Nieformalny szczyt szefów państw i rządów (23 września 2015) - Oświadczenie

Rada Europejska
 • 24.9.2015
 • 01:30
 • Oświadczenie i wystąpienia
 • 673/15
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Sprawy wewnętrzne
 • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
24.9.2015
Kontakt z prasą

Jüri Laas
rzecznik prasowy
+32 2 281 55 23
+32 470 957 561

Preben Aamann
rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

Ester Arauzo-Azofra
rzeczniczka prasowa
+32 2 281 53 61
+32 473 630 723

Spotkaliśmy się dzisiaj, by zająć się bezprecedensowym kryzysem migracyjnym i uchodźczym, przed którym stoimy. Podjęliśmy decyzje w sprawie kilku najbardziej palących kwestii oraz przeprowadziliśmy szczegółową dyskusję na temat sposobów wypracowania długoterminowych trwałych rozwiązań. Wszyscy zgodziliśmy się, że nie istnieją łatwe rozwiązania oraz że stojącemu przed nami wyzwaniu możemy sprostać tylko działając wspólnie, w duchu solidarności i odpowiedzialności. Tymczasem musimy utrzymywać, stosować i wdrażać nasze obowiązujące przepisy, łącznie z rozporządzeniem dublińskim oraz dorobkiem Schengen. 

Zwracamy się do instytucji UE i naszych rządów, by szybko prowadziły prace nad działaniami priorytetowymi zaproponowanymi przez Komisję. Oczekujemy decyzji operacyjnych w sprawie najpilniejszych kwestii przed październikowym posiedzeniem Rady Europejskiej, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 • należy odpowiedzieć na pilne potrzeby uchodźców w regionie poprzez udzielenie dodatkowego wsparcia w wysokości co najmniej 1 mld EUR na rzecz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Światowego Programu Żywnościowego i innych agencji;
 • należy wspierać Liban, Jordanię, Turcję i inne kraje w radzeniu sobie z syryjskim kryzysem uchodźczym, również poprzez znaczne zwiększenie środków regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii (funduszu "Madad”);
 • należy wzmocnić dialog z Turcją na wszystkich szczeblach, w tym podczas wizyty prezydenta Turcji (5 października), tak aby zacieśnić naszą współpracę w dziedzinie powstrzymywania przepływów migracyjnych i zarządzania nimi;
 • należy wspierać państwa Bałkanów Zachodnich w radzeniu sobie z przepływami uchodźców, w tym poprzez instrumenty pomocy przedakcesyjnej, a także zapewnienie szybkiego i solidnego przygotowania konferencji poświęconej szlakowi migracyjnemu biegnącemu przez Bałkany Zachodnie (8 października);
 • należy zwiększyć finansowanie nadzwyczajnego funduszu powierniczego na rzecz stabilności oraz eliminowania przyczyn migracji nieuregulowanej i zjawiska wysiedleńców w Afryce poprzez dodatkowe wkłady państw członkowskich, a także zapewnić optymalne przygotowanie szczytu w Valletcie (11-12 listopada) w celu poczynienia jak największych postępów;
 • należy zająć się dramatyczną sytuacją na naszych granicach zewnętrznych oraz wzmocnić kontrole na tych granicach, w tym poprzez zapewnienie Fronteksowi, EASO i Europolowi dodatkowych zasobów, a także personelu i sprzętu ze strony państw członkowskich;
 • należy spełnić prośby państw członkowskich pierwszej linii o wsparcie instytucji, agencji i innych państw członkowskich, tak aby zapewnić identyfikację i rejestrację migrantów oraz pobieranie ich odcisków palców (tzw. hotspoty) i jednocześnie zapewnić relokację i powroty, nie później niż do listopada 2015;
 • należy zwiększyć finansowanie Nadzwyczajnego Funduszu na rzecz Azylu, Integracji i Migracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Granice.

Jeżeli chodzi o Syrię, apelujemy o wznowione, prowadzone pod przewodnictwem ONZ, międzynarodowe wysiłki na rzecz zakończenia wojny, która spowodowała tyle cierpień i zmusiła ok. 12 milionów osób do opuszczenia swoich domów; UE zobowiązuje się do podjęcia stosownych działań w tym względzie. Apelujemy również o utworzenie rządu jedności narodowej w Libii. 

Wytyczne uzgodnione dzisiaj muszą zostać uzupełnione przez transpozycję i wdrożenie przez państwa członkowskie zasad wspólnego europejskiego systemu azylowego. W tym kontekście należy stworzyć warunki umożliwiające wszystkich państwom członkowskim pełne uczestnictwo w systemie dublińskim. 

Wzywamy instytucje, agencje i państwa członkowskie do przyśpieszenia prac nad wszystkimi aspektami kryzysu migracyjnego. Komisja przedstawi propozycje dotyczące uruchomienia środków z budżetu UE w celu wsparcia realizacji tych wytycznych. Państwa członkowskie uzupełnią je swoimi wkładami. 

Podczas październikowego posiedzenia Rady Europejskiej powrócimy do problemu migracji.