Szczyt Partnerstwa Wschodniego, Ryga, 21-22.5.2015

Rada Europejska


Podczas 4. szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze unijni przywódcy spotkali się z przedstawicielami krajów partnerskich, aby potwierdzić znaczenie tego partnerstwa dla Unii.

Uczestnicy szczytu podsumowali postępy poczynione od czasu poprzedniego szczytu w Wilnie w 2013 r. i wyznaczyli konstruktywny program na przyszłość.

„Nasze partnerstwo ani szczyt ryski nie służą przełomowym decyzjom czy milowym krokom naprzód. Nie, nasze stosunki opierają się na wolnej woli, szacunku i równości. A nasze partnerstwo będzie się rozwijać krok po kroku – tak jak budowana była Unia Europejska”.

Przewodniczący Donald Tusk na konferencji prasowej po szczycie w Rydze

Zróżnicowanie i pluralizm

Szczyt pokazał, że Unia jest zdecydowana wypracowywać bliższe, zróżnicowane stosunki ze swoimi niezależnymi i suwerennymi partnerami.

UE głęboko angażuje się w kontakty ze wszystkimi sześcioma krajami partnerskimi, niezależnie od tego, jakie każdy z nich ma ambicje względem relacji z Unią. Zakres i intensywność współpracy zależą od:

  • ambicji oraz potrzeb UE i partnerów
  • tempa reform.

Partnerstwo Wschodnie powstało w 2009 r. jako wspólna inicjatywa:

  • Unii Europejskiej
  • państw członkowskich Unii Europejskiej
  • 6 państw partnerskich z Europy Wschodniej i Zakaukazia: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Europejskie aspiracje i europejski wybór zainteresowanych partnerów są respektowane – tak jak głoszą układy stowarzyszeniowe.

Przywódcy potwierdzili też, że ważne są programy reform w państwach partnerskich oraz że należy ustanowić mocniejsze i przejrzystsze instytucje, wolne od korupcji.

Dyskusje koncentrowały się wokół wielostronnych projektów współpracy mających:

  • wzmocnić instytucje i dobre rządy: UE potwierdziła wolę pomocy krajom partnerskim we wzmacnianiu instytucji i ich odporności na wyzwania zewnętrzne
  • zwiększać mobilność obywateli i zacieśniać kontakty między nimi
  • poszerzać możliwości rynkowe – poprzez poprawę otoczenia biznesowego i pewności prawa dla MŚP i przedsiębiorców w państwach Europy Wschodniej – oraz koncentrować się na gospodarce cyfrowej
  • zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz udoskonalić węzły energetyczne, ale i transportowe. 

Ważnym tematem było też rozwiązywanie konfliktów w regionie. Wszyscy uczestnicy szczytu zgodzili się dołożyć wszelkich starań, by doprowadzić do deeskalacji i politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Będą też szukać pokojowych sposobów rozstrzygnięcia pozostałych konfliktów w regionie.

Imprezy towarzyszące

Przy okazji szczytu ryskiego odbyły się liczne imprezy, pokazujące, że Partnerstwo Wschodnie nie ogranicza się do stosunków międzyrządowych, lecz także obejmuje społeczeństwo obywatelskie, media, przedsiębiorstwa i inne zainteresowane podmioty.

Podczas Forum Biznesu Partnerstwa Wschodniego w Rydze 21 maja 2015 r. Komisja Europejska zainicjowała instrument finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu.

Instrument zapewni małym i średnim firmom dotacje o wartości ok. 200 mln EUR i ma uruchomić nowe inwestycje o wartości co najmniej 2 mld EUR w trzech krajach strefy: w Gruzji, w Mołdawii i na Ukrainie. 

22 maja 2015 r. Komisja Europejska i Ukraina podpisały protokół ustaleń i umowę pożyczkową na potrzeby 3. unijnego programu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje i publikacje można znaleźć na stronach internetowych Komisji Europejskiej i ESDZ. Z okazji szczytu w Rydze opracowano specjalne ulotki ilustrujące historię Partnerstwa Wschodniego i jego inicjatyw oraz fakty i liczby z nimi związane.

Ostatnia aktualizacja: 27.5.2015