Szczyt G-20 w Hamburgu, 7-8.7.2017

Szczyt międzynarodowy
 • Szczyt międzynarodowy
 • 7-8.7.2017
 • Niemcy

7–8 lipca w Hamburgu spotkali się przywódcy G-20. Unię Europejską reprezentowali przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Hasłem tegorocznego szczytu było „Kształtowanie zglobalizowanego świata”.

Przywódcy przyjęli deklarację, w której podkreślili następujące tematy:

 • dzielenie się korzyściami z globalizacji
 • budowanie odporności
 • lepsze zrównoważone zabezpieczanie egzystencji
 • branie odpowiedzialności.

Przyjęli też plan działania, by zwiększyć współpracę antyterrorystyczną i rozwiązać problem zagranicznych bojowników.

Jeżeli chodzi o energię i klimat, przywódcy przyjęli do wiadomości wycofanie się USA z porozumienia paryskiego. Przywódcy pozostałych państw G-20 oświadczyli, że porozumienie paryskie jest nieodwracalne, i zaaprobowali klimatyczno-energetyczny plan działania G-20 na rzecz wzrostu.

W kwestii migracji i kryzysu uchodźczego przywódcy uzgodnili, że zacieśnią koordynację i będą działać przeciwko przemytnikom ludzi i handlarzom ludźmi. Do swoich priorytetów przywódcy zaliczyli też walkę z przyczynami migracji oraz wspieranie państw pochodzenia i tranzytu.

„Przemyt migrantów to zorganizowany biznes. W zeszłym roku w samej tylko Libii obrót z tej działalności wyniósł 1,6 mld USD. Dzięki zyskom przemytnicy mogą kontrolować niektóre rejony kraju. Współpracują też z terrorystami i jeszcze bardziej utrudniają stabilizację Libii”.

Donald Tusk na konferencji prasowej przed szczytem G-20 (7 lipca 2017)

Przywódcy podkreślili, że trzeba skuteczniej pomagać ludziom w korzystaniu z możliwości i czerpaniu korzyści, jakie daje globalizacja gospodarcza. Rozmawiali też, jak dalej budować otwarty, odporny system finansowy.

Zobowiązali się zwiększyć międzynarodową współpracę podatkową i przejrzystość finansową oraz zająć się problemem nadmiernych mocy w przemyśle stalowym.

Rozwój Afryki też znajduje się wśród ważnych priorytetów G-20. Przywódcy zainaugurowali afrykańskie partnerstwo G-20, by zdynamizować wzrost i tworzenie miejsc pracy w Afryce. Jednym z elementów jest inicjatywa G-20 na rzecz zatrudnienia młodzieży z obszarów wiejskich, mająca pomóc stworzyć 1,1 mln nowych miejsc pracy do 2022 r.

Przywódcy podkreślili, jak ważne jest wykorzystanie digitalizacji do zapewnienia inkluzywnego, zrównoważonego wzrostu. Promowanie umiejętności cyfrowych ma zasadnicze znaczenie w przygotowywaniu ludzi do zmian w dziedzinie pracy.

Uzgodnili też, że należy podjąć dalsze działania na rzecz równości płci. Podkreślili rolę digitalizacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu upodmiatawiania kobiet.

Przywódcy pokreślili ponadto wagę międzynarodowej współpracy zdrowotnej, zwłaszcza w skuteczniejszym zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Kolejny, 13 szczyt G-20 odbędzie się w 2018 r. w Argentynie.

Inne uzgodnione dokumenty

Przywódcy G-20 uzgodnili także następujące dokumenty:

Priorytety UE na szczyt G-20

We wspólnym liście do przywódców państw UE przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przedstawili kwestie najważniejsze dla UE:

 • rola G-20 w globalnej gospodarce korzystnej dla wszystkich
 • otwarty, sprawiedliwy, oparty na przepisach wielostronny system handlowy oraz odporny międzynarodowy system walutowo-finansowy
 • gospodarcze korzyści działań klimatycznych i potencjał rewolucji cyfrowej
 • unikanie podatków i oszustwa podatkowe
 • walka z terroryzmem i z jego finansowaniem
 • wspólna odpowiedzialność za uchodźców i migrantów oraz partnerstwo z Afryką na rzecz inwestycji, wzrostu i zatrudnienia.

Kontekst

W skład G-20 wchodzi 19 państw i UE. Ich produkt krajowy brutto stanowi ponad 80% światowego PKB, a populacja to niemal dwie trzecie populacji całego świata.

Szczyty G-20 zapoczątkowano w 2008 r. w czasach światowego kryzysu finansowego. Celem było zacieśnienie międzynarodowej współpracy gospodarczej. Od tamtej pory członkowie G-20 spotykają się co roku, by omawiać różnorodne kwestie związane ze współpracą gospodarczą i finansową.

UE jako członek G-20

Unia Europejska jest pełnoprawnym członkiem grupy, podobnie jak 4 państwa UE: Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Ponadto stałym gościem G-20 jest Hiszpania, a Holandia – państwem partnerskim.

UE należy do G-20 jako jeden z największych podmiotów gospodarczych świata dysponujący szczególnymi kompetencjami w zakresie handlu, polityki gospodarczej, regulacji finansowych, rozwoju, energetyki i zmiany klimatu.

Ostatnia aktualizacja: 10.7.2017