Przyjmowanie naukowców, studentów i stażystów z państw trzecich

Treść archiwalna
Strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Strony nie zmieniano ani nie aktualizowano od: 7.7.2016

12 maja 2016 r. weszła w życie nowa dyrektywa w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów oraz udziału w szkoleniach. Państwa członkowskie mają czas do 23 maja 2018 r. na przeniesienie dyrektywy do prawa krajowego.

Skąd zmiany?

Fakty i liczby 2014

  • 476 817 pierwszych zezwoleń edukacyjnych
  • z tego 422 623 na studia
  • 31 grudnia 2014 r. ogółem 1 063 412 zezwoleń edukacyjnych.

UE mierzy się z dużymi wyzwaniami demograficznymi i gospodarczymi. Liczba osób w wieku produkcyjnym praktycznie przestała rosnąć, a w ciągu kilku kolejnych lat może nawet zacząć spadać. Do tego wielu najlepszych naukowców i innowatorów wyprowadza się do krajów oferujących korzystniejsze warunki.

Jeśli umożliwić obywatelom państw trzecich pobyt w Unii Europejskiej w celu zdobycia umiejętności i wiedzy, można zwiększyć pulę wykwalifikowanych potencjalnych pracowników i stymulować „przepływ mózgów”, wspierając współpracę z państwami trzecimi.

Jednak wcześniejsze przepisy regulujące wjazd części tych osób były niewystarczająco jasne i nie eliminowały pewnych trudności praktycznych. Nowa dyrektywa, zmieniająca dyrektywę o studentach (2004/114) i dyrektywę o naukowcach (2005/71), ma poprawić warunki wjazdu i pobytu naukowców, studentów, uczniów, stażystów i wolontariuszy z państw trzecich.

W szczegółach

Dyrektywa dotyczy – w kilku kluczowych aspektach – wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich, którzy chcą prowadzić badania naukowe, studiować, szkolić się lub wziąć udział w wolontariacie europejskim. Może też dotyczyć – jeśli tak postanowią państwa członkowskie – obywateli państw trzecich, którzy chcą wziąć udział w wymianie młodzieży szkolnej lub w projekcie edukacyjnym, pracować jako au pair lub uczestniczyć w innych rodzajach wolontariatu niż wolontariat europejski.

Wydawanie zezwoleń

Wnioskodawcy, którzy spełnią ogólne i szczegółowe warunki dyrektywy, otrzymają zezwolenie. Zezwolenie na pobyt będzie ważne tak długo, jak określono w poprzednich dyrektywach.

Prawo do pracy

Przepisy o prawie naukowców i studentów do pracy są spójne z przepisami poprzednich dyrektyw (przy czym minimalna liczba godzin dla studentów wzrosła do 15 tygodniowo). Ponadto uzgodniony tekst daje studentom i naukowcom możliwość pozostania w UE przez co najmniej 9 miesięcy po zakończeniu badań lub studiów w celu poszukiwania pracy lub podjęcia działalności gospodarczej.

Mobilność

Rozdział poświęcony mobilności ma uprościć i ułatwić przemieszczanie się obywateli państw trzecich między państwami członkowskimi. Naukowcy i studenci będą mogli w pewnych przypadkach wykonać część swoich badań lub odbyć część swoich studiów w innym państwie członkowskim – wystarczy, jeśli tylko o tym powiadomią.

Do 6 miesięcy wzrósł okres mobilności naukowców. Naukowcom będą mogli towarzyszyć członkowie rodziny. Im także przyznano większe uprawnienia w zakresie mobilności w UE.

Procedura i przejrzystość

Dyrektywa wskazuje terminy, w których państwo członkowskie musi rozpatrzyć wniosek i poinformować wnioskodawcę. Wprowadza też wymóg, by państwa członkowskie udostępniały informacje o warunkach wjazdu i pobytu (np. o wymaganej minimalnej miesięcznej wysokości środków pieniężnych lub o zatwierdzonych jednostkach przyjmujących). Ogranicza także opłaty pobierane przez państwa członkowskie za rozpatrzenie wniosku.

Kalendarium decyzji w Radzie

2018

23 maja

Ostateczny termin transpozycji dyrektywy do prawa krajowego przez państwa członkowskie

2016

12 maja

10 marca

2015

4 grudnia

Rada przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie tekstu.

26 listopada

Rada potwierdza porozumienie z Parlamentem Europejskim.

2014

10 grudnia

Coreper uzgadnia tekst i upoważnia prezydencję Rady do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim.

2013

25 marca

Komisja Europejska przedstawia wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów oraz udziału w szkoleniach.