Główne cele:

  • sprzyjać konwergencji i stabilności w UE 
  • zapewnić stabilne finanse publiczne
  • sprzyjać wzrostowi gospodarczemu 
  • zapobiegać nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej w UE
  • realizować strategię „Europa 2020”.

Europejski semestr to procedura, podczas której koordynuje się politykę gospodarczą i budżetową w UE. Jest elementem unijnego zarządzania gospodarczego.

Najważniejsza część procedury przypada na pierwszych 6 miesięcy roku, stąd nazwa „semestr”.

Podczas europejskiego semestru państwa członkowskie dopasowują swoją politykę budżetową i gospodarczą do celów i zasad ustalonych na szczeblu UE. 

Które dziedziny polityki obejmuje europejski semestr?

Podczas europejskiego semestru koordynuje się 3 działy polityki gospodarczej:

  • reformy strukturalne, służące promowaniu wzrostu i zatrudnienia zgodnie ze strategią „Europa 2020”
  • politykę budżetową, służącą zapewnieniu stabilności finansów publicznych zgodnie z paktem stabilności i wzrostu
  • zapobieganie nadmiernym zakłóceniom równowagi makroekonomicznej.

Dlaczego powstał europejski semestr?

Niedawny kryzys gospodarczy pokazał, że należy konsekwentniej zarządzać gospodarką i lepiej koordynować politykę między państwami członkowskimi UE.

Ponieważ gospodarki Unii są ściśle ze sobą powiązane, lepsza koordynacja polityczna może pomóc zapobiegać rozbieżnościom i sprzyjać konwergencji i stabilności zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym.

Przed 2010 rokiem poszczególne procedury koordynowania polityki gospodarczej były realizowane niezależnie od siebie.

Państwa członkowskie uznały jednak, że należy je zsynchronizować, by usprawnić cały proces oraz uspójnić cele krajowych polityk budżetowych, prowzrostowych i zatrudnieniowych, a jednocześnie uwzględnić cele, które same wyznaczyły na szczeblu UE.

Ponadto należało objąć nadzorem i koordynacją także szerzej pojęte polityki makroekonomiczne.

Dlatego w ramach szerszej reformy zarządzania gospodarczego Rada Europejska podjęła w 2010 r. decyzję o ustanowieniu europejskiego semestru. Jego podstawą prawną jest tzw. sześciopak – 6 aktów prawnych, które zreformowały pakt stabilności i wzrostu. Pierwszy europejski semestr miał miejsce w 2011 r.