UE działa na rzecz zatrudnienia młodzieży, pomagając osobom w wieku poniżej 25 lat dalej się kształcić czy też znaleźć staż lub pracę.

Bezrobocie młodzieży (UE-28): fakty i liczby (kwiecień 2017)

 • W lutym 2017 r. w UE bezrobotnych było 3,9 mln młodych osób (poniżej 25 roku życia)
 • W porównaniu z lutym 2016 r. bezrobocie młodzieży w UE spadło o 475 tys.
 • W lutym 2017 r. stopa bezrobocia młodzieży w UE wyniosła 17,3% (w lutym 2016 r. – 19,3%)
 • Stopa bezrobocia młodzieży w państwach UE znacznie się różni: od 6,6% w Niemczech do niemal 45,2% w Grecji, 41,5% w Hiszpanii i 35,2% we Włoszech.

Źródło: Eurostat

4 działania na rzecz zatrudnienia młodzieży

 • gwarancja dla młodzieży: pomoc w tym, by wszyscy młodzi ludzie w wieku poniżej 25 lat w ciągu 4 miesięcy po opuszczeniu szkoły lub uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej otrzymali dobrą ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu
 • inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: unijne wsparcie finansowe dla młodych ludzi w regionach, w których bezrobocie w tej grupie przekracza 25%
 • dobre jakościowo staże i przygotowanie zawodowe: pomoc w przechodzeniu ze szkoły na rynek pracy
 • mobilność zawodowa: pomoc dla młodych Europejczyków w poszukiwaniu pracy, stażu lub możliwości przygotowania zawodowego w innym państwie UE.

Rada Europejska postanawia przeciwdziałać bezrobociu młodzieży

27–28 czerwca 2013 r. na szczycie Rady Europejskiej podjęto zdecydowane działania, by zaradzić pilnemu problemowi bezrobocia młodzieży. Postanowiono:

 • przyspieszyć ƒInicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i skoncentrować środki w jej pierwszych latach
 • przyspieszyć wdrażanie gwarancji dla młodzieży
 • zwiększyć mobilność młodzieży i zaangażowanie partnerów społecznych.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Przywódcy UE postanowili, że 6 mld EUR z budżetu inicjatywy zostanie spożytkowanych już w latach 2014–2015, a nie jak planowano – w latach 2014–2020.

Uzgodnili też, że niewydane unijne środki zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności na wsparcie zatrudnienia – zwłaszcza młodzieży – ale też na dziedziny prowzrostowe, takie jak innowacje i badania.

Pomoc w szukaniu pracy za granicą

Przywódcy ustalili, że usprawnione zostaną już istniejące inicjatywy, takie jak „Twoja pierwsza praca z EURES-em”Erasmus+ (który sprzyja także transgranicznemu szkoleniu zawodowemu).

EURES

EURES daje dostęp do ponad 1,4 mln ogłoszeń o pracy, 300 tys. CV i prawie 9 tys. zarejestrowanych pracodawców z całej UE.

Poza tym zachęcili państwa członkowskie, by część swoich przydziałów z Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystały na wspieranie programów mobilności transgranicznej.

Przygotowanie zawodowe

Przywódcy UE uzgodnili wprowadzenie ram jakości staży. Mają one połączyć działania sektora prywatnego, partnerów społecznych i przedsiębiorstw na rzecz wysokiej jakości przygotowania zawodowego.