Unijna polityka handlowa

Handel towarami i usługami znacznie przyczynia się do trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Ponad 30 mln miejsc pracy w UE jest związanych z eksportem poza UE. W przyszłości 90% globalnego wzrostu ma następować poza granicami Europy. Dlatego handel jest dla UE jednym z czynników wzrostu i kluczowych priorytetów.

Rada opowiada się za silnym wielostronnym systemem handlowym regulowanym przepisami. Odpowiedzialną politykę handlową UE charakteryzują wysoka przejrzystość i skuteczne informowanie obywateli o korzyściach i wyzwaniach handlu i otwartych rynków.

Polityka handlowa jest kompetencją wyłączną UE. To UE, a nie państwa członkowskie uchwala prawo w dziedzinie handlu i zawiera międzynarodowe umowy handlowe. Jeżeli umowa ma charakter mieszany, Rada może ją zawrzeć dopiero wtedy, gdy ratyfikują ją wszystkie państwa członkowskie.

Działając razem i mówiąc jednym głosem, zamiast stosować wiele oddzielnych strategii handlowych, UE zyskuje silną pozycję w handlu światowym.

UE reguluje swoje stosunki handlowe z państwami trzecimi umowami handlowymi. Dzięki nim mają powstawać lepsze możliwości handlowe i znikać bariery.

UE chce, by importowane produkty były sprzedawane na jej terytorium po uczciwych i sprawiedliwych cenach, bez względu na pochodzenie. Regulacje handlowe w postaci instrumentów ochrony handlu to sposób, by chronić unijnych producentów przed szkodami i przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji zagranicznych firm, np. dumpingowi czy subsydiom.