22 czerwca przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej (art. 50) 27 unijnych przywódców zatwierdziło procedurę zmiany lokalizacji agencji UE mieszczących się obecnie w Wielkiej Brytanii: Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Brexit: zmiana lokalizacji agencji UE obecnie mieszczących się w Wielkiej Brytanii – diagram

Zmiana lokalizacji dwóch agencji UE obecnie mieszczących się w Wielkiej Brytanii (diagram)

Jak wygląda procedura?

Etapy procedury:

 1. państwa członkowskie składają oferty co do jednej lub obu agencji – do 31 lipca 2017 r.
 2. Komisja ocenia oferty według uzgodnionych kryteriów – do 30 września 2017 r.
 3. ocena Komisji zostaje omówiona na szczeblu politycznym przy okazji posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych (art. 50) – 17 października 2017 r.
 4. 27 państw członkowskich głosuje nad decyzją przy okazji posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych (art. 50) – 20 listopada 2017 r.

1. Oferty przyjęcia agencji

Wpłynęło 8 ofert przyjęcia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) i 19 ofert przyjęcia Europejskiej Agencji Leków (EMA).

2. Kryteria oceny

22 czerwca 27 unijnych przywódców postanowiło o 6 kryteriach:

 • gwarancja, że agencja będzie mogła podjąć pracę w momencie opuszczenia UE przez Wielką Brytanię
 • łatwość dostępu
 • szkoły dla dzieci pracowników
 • dostęp do rynku pracy i opieki zdrowotnej dla rodzin pracowników
 • ciągłość działania
 • równomierne rozmieszczenie ogółu agencji w UE.

30 września Komisja Europejska opublikowała ocenę ofert na podstawie 6 kryteriów.

O jakie agencje chodzi?

UE ma obecnie w Wielkiej Brytanii dwie agencje. Obie mieszczą się w Londynie.

Europejska Agencja Leków (EMA)

Europejska Agencja Leków powstała w 1995 r. Na szczeblu UE odpowiada za ocenę naukową leków, nadzór nad nimi i za monitorowanie ich bezpieczeństwa.

Odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu jednolitego rynku leków w UE.

Główne zadania EMA:

 • ułatwiać opracowywanie leków i dostęp do nich
 • oceniać wnioski o wprowadzenie leków do obrotu
 • monitorować bezpieczeństwo leków w całym cyklu ich istnienia
 • dostarczać informacji pacjentom i służbie zdrowia.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego dba o skuteczność i spójność regulacji ostrożnościowej i nadzoru ostrożnościowego w europejskim sektorze bankowym. Cele urzędu to:

 • utrzymać stabilność finansową w UE
 • dbać o integralność, efektywność i prawidłowe funkcjonowanie sektora bankowego.

Urząd uczestniczy przede wszystkim w formułowaniu jednolitego europejskiego zbioru przepisów w sektorze bankowym.

Zbiór ten ma być jednolitym zestawem zharmonizowanych norm ostrożnościowych dla instytucji finansowych w całej UE. Ma zapewniać równe warunki działania oraz chronić deponentów, inwestorów i konsumentów.

Urząd zajmuje się też oceną zagrożeń i słabych punktów w sektorze bankowym UE: regularnie sporządza sprawozdania o ryzyku i przeprowadza ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych.