Polityki

4. pakiet kolejowy: reforma europejskich kolei

Informacje o 4. pakiecie kolejowym mającym zmodernizować i zreformować europejskie koleje i o stanie dyskusji w Radzie.

Athena – finansowanie wojskowych operacji bezpieczeństwa i obrony

Athena to mechanizm finansowania wspólnych kosztów związanych z operacjami wojskowymi prowadzonymi w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

Brexit

UE i Wielka Brytania po referendum z 23 czerwca 2016 r.

Budżet UE

Roczny budżet określa wydatki i dochody UE w ciągu jednego roku. Pozwala finansować unijne programy i działania.

 

Edukacja na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Kształcenie i szkolenia mogą zwiększać wzrost gospodarczy i zapobiegać ubóstwu i wykluczeniu. Informacje o priorytetach i bieżących działaniach Rady w tej dziedzinie.

Elastyczniejszy pakt stabilności i wzrostu ma służyć reformom strukturalnym i inwestycjom

Rada chce, by UE skuteczniej stymulowała inwestycje i reformy strukturalne. Dlatego bada, jak uelastycznić zasady paktu stabilności i wzrostu.

Europejski semestr

Europejski semestr pomaga państwom członkowskim lepiej koordynować politykę gospodarczą, zatrudnieniową i budżetową i dbać o jej zgodność z celami ogólnounijnymi. 

Fundusze rynku pieniężnego

Przepisy, które zwiększą odporność unijnych funduszy rynku pieniężnego i pozwolą im przetrwać wstrząsy na rynku.

Gospodarowanie unijnymi zasobami ryb

UE zarządza zasobami ryb za pomocą odpowiedniego systemu i wspólnej polityki rybołówstwa. Informacje o roli Rady.

Jak UE przeciwdziała zmianie klimatu

Przeciwdziałanie zmianie klimatu i minimalizowanie jej efektów są priorytetami UE. Informacje o priorytetach Rady i obecnych działaniach w tej dziedzinie.  

Jednolity rynek cyfrowy Europy

Informacje o proponowanej strategii, której celem jest rozwój gospodarki cyfrowej UE, oraz o stanie prac Rady nad strategią i odnośną legislacją.

Kiedy i jak UE przyjmuje sankcje?

Unijne środki ograniczające (sankcje) mogą pomóc realizować cele unijnej polityki zagranicznej. Informacje o procedurze przyjmowania sankcji przez Radę.

Lepiej zabezpieczone prawa pasażerów lotniczych w UE

Informacje o proponowanej reformie unijnych przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych i odpowiedzialności linii lotniczych oraz o pracach nad jej przyjęciem w Radzie

Lepsze prawo – bezpieczniejsza żywność

Informacje o pakiecie „Zdrowie zwierząt i roślin”, który ma unowocześnić obecne przepisy i podnieść normy bezpieczeństwa żywności, oraz o stanie prac w Radzie.

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT: pomoc w walce z oszustwami

Najważniejsze informacje i kalendarium dotyczące propozycji, by zezwolić na tymczasowe stosowanie ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT.

Modernizacja unijnych przepisów o wyrobach medycznych

Nowe przepisy mają zaostrzyć kontrolę nad wyrobami medycznymi, w tym wyrobami do diagnostyki in vitro, będącymi w obiegu w UE.

Nowa żywność

Informacje na temat projektu przepisów o nowej żywności. Znowelizuje on zasady pochodzące jeszcze z 1997 r.

Obniżony VAT na e-książki, e-gazety i e-czasopisma

Wydarzenia i dokumenty związane z pracami Rady nad projektem redukcji stawek VAT na e-publikacje.

Ochrona i propagowanie praw człowieka

Rada chce chronić prawa człowieka w UE i na zewnątrz. Informacje o dziedzinach działania i bieżących pracach.

Pakiet „Czyste powietrze”: lepsze powietrze w Europie

Informacje o pakiecie „Czyste powietrze”, który ma zmniejszyć zanieczyszczenie i poprawić jakość powietrza w całej UE. Informacje o stanie prac Rady.