Polityki

Athena – finansowanie wojskowych operacji bezpieczeństwa i obrony

Athena to mechanizm finansowania wspólnych kosztów związanych z operacjami wojskowymi prowadzonymi w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

Brexit

UE i Wielka Brytania po referendum z 23 czerwca 2016 r. Proces negocjacji brexitowych, w tym wszystkie dokumenty i wytyczne.

Budżet UE

Roczny budżet określa wydatki i dochody UE w danym roku. Pozwala finansować unijne programy i działania.

 

Edukacja na rzecz wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego

UE chce wyposażyć obywateli w umiejętności potrzebne na rynku pracy. W tym celu planuje przeciwdziałać porzucaniu szkoły i zwiększać liczbę absolwentów studiów wyższych.

Elastyczniejszy pakt stabilności i wzrostu ma służyć reformom strukturalnym i inwestycjom

Rada chce, by UE skuteczniej stymulowała inwestycje i reformy strukturalne. Dlatego bada, jak uelastycznić zasady paktu stabilności i wzrostu.

Europejski semestr

Europejski semestr pomaga państwom członkowskim lepiej koordynować politykę gospodarczą, zatrudnieniową i budżetową i dbać o jej zgodność z celami ogólnounijnymi. 

Fundusze rynku pieniężnego

Przepisy, które zwiększą odporność unijnych funduszy rynku pieniężnego i pozwolą im przetrwać wstrząsy na rynku.

Jak UE przeciwdziała zmianie klimatu

Przeciwdziałanie zmianie klimatu i minimalizowanie jej efektów są priorytetami UE. Informacje o priorytetach Rady i obecnych działaniach w tej dziedzinie.  

Jednolity rynek cyfrowy Europy

Jednolity rynek cyfrowy ma pomóc konsumentom i przedsiębiorcom w dokonywaniu transakcji przez internet. Ma również przyczynić się do rozwoju sieci i usług cyfrowych.

Kiedy i jak UE przyjmuje sankcje?

Unijne środki ograniczające (sankcje) mogą pomóc realizować cele unijnej polityki zagranicznej. Informacje o procedurze przyjmowania sankcji przez Radę.

Lepsze prawo – bezpieczniejsza żywność

Unijna inicjatywa „Zdrowie roślin i zwierząt”, uaktualniająca obecne przepisy i standardy, ma skutkować inteligentniejszymi przepisami, a w efekcie bezpieczniejszą żywnością.

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT: pomoc w walce z oszustwami

Najważniejsze informacje i kalendarium dotyczące propozycji, by zezwolić na tymczasowe stosowanie ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT.

Modernizacja unijnych przepisów o wyrobach medycznych

Nowe przepisy mają zaostrzyć kontrolę nad wyrobami medycznymi, w tym wyrobami do diagnostyki in vitro, będącymi w obiegu w UE.

Nowa żywność

Informacje na temat projektu przepisów o nowej żywności. Znowelizuje on zasady pochodzące jeszcze z 1997 r.

Nowe przepisy regulujące bezpieczeństwo produktów i nadzór rynku

UE stara się zapewnić bezpieczeństwo nieżywnościowych produktów konsumpcyjnych. W tym celu przyjmuje przepisy i podejmuje działania koncentrujące się m.in. na szybkim ostrzeganiu i możliwości śledzenia produktów.

Obniżony VAT na e-książki, e-gazety i e-czasopisma

Wydarzenia i dokumenty związane z pracami Rady nad projektem redukcji stawek VAT na e-publikacje.

Ochrona i propagowanie praw człowieka

Rada chce chronić prawa człowieka w UE i na zewnątrz. Informacje o dziedzinach działania i bieżących pracach.

Pakiet „Czyste powietrze”: lepsze powietrze w Europie

Informacje o pakiecie „Czyste powietrze”, który ma zmniejszyć zanieczyszczenie i poprawić jakość powietrza w całej UE. Informacje o stanie prac Rady. 

Pakiet przeciw unikaniu podatków

Zestaw legislacyjnych i pozalegislacyjnych inicjatyw UE służących temu, by opodatkowanie przedsiębiorstw w UE było sprawiedliwsze, prostsze i skuteczniejsze.

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie ma pogłębiać więzi polityczne i integrację gospodarczą z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.