Aby wejść do strefy euro, państwa UE muszą spełnić kryteria konwergencji. Są to gospodarczo-prawne kryteria uzgodnione w traktacie z Maastricht w 1992 r., dlatego czasem nazywa się je też kryteriami z Maastricht. 

O przyjęciu danego państwa UE do strefy euro decyduje ostatecznie Rada UE na podstawie wniosku Komisji, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego.  

Wszystkie państwa członkowskie UE zobowiązały się wprowadzić u siebie euro. Jedynie Dania i Zjednoczone Królestwo korzystają z zawartych w traktatach klauzul, które zwalniają je z przyjęcia wspólnej waluty. Oba państwa mogą jednak z tego zwolnienia zawsze zrezygnować i wystąpić o przyjęcie do strefy euro.

Obecnie w strefie euro jest 19 państw członkowskich: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

Co warto wiedzieć o euro?

  • euro jest obecnie walutą 19 państw członkowskich, używaną przez około 337,5 mln obywateli UE
  • euro wprowadzono 1 stycznia 1999 r. jako walutę rozliczeniową w 11 państwach członkowskich
  • banknoty i monety euro pojawiły się w obiegu 1 stycznia 2002 r.