Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (23 kwietnia 2015)

Rada Europejska
  • 23.4.2015
  • 22:15
  • Oświadczenie i wystąpienia
  • 204/15
  • Sprawy wewnętrzne
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
23.4.2015

1. Sytuacja na Morzu Śródziemnym jest tragiczna. Unia Europejska uruchomi wszystkie środki, jakie ma do dyspozycji, by zapobiec kolejnym ofiarom na morzu i zająć się pierwotnymi przyczynami kryzysu humanitarnego, którego jesteśmy świadkami – we współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu. Naszym natychmiastowym priorytetem jest niedopuszczenie do tego, by kolejne osoby ginęły na morzu.

2. W związku z tym postanowiliśmy zwiększyć naszą obecność na morzu, by walczyć z przemytnikami, zapobiec nielegalnym przepływom migracyjnym i wzmocnić wewnętrzną solidarność i odpowiedzialność. Mając na uwadze, że niestabilna sytuacja w Libii stwarza idealne warunki dla przestępczej działalności przemytników, będziemy aktywnie wspierać wszystkie wysiłki ONZ mające na celu przywrócenie władzy rządowej w Libii. Intensywniej zajmiemy się też kluczowymi czynnikami zmuszającymi do migracji, którymi są konflikty i niestabilna sytuacja, m.in. w Syrii.

3. Dzisiaj zobowiązujemy się:

Zwiększyć naszą obecność na morzu

a) pilnie wzmocnić unijne operacje „Tryton” i „Posejdon”, zwiększając co najmniej trzykrotnie finansowanie przeznaczone na ten cel w roku 2015 i 2016 oraz zwiększając ilość zasobów, a co za tym idzie pozwolić na rozszerzenie możliwości w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych w ramach mandatu Fronteksu. Z zadowoleniem odnotowujemy podjęte już przez państwa członkowskie zobowiązania, które pozwolą nam osiągnąć ten cel w nadchodzących tygodniach;

Walczyć z przemytnikami ludzi w zgodzie z prawem międzynarodowym

b) zwalczać sieci przemytnicze, stawiać sprawców przed sądem i zajmować ich aktywa – poprzez szybkie działania organów państw członkowskich prowadzone we współpracy z Europolem, Fronteksem, Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) i Eurojustem, a także poprzez zwiększoną działalność wywiadowczą i współpracę policyjną z państwami trzecimi;

c) podejmować systematyczne wysiłki w celu identyfikowania, przechwytywania i niszczenia statków, zanim zostaną wykorzystane przez przemytników;

d) jednocześnie wysoka przedstawiciel jest proszona o natychmiastowe podjęcie przygotowań do ewentualnej operacji w dziedzinie WPBiO służącej do tego celu;

e) wykorzystywać Europol do wykrywania w internecie treści wykorzystywanych przez przemytników w celu przyciągnięcia uwagi migrantów i uchodźców, a także do występowania o usuwanie tych treści – zgodnie z konstytucjami poszczególnych państw;

Zapobiegać nielegalnym przepływom migracyjnym

f) zwiększyć wsparcie dla Tunezji, Egiptu, Sudanu, Mali i Nigru m.in. w celu monitorowania i kontrolowania granic i tras lądowych, z wykorzystaniem obecnych operacji w dziedzinie WPBiO w regionie, a także ram współpracy regionalnej (procesu z Rabatu i procesu chartumskiego); pogłębić dialog dotyczący wszystkich tych kwestii prowadzony z Unią Afrykańską na wszystkich szczeblach;

g) zacieśnić, na wszystkich szczeblach, naszą współpracę polityczną z partnerami z Afryki, aby zająć się przyczyną nielegalnej migracji i zwalczać przemyt ludzi i handel ludźmi. UE omówi te kwestie z Unią Afrykańską i głównymi zainteresowanymi krajami oraz zaproponuje zorganizowanie z nimi szczytu na Malcie w nadchodzących miesiącach;

h) zintensyfikować współpracę z Turcją w związku z sytuacją w Syrii i Iraku;

i) rozmieścić europejskich oficerów łącznikowych ds. migracji w kluczowych państwach, tak by gromadzić informacje na temat przepływów migracyjnych, koordynować działania z krajowymi oficerami łącznikowymi i prowadzić bezpośrednią współpracę z lokalnymi organami;

j) współpracować z regionalnymi partnerami w zakresie budowania zdolności umożliwiających zarządzanie granicami morskimi oraz prowadzenie operacji poszukiwawczo-ratowniczych;

k) zainicjować regionalne programy rozwoju i ochrony dla Afryki Północnej i Rogu Afryki;

l) zachęcić Komisję i wysoką przedstawiciel do uruchomienia wszystkich narzędzi, także w ramach współpracy na rzecz rozwoju oraz poprzez wdrożenie unijnych i krajowych umów o readmisji z państwami trzecimi, aby propagować readmisję, do krajów pochodzenia i tranzytu, osób nielegalnie migrujących z przyczyn ekonomicznych, w ścisłej współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji;

m) opracować – z poszanowaniem prawa do ubiegania się o azyl – nowy program powrotów, koordynowany przez Frontex, umożliwiający szybki powrót nielegalnych migrantów z państw członkowskich pierwszej linii;

Wzmocnić wewnętrzną solidarność i odpowiedzialność

n) do tego, by wszystkie uczestniczące państwa członkowskie szybko i w pełni przetransponowały i skutecznie wdrożyły wspólny europejski system azylowy, co zapewni wspólne europejskie standardy na mocy istniejącego prawodawstwa;

o) zwiększyć nadzwyczajną pomoc dla państw członkowskich pierwszej linii i rozważyć możliwości zorganizowania w sytuacjach nadzwyczajnych relokacji migrantów między wszystkimi państwami członkowskimi na zasadzie dobrowolności;

p) rozmieścić w państwach członkowskich pierwszej linii zespoły EASO w celu wspólnego rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu, w tym rejestracji i pobierania odcisków palców;

q) ustanowić pierwszy dobrowolny projekt pilotażowy dotyczący przesiedleń w obrębie całej UE, oferujący miejsca dla osób kwalifikujących się do ochrony.

4. Instytucje UE i państwa członkowskie natychmiast przystąpią do pełnego wykonania tych wytycznych. W przyszłym tygodniu prezydencja i Komisja przedstawią harmonogram działań do czerwca.

5. Rada Europejska oczekuje, że Komisja przedstawi komunikat w sprawie europejskiego programu w dziedzinie migracji, aby opracować bardziej systemowe podejście do kwestii migracji obejmujące szerszy obszar geograficzny. Rada Europejska nadal będzie śledzić sytuację i ściśle monitorować wykonanie tych wytycznych. Rada i Komisja przedstawią Radzie Europejskiej sprawozdanie na ten temat na jej czerwcowym posiedzeniu.