Unia rynków kapitałowych to unijna inicjatywa na rzecz większej integracji rynków kapitałowych 28 państw członkowskich UE.

Unia rynków kapitałowych ma:

 • zapewnić przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim, nowe źródła finansowe
 • zredukować koszty pozyskiwania kapitału
 • poszerzyć ofertę dla oszczędzających w UE
 • ułatwić inwestycje transgraniczne oraz przyciągnąć do UE więcej inwestycji zagranicznych
 • wspierać projekty długoterminowe
 • nadać stabilność, odporność i konkurencyjność unijnemu systemowi finansowemu.

Komisja Europejska przedstawiła plan działania, w którym zaproponowała sukcesywne tworzenie unii rynków kapitałowych – do 2019 r. Większość zaproponowanych działań koncentruje się na przesuwaniu pośrednictwa finansowego ku rynkom kapitałowym i na eliminowaniu barier utrudniających inwestycje transgraniczne.

Działania miałyby być różnorakie: od uchwalania unijnych przepisów po wspieranie inicjatyw branżowych. Przedsięwzięcie służy wsparciu i uzupełnieniu „Planu inwestycyjny dla Europy”, który ma pobudzać inwestycje w UE.

Działania krótkoterminowe:

 • pakiet dwóch wniosków ustawodawczych w sprawie sekurytyzacji
 • przegląd przepisów o prospektach emisyjnych
 • nowe przepisy systemu „Wypłacalność II” co do projektów infrastrukturalnych
 • konsultacje w sprawie obligacji zabezpieczonych
 • konsultacje w sprawie funduszy venture capital i funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej
 • zaproszenie do zgłaszania uwag na temat skumulowanych skutków obecnych przepisów finansowych.

W Radzie

10 listopada 2015 r. Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych z zadowoleniem wypowiedziała się o pierwszym pakiecie projektów ustawodawczych i inicjatyw, który Komisja Europejska opublikowała 30 września 2015 r. Rada podkreśliła, że potrzebny jest ambitny długofalowy program. 

16 czerwca 2015 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie unii rynków kapitałowych i zwróciła się do Komisji Europejskiej o plan działania i wstępny harmonogram.

Co dalej?

Komisja będzie regularnie relacjonować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie postępy w realizacji zaproponowanych działań. Oprócz sprawozdań rocznych Komisja przygotuje w 2017 r. sprawozdanie całościowe, które posłuży za podstawę do decyzji o ewentualnych dodatkowych środkach.