Nieformalne posiedzenie szefów państw lub rządów Bruksela, 12 lutego 2015 r. - Oświadczenie członków Rady Europejskiej

Rada Europejska
 • 12.2.2015
 • 21:30
 • Oświadczenie i wystąpienia
 • 56/15
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Sprawy wewnętrzne
12.2.2015

Europejczycy z wielkim smutkiem i w silnym poczuciu wspólnoty przyjęli niedawne ataki terrorystyczne w Paryżu. Ataki te wymierzone były w podstawowe wartości i prawa człowieka leżące u podstaw Unii Europejskiej - w solidarność, wolność, również wolność słowa, pluralizm, demokrację, tolerancję i godność ludzką. Wszyscy obywatele mają prawo żyć wolni od strachu, bez względu na swoje poglądy lub przekonania. Będziemy bronić naszych wspólnych wartości i chronić wszystkich przed przemocą na tle etnicznym lub religijnym, a także rasistowskim.

Oznacza to również walkę z wrogami wyznawanych przez nas wartości. Dodatkowo wzmocnimy działania skierowane przeciwko zagrożeniom terrorystycznym, w pełnym poszanowaniu praw człowieka i praworządności. Dzisiaj uzgodniliśmy następujące elementy, które będą wyznaczały kierunek prac w nadchodzących miesiącach:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli

Bezpieczeństwo obywateli jest potrzebą chwili. Musimy lepiej wykorzystywać i wciąż udoskonalać narzędzia, którymi dysponujemy, w szczególności w celu wykrywania i przerywania podróży związanych z terroryzmem, zwłaszcza zagranicznych bojowników terrorystycznych. Wzywamy do tego, by:

 • unijni prawodawcy w trybie pilnym przyjęli silną i skuteczną dyrektywę w sprawie europejskiego systemu danych dotyczących przelotu pasażera, obejmującą solidne gwarancje ochrony danych;
 • w pełni wykorzystano istniejące ramy Schengen do wzmocnienia i unowocześnienia kontroli na granicach zewnętrznych: zgadzamy się niezwłocznie przystąpić do systematycznego i skoordynowanego prowadzenia wobec osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się kwerend w bazach danych istotnych z punktu widzenia walki z terroryzmem, w oparciu o wspólne wskaźniki ryzyka; Komisja powinna szybko wydać wytyczne operacyjne w tej sprawie; rozważymy również ukierunkowaną zmianę w kodeksie granicznym Schengen - na podstawie wniosku Komisji - wprowadzającą w razie konieczności stałe kontrole;
 • organy ścigania i organy wymiaru sprawiedliwości wzmogły wymianę informacji i współpracę operacyjną, w tym za pośrednictwem Europolu i Eurojustu;
 • wszystkie właściwe organy zintensyfikowały współpracę w walce z nielegalnym handlem bronią palną, w tym poprzez szybkie dostosowywanie odpowiednich przepisów;
 • służby bezpieczeństwa państw członkowskich zacieśniły współpracę;
 • państwa członkowskie pilnie wdrożyły zaostrzone zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a wszystkie właściwe organy nasiliły działania służące śledzeniu przepływów finansowych i skutecznemu zamrażaniu aktywów wykorzystywanych do finansowania terroryzmu;
 • poczynić szybkie postępy w pracach nad przyjęciem dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji, z uwagi na znaczenie bezpieczeństwa cybernetycznego.

2. Zapobieganie radykalizacji i ochrona wartości

Zapobieganie radykalizacji jest jednym z kluczowych elementów walki z terroryzmem. W odpowiedzi na to zjawisko należy wypracować jedno kompleksowe podejście, obejmujące wszystkie instrumenty. Apelujemy o:

 • podjęcie odpowiednich środków, zgodnych z narodowymi konstytucjami, aby wykrywać i usuwać treści promujące w internecie terroryzm lub ekstremizm, w tym poprzez ściślejszą współpracę między organami publicznymi a sektorem prywatnym na szczeblu UE, także przy współdziałaniu z Europolem w celu ustanowienia mechanizmów zgłaszania podejrzanych treści w internecie;
 • strategie komunikacji służące promowaniu tolerancji, niedyskryminacji, podstawowych wolności i solidarności w całej UE, również poprzez zintensyfikowanie dialogu między przedstawicielami różnych wyznań i społeczności, oraz o przedstawianie alternatywnych dyskursów, aby przeciwstawić się ideologiom terrorystycznym, w tym przez udzielanie głosu ofiarom;
 • inicjatywy dotyczące kształcenia, szkolenia zawodowego, możliwości zatrudnienia, integracji społecznej i resocjalizacji w kontekście sądowym, będące odpowiedzią na czynniki sprzyjające radykalizacji, również w więzieniach.

3. Współpraca z naszymi partnerami międzynarodowymi

Stosunki zewnętrzne UE także muszą się przyczyniać do przeciwdziałania zagrożeniu terrorystycznemu, które nasila się w niektórych obszarach sąsiadujących z UE, w szczególności w Syrii i Libii. Musimy:

 • zająć się kryzysami i konfliktami, zwłaszcza w naszym południowym sąsiedztwie, poprzez ponowne przeanalizowanie naszego podejścia w ujęciu strategicznym;
 • bardziej angażować się we współpracę z państwami trzecimi w kwestiach bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu, w szczególności na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej i w regionie Sahelu, ale również na Bałkanach Zachodnich, w tym poprzez nowe projekty partnerskie w dziedzinie budowania zdolności (np. dotyczące kontroli granic) i lepiej ukierunkowaną pomoc UE;
 • prowadzić trwałą i skoordynowaną współpracę międzynarodową z ONZ i Światowym Forum na rzecz Zwalczania Terroryzmu, a także w ramach odpowiednich inicjatyw regionalnych;
 • prowadzić dialog międzykulturowy i międzycywilizacyjny, aby wspólnie promować podstawowe wolności.

W ostatnich tygodniach Rada zintensyfikowała swoje działania prowadzone w walce z terroryzmem. Unia Europejska będzie te prace kontynuować w trybie pilnym, w pełni angażując w te działania Wysokiego Przedstawiciela, Koordynatora UE ds. Zwalczania Terroryzmu oraz państwa członkowskie. W kwietniu Komisja przedstawi wniosek dotyczący kompleksowej europejskiej agendy bezpieczeństwa. Rada przedstawi sprawozdanie dotyczące szczegółowej realizacji tych wytycznych przed czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej.