali akty przemocy – należy zaangażować usługodawców w walkę z nielegalną mową nienawiści w internecie i z nimi współpracować, z pełnym poszanowaniem wolności wypowiedzi.

„Niedawno obchodziliśmy smutną rocznicę zamachów w Paryżu, podczas których zginęło wiele niewinnych osób i ucierpiało wiele rodzin. Walka z radykalizacją i brutalnym ekstremizmem pozostaje jednym z naszych priorytetów. Oczywiste jest, że w walkę tę powinni się włączyć przedstawiciele władzy każdego szczebla. Dziś Rada postanowiła skupić się na działaniach prewencyjnych, takich jak edukacja, wolontariat, działalność kulturalna i praca z młodzieżą. Można je uznać za działania miękkie, ale jeśli będą prowadzone na szeroką skalę i intensywnie, mogą skutecznie ochronić nasze liberalne społeczeństwa”.

Peter Plavčan, słowacki minister edukacji, nauki, badań i sportu

22 listopada 2016

Kultura i sprawy audiowizualne

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z postępów prac nad zmienianą dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych. Ma ona lepiej dostosować obecne prawo do czasów cyfrowych, uwzględniając tempo postępu technicznego, pojawienie się nowych modeli biznesowych i zmiany zwyczajów konsumenckich.

Rada wciąż zastanawia się nad takimi kwestiami, jak poszerzenie zakresu dyrektywy o platformy udostępniania plików wideo oraz stopień ich regulacji, ilościowe reguły reklamy telewizyjnej, obowiązek promowania utworów europejskich przez dostawców usług na żądanie, zharmonizowanie przepisów dla usług linearnych i usług na żądanie, zasada kraju pochodzenia oraz rola europejskiego organu regulatorów krajowych (ERGA).

„Zmiany na rynku audiowizualnych usług medialnych wymagały rewizji dyrektywy, tak by nadążała za nową epoką cyfrową. Jednym z celów jest dalsze powodzenie europejskiej branży medialnej. Europa musi mieć konkurencyjny jednolity rynek treści audiowizualnych, który będzie ułatwiał podaż, zaspokajał popyt odbiorców bez względu na miejsce pobytu oraz zapewniał wszystkim usługodawcom równe warunki konkurencji. Równocześnie musimy podtrzymać cele naszej polityki publicznej: ochronę małoletnich, promowanie utworów europejskich i walkę z mową nienawiści. Nasza prezydencja poczyniła znaczne postępy w sprawie nowelizacji i z satysfakcją przekazuje ją prezydencji maltańskiej”.

Marek Maďrič, słowacki minister kultury, a zarazem przewodniczący Rady

Rada przyjęła podejście ogólne względem decyzji o Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego (2018). Inicjatywa ma uwrażliwić na bogactwo europejskiego dziedzictwa kulturowego i szanse, które ono stwarza, oraz upowszechniać wartości i ideały europejskie zakorzenione w dziedzictwie kulturowym. Równocześnie ma też zwrócić uwagę na wyzwania, przed którymi stoi dziedzictwo kulturowe.

„Europejskie dziedzictwo kulturowe to skarb, który cała Europa powinna dostrzegać i chronić. Dlatego prezydencja starała się jak najszybciej zadbać o to, by rok 2018 mógł się stać Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Cieszymy się, że dziś w Radzie udało się uzgodnić podejście ogólne co do tej istotnej decyzji, która przywróci wagę dziedzictwu kulturowemu. Jednogłośne poparcie ze strony państw członkowskich wyraźnie dowodzi, jak potrzebna była obecnie ta inicjatywa. Teraz możemy rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim”.

Marek Maďrič, słowacki minister kultury, a zarazem przewodniczący Rady

Od pewnego czasu jednym z priorytetów Rady jest opracowanie podejścia strategicznego do międzynarodowych stosunków kulturalnych. Ministrowie dyskutowali, jak UE i jej państwa członkowskie mogłyby skutecznie wypracować bardziej strategiczne i globalne podejście w tej dziedzinie.

Sport

Rada przyjęła konkluzje w sprawie dyplomacji sportowej, uznając sport za metodę oddziaływania na stosunki dyplomatyczne, międzykulturowe, społeczne, gospodarcze i polityczne. Kwestię tę poruszono także podczas spotkania z przedstawicielami ruchu sportowego.

W konkluzjach zwrócono się do państw członkowskich, by zbadały, jak lepiej wykorzystać potencjał sportu na szczeblu krajowym – zwłaszcza poprzez edukację i angażowanie znanych sportowców jako promotorów – do propagowania pozytywnych wartości sportowych i europejskich.