Przejdź do treści
Subskrypcja e-maili

Unia rynków kapitałowych

W skrócie

Unia rynków kapitałowych ma bardziej zintegrować rynki kapitałowe państw członkowskich UE.

Nowe przepisy o prospektach emisyjnych ułatwią firmom dostęp do rynków kapitałowych

Zmienione przepisy o prospektach emisyjnych mają ułatwić firmom dostęp do rynków finansowych.

Sekurytyzacja: łatwiejsze finansowanie gospodarki UE

Ramy dla prostych, przejrzystych, standardowych i odpowiednio nadzorowanych produktów sekurytyzacyjnych.

Unia rynków kapitałowych

Unia rynków kapitałowych to unijna inicjatywa, która ma pogłębić i bardziej zintegrować rynki kapitałowe 28 państw członkowskich UE.

Unia rynków kapitałowych ma za cel:

  • zapewnić przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim, nowe źródła finansowania
  • zredukować koszty pozyskiwania kapitału
  • poszerzyć ofertę dla oszczędzających w UE
  • ułatwić inwestycje transgraniczne oraz przyciągnąć do UE więcej inwestycji zagranicznych
  • wspierać projekty długoterminowe
  • nadać stabilność, odporność i konkurencyjność unijnemu systemowi finansowemu.

Aby cele te osiągnąć, Komisja Europejska przedstawiła plan działania, w którym zaproponowała sukcesywne tworzenie unii rynków kapitałowych – do 2019 r.

Większość zaproponowanych działań koncentruje się na przesuwaniu pośrednictwa finansowego ku rynkom kapitałowym i na eliminowaniu barier utrudniających inwestycje transgraniczne.

Przewidziane działania są różnorakie: od unijnych aktów prawnych po wspieranie oddolnych inicjatyw branżowych.

Pomysł unii rynków kapitałowych stanowi wsparcie i uzupełnienie „Planu inwestycyjnego dla Europy”, który ma pobudzać inwestycje w UE.

W Radzie

11 lipca 2017: Rada przyjęła konkluzje o komunikacie Komisji w sprawie śródokresowego przeglądu planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych.

30 maja 2017: Rada porozumiała się z Parlamentem Europejskim co do projektów w sprawie unijnego rynku sekurytyzacji, które mają ułatwić finansowanie unijnej gospodarki. Nowe przepisy wejdą w życie, gdy zostaną formalnie przyjęte przez obie instytucje.

30 maja 2017: Rada i Parlament Europejski porozumiały się co do nowelizacji unijnych przepisów (rozporządzeń 345/2013 i 346/2013) o inwestycjach w fundusze venture capital i fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Obie instytucje muszą już tylko dokonać formalnego przyjęcia przepisów, a te zaczną obowiązywać w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie.

16 maja 2017: Rada przyjęła rozporządzenie o prospekcie emisyjnym, po tym jak Parlament Europejski zagłosował nad tekstem 5 kwietnia 2017 r. Rozporządzenie wejdzie w życie 20. dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jego przepisy są wiążące i mają bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich.

16 listopada 2016: Rada uzgodniła swoje stanowisko negocjacyjne względem nowelizacji unijnych przepisów o inwestycjach w kapitał wysokiego ryzyka i przedsiębiorstwa społeczne. Dzięki zmianom (do rozporządzeń UE 345/2013 i 346/2016) europejskie fundusze venture capital (EuVECA) i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF) mają stać się dostępne dla zarządzającym funduszami, którzy sprawują pieczę nad aktywami przekraczającymi 500 mln EUR. Nowelizacja rozszerza też zakres firm, w które oba rodzaje funduszy mogą inwestować, dodając m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa. Pozwoli też łatwiej i taniej wprowadzać oba rodzaje funduszy do transgranicznego obrotu.

10 listopada 2015: Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych z zadowoleniem odnotowała pierwszy pakiet projektów legislacyjnych i inicjatyw, który Komisja Europejska opublikowała 30 września 2015 r. Podkreśliła, że potrzebny jest ambitny, długofalowy program.

16 czerwca 2015: Rada przyjęła konkluzje w sprawie unii rynków kapitałowych i poprosiła Komisję Europejską o plan działania i wstępny harmonogram.

Co dalej?

Komisja będzie regularnie składać Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania z realizacji zaproponowanych działań.

8 czerwca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała śródokresowy przegląd planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych: przedstawiła dotychczasowe postępy i zaproponowała nowe inicjatywy. To m.in. środki w sprawie ogólnoeuropejskich prywatnych emerytur, obligacji zabezpieczonych i papierów wartościowych oraz ściślejszego nadzoru nad zintegrowanymi rynkami kapitałowymi. Projekty tych inicjatyw mają zostać przedstawione w drugiej połowie 2017 r.

11 lipca 2017 r. Rada przyjęła konkluzje o dokonanym przez Komisję przeglądzie unijnego planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych. Potwierdziła wolę realizacji tego planu i poparła szereg priorytetowych inicjatyw przedstawionych przez Komisję.

W konkluzjach zwróciła uwagę na sprawne tempo realizacji planu: niemal dwie trzecie działań zostało już wykonanych. Jednak odkąd plan został zainaugurowany we wrześniu 2015 r., pojawiły się różne wyzwania, które wymagają jego ulepszenia.