22 czerwca przy okazji Rady Europejskiej (art. 50) 27 unijnych przywódców zatwierdziło procedurę zmiany lokalizacji agencji UE mieszczących się obecnie w Wielkiej Brytanii (Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego).

Brexit: zmiana lokalizacji agencji UE obecnie mieszczących się w Wielkiej Brytanii – diagram

Zmiana lokalizacji dwóch agencji UE obecnie mieszczących się w Wielkiej Brytanii (diagram)

Jak działa procedura?

Etapy procedury:

 • do 31 lipca 2017 r. – państwa członkowskie złożą oferty dotyczące jednej lub obu agencji
 • do 30 września 2017 r. – Komisja oceni oferty według uzgodnionych kryteriów
 • październik 2017 r. – ocena Komisji zostanie omówiona na szczeblu politycznym
 • listopad 2017 r. – przy okazji posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych (art. 50) 27 państw członkowskich podejmie decyzję w drodze głosowania.

Oferty przyjęcia agencji

Złożono 8 ofert przyjęcia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) i 19 ofert przyjęcia Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Kryteria oceny

Kryteria uzgodnione przez 27 unijnych przywódców 22 czerwca:

 • gwarancja, że agencja będzie zdolna działać w momencie opuszczenia UE przez Wielką Brytanię
 • łatwość dostępu do siedziby
 • szkoły dla dzieci pracowników agencji
 • dostęp do rynku pracy i opieki zdrowotnej dla rodzin pracowników agencji
 • ciągłość działania
 • rozmieszczenie geograficzne.

O jakie agencje chodzi?

UE ma obecnie dwie agencje z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Obie mieszczą się w Londynie.

Europejska Agencja Leków (EMA)

Europejska Agencja Leków powstała w 1995 r. Na szczeblu UE odpowiada za ocenę naukową leków, nadzór nad nimi i za monitorowanie ich bezpieczeństwa.

Odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu jednolitego rynku leków w UE.

Główne zadania EMA:

 • ułatwia opracowywanie leków i dostęp do nich
 • ocenia wnioski o możliwość wprowadzenia leków do obrotu
 • monitoruje bezpieczeństwo leków w całym cyklu ich istnienia
 • dostarcza informacji pacjentom i służbie zdrowia.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego dba o skuteczność i spójność regulacji ostrożnościowej i nadzoru ostrożnościowego w europejskim sektorze bankowym. Cele urzędu to:

 • utrzymanie stabilności finansowej w UE
 • dbanie o integralność, efektywność i prawidłowe funkcjonowanie sektora bankowego.

Urząd uczestniczy przede wszystkim w formułowaniu jednolitego europejskiego zbioru przepisów w sektorze bankowym.

Taki zbiór przepisów ma być jednolitym zestawem zharmonizowanych norm ostrożnościowych dla instytucji finansowych w całej UE. Ma stworzyć równe warunki działania, a także zapewnić ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów.

Urząd zajmuje się też oceną ryzyka sektora bankowego UE i jego słabych punktów, regularnie sporządzając sprawozdania o ryzyku i przeprowadzając testy warunków skrajnych na skalę europejską.