Szczyt G-7 w Taorminie, 26-27.5.2017

Szczyt międzynarodowy
  • Szczyt międzynarodowy
  • 26-27.5.2017

26–27 maja 2017 r. we Włoszech odbył się szczyt przywódców G-7. Poświęcony był polityce zagranicznej, światowej gospodarce, zmniejszaniu nierówności, a także kryzysowi migracyjnemu.

UE reprezentowali przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Przywódcy przyjęli komunikat końcowy i harmonogram na rzecz równości płci oraz uzgodnili plan działania w zakresie innowacji, umiejętności i pracy. Przyjęli też oświadczenie G-7 z Taorminy w sprawie walki z terroryzmem i brutalnym ekstremizmem.

Polityka zagraniczna

Odnosząc się do wojny w Syrii, przywódcy zaapelowali o zakończenie konfliktu w drodze pluralistycznych przemian politycznych dokonywanych przez Syryjczyków pod auspicjami ONZ. Zobowiązali się zdwoić wysiłki, by pokonać międzynarodowy terroryzm w tym kraju, zwłaszcza Daisz i Al-Kaidę.

Grupa G-7 omówiła sytuację w Libii i wezwała do trzymania się drogi dialogu politycznego i procesu pojednania narodowego.

Przywódcy potępili próby z użyciem broni jądrowej i pocisków balistycznych przeprowadzone przez Koreę Północną. Zaapelowali, by kraj ten zrezygnował z wszelkich programów jądrowych i balistycznych w sposób pełny, weryfikowalny i nieodwracalny.

Przywódcy rozmawiali też o sytuacji na Ukrainie i zaapelowali o pełną realizację porozumień mińskich. Przypomnieli, że zniesienie sankcji zależy od całkowitego wdrożenia tych porozumień przez Rosję i od poszanowania przez nią suwerenności Ukrainy.

Światowa gospodarka

Grupa G-7 uznaje, że nadrzędnym priorytetem jest zwiększenie światowego wzrostu, tak by podnosić poziom życia i tworzyć miejsca pracy dobrej jakości. Przywódcy potwierdzili, że gotowi są użyć wszelkich instrumentów politycznych, w tym monetarnych, fiskalnych i strukturalnych, aby zapewnić silny, trwały, zrównoważony i inkluzywny wzrost.

Zmniejszanie nierówności

Przywódcy uznali, że nierówności podważają zaufanie i ograniczają przyszły potencjał wzrostu. Postanowili wzmacniać gospodarki i społeczności, tak by łatwiej nadążały za zachodzącymi zmianami i były na nie odporniejsze, i by wszyscy mogli czerpać korzyści z gospodarki światowej.

Grupa G-7 przypomniała, że istotnym elementem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jest wspieranie równości płci. Mając na względzie wzmocnienie ekonomicznej pozycji kobiet i dziewcząt, przywódcy przyjęli harmonogram G-7 na rzecz otoczenia gospodarczego reaktywnego względem płci.

Handel

Przywódcy ponownie podkreślili, że chcą utrzymywać otwarte rynki i zwalczać protekcjonizm, a jednocześnie wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich nieuczciwych praktyk handlowych. Zobowiązali się przyjąć odpowiednie polityki, tak aby przedsiębiorstwa i obywatele mogli w pełni wykorzystywać możliwości oferowane przez gospodarkę światową.

Grupa G-7 zaapelowała o rezygnację z wszelkich praktyk zakłócających handel, tak by zapewnić prawdziwie równe warunki działania. Przywódcy podkreślili również, jak ważny jest wielostronny system handlowy oparty na określonych zasadach, i zobowiązali się współpracować, by usprawnić działanie WTO.

Migracja

Przywódcy zaapelowali o skoordynowanie wysiłków na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu rozwiązania problemu masowych przepływów migrantów i uchodźców. Postanowili ustanowić partnerstwa, aby pomóc krajom w stworzeniu takich warunków w obrębie ich granic, które pozwolą rozwiązać problemy leżące u podłoża migracji.

Przyznali również, że państwa mają prawo kontrolować własne granice i tworzyć strategie polityczne zgodnie ze swoim krajowym interesem.

Afryka

Bezpieczeństwo, stabilność i zrównoważony rozwój Afryki to kwestie szczególnie ważne dla G-7. Przywódcy dążą do wzmocnienia współpracy i dialogu z państwami Afryki i tamtejszymi organizacjami regionalnymi, aby rozwijać ich zdolność do skuteczniejszego zapobiegania kryzysom i konfliktom, reagowania na nie i radzenia sobie z nimi.

Innowacje, umiejętności i praca

Przywódcy przyjęli zorientowany na ludzi plan działania G-7 w zakresie innowacji, umiejętności i pracy. Nakreślili w nim możliwe zalecenia polityczne mające zwiększać konkurencyjność i sprzyjać wzrostowi gospodarczemu pobudzanemu przez innowacje – z korzyścią dla wszystkich.

Więcej informacji:

Kontekst

Szczyty grupy G-7 to forum, które odgrywa ważną rolę w kształtowaniu globalnych reakcji na globalne wyzwania. Uzupełnia światową koordynację gospodarczą, którą zajmuje się grupa G-20. Grupa G-7 zrzesza Francję, Japonię, Kanadę, Niemicy, UE, USA, Wielką Brytanię i Włochy.

Zeszłoroczny szczyt odbył się w Japonii, a gospodarzem brukselskiego szczytu z 2014 r. była wyjątkowo UE.

Od 2014 r. światowi przywódcy spotykają się w formacie G-7, bez Rosji. To reakcja na naruszenie przez Rosję suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

UE jako członek G-7

Pierwszym szczytem grupy, w którym wzięli udział przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej, było spotkanie w Londynie w roku 1977. Pierwotnie uczestnictwo UE ograniczało się do spraw, w których miała ona kompetencje wyłączne, ale z czasem jej rola rosła. Stopniowo UE była angażowana we wszystkie dyskusje polityczne, a od szczytu w Ottawie (1981) uczestniczy we wszystkich jego sesjach roboczych.

UE ma wszelkie prawa i obowiązki członka. Komunikat ze szczytu jest politycznie wiążący dla wszystkich członków G-7.

Pracom przewodniczą następujące kraje: Japonia (2016), Włochy (2017), Kanada (2018), Francja (2019) i USA (2020).

Ostatnia aktualizacja: 29.5.2017