Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, 8-9.6.2017

Rada UE

Wyniki obrad

Telekomunikacja (9 czerwca 2017)

Rada uzgodniła podejście ogólne w sprawie wniosku dotyczącego zwiększenia nadzoru regulacyjnego i przejrzystości cen w odniesieniu do transgranicznych usług doręczania paczek. Nowe przepisy mają na celu poprawę konkurencji na rynku i obniżenie cen, w szczególności dla obywateli i małych przedsiębiorstw.

Ministrowie przeprowadzili debatę orientacyjną na temat reformy unijnych przepisów telekomunikacyjnych. Celem przeglądu jest usprawnienie połączeń z telefonów stacjonarnych i komórkowych w całej Europie poprzez zachęcanie do inwestycji, konkurencji i innowacyjności przy jednoczesnym zapewnieniu silnej ochrony konsumentów. Dzisiejsza debata skupiła się na tym, na ile silna musi być koordynacja na szczeblu UE, by osiągnąć ambitne cele w zakresie łączności. Podczas debaty wiele państw członkowskich uznało, że intensywniejsza wymiana najlepszych praktyk regulacyjnych przy wykorzystaniu istniejących struktur ułatwiłaby uruchomienie szerokopasmowej sieci mobilnej 5G i inwestycje w sieci nowej generacji w ogóle. „Jeżeli chcemy, by każdy obywatel mógł korzystać z sieci połączeń wysokiej jakości i o dobrej przepustowości, nowe przepisy telekomunikacyjne muszą być precyzyjne”, powiedział przedstawiciel prezydencji maltańskiej. „Dzisiejsza debata dostarcza cennych impulsów do dalszych prac w tym kierunku”.

Ministrowie przeanalizowali też postępy w pracach nad wnioskiem mającym na celu aktualizację dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej.

Ponadto prezydencja poinformowała ministrów o stanie prac nad dwoma innymi dossier ustawodawczymi.

Rozporządzenie w sprawie hurtowych usług roamingu zostało dzisiaj opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Publikacja tego rozporządzenia była warunkiem wstępnym roamingu wolnego od dodatkowych opłat, który wchodzi w życie 15 czerwca. „Zachęcam wszystkich obywateli do uczczenia tego wydarzenia przez użycie hashtagów #RoamLikeAtHome oraz #EURoaming” – powiedział przedstawiciel prezydencji maltańskiej.

29 maja osiągnięto porozumienie polityczne co do projektu rozporządzenia w sprawie WiFi4EU (hotspoty internetowe finansowane ze środków UE). Celem jest jak najszybsze udostępnienie systemu WiFi4EU, tak by organy sektora publicznego i obywatele mogli wkrótce rozpocząć korzystanie z niego.

Komisja poinformowała ministrów o stanie prac nad strategią jednolitego rynku cyfrowego, kwestiach związanymi z bezpieczeństwem cybernetycznym oraz o najnowszym sprawozdaniu na temat postępów Europy w cyfryzacji.

Poza tym przyszła prezydencja przedstawiła swój program prac.

Transport (8 czerwca 2017)

Rada uzgodniła podejście ogólne wobec aktualizacji przepisów o szkoleniu i kwalifikacjach zawodowych kierowców ciężarówek i autobusów. Aktualizacja sprawi, że w szkoleniach położony zostanie większy nacisk na bezpieczeństwo oraz że częściej będą uznawane kwalifikacje zdobyte w innym państwie członkowskim UE.

Rada przyjęła także konkluzje w sprawie priorytetów unijnej polityki transportu morskiego do 2020 r. i konkluzje na temat bezpieczeństwa drogowego. W tych pierwszych za główne zasady polityki UE w tym obszarze uznano konkurencyjność, dekarbonizację i cyfryzację. W tych drugich ustalono cel polegający na zmniejszeniu do 2030 r. o połowę – w porównaniu z poziomem z 2020 r. – liczby osób odnoszących poważne obrażenia na drogach w UE. Oba zestawy konkluzji są potwierdzeniem oświadczeń przyjętych na nieformalnych spotkaniach ministerialnych zorganizowanych przez prezydencję w Valletcie w marcu 2017 r.

„Rozmawialiśmy dziś o dużej liczbie inicjatyw służących temu, by uczynić transport bezpieczniejszym, bardziej ekologicznym i sprawiedliwszym. Oba zestawy konkluzji Rady będą podstawą naszej polityki morskiej w nadchodzących latach i zachęcą nas do podwojenia wysiłków na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Prezydencja maltańska

Ministrowie wyrazili wstępne opinie na temat pakietu dotyczącego mobilności, ogłoszonego przez Komisję 31 maja. „Chociaż państwa członkowskie nadal analizują ostatnie propozycje, zasadniczo przyjęły z zadowoleniem wysiłki Komisji mające na celu doprecyzowanie istniejących przepisów oraz nasilenie ich egzekwowania”, powiedział przedstawiciel prezydencji maltańskiej. „Jednak niektóre kluczowe elementy pakietu będą wymagały szczegółowej oceny pod kątem wpływu społecznego, gospodarczego, a w niektórych przypadkach również środowiskowego”.

Punkty informacyjne obejmowały też ochronę lotnictwa, w szczególności kwestię przewożenia elektroniki w bagażu kabinowym, oraz prezentację przez Komisję dziś opublikowanej inicjatywy „Otwarta i połączona Europa”.

Jeśli chodzi o kwalifikacje zawodowe w transporcie śródlądowym, prezydencja podkreśliła znaczenie tego rodzaju transportu jako skutecznego sposobu na zmniejszenie zatłoczenia na drogach w Europie i zredukowanie emisji w całym sektorze. Prezydencja dąży do zakończenia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie tego dossier.

Podczas obiadu ministrowie omawiali prace nad umożliwieniem Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyjęcia w 2018 r. ambitnej wstępnej strategii w odniesieniu do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez statki, co uzgodniono w październiku 2016 r.

Informacje o posiedzeniu

  • Posiedzenie nr 3545
  • Luksemburg
  • 8.6.2017

Dokumenty przygotowawcze

Dokumenty końcowe

Prasa

Kontakt z prasą

rzeczniczka prasowa
+32 2 281 86 48
+32 479 955 086

Osoby niebędące dziennikarzami prosimy o kontakt z Sekcją Informacji Publicznej.