Konkluzje Rady UE i państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie zwalczania terroryzmu

Rada UE
  • 20.11.2015
  • 15:15
  • Komunikat prasowy
  • 848/15
  • Bezpieczeństwo i obrona
  • Wymiar sprawiedliwości
  • Sprawy wewnętrzne
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
20.11.2015

1. Rada jest wstrząśnięta haniebnymi zamachami terrorystycznymi, do których doszło w Paryżu 13 listopada 2015 r., i przekazuje najgłębsze wyrazy współczucia ofiarom tych zamachów oraz ich rodzinom i przyjaciołom. Rada podkreśla swoją solidarność z narodem francuskim i wyraża uznanie dla francuskich władz za odwagę i za podjęcie zdecydowanych działań. Te zamachy to atak na europejskie wartości: wolność, demokrację, prawa człowieka i praworządność. To nie pierwszy raz, kiedy UE staje w obliczu zamachu terrorystycznego na tak dużą skalę; decyzje o ważnych działaniach w tej dziedzinie zostały już podjęte. 

Rada podkreśla, że należy przyspieszyć realizację działań we wszystkich dziedzinach, które członkowie Rady Europejskiej wymienili w wydanym 12 lutego 2015 r. oświadczeniu w sprawie zwalczania terroryzmu, a zwłaszcza działań wymienionych poniżej. 

Dane dotyczące przelotu pasażera (dane PNR) 

2. Rada ponownie podkreśla, że pilnym i priorytetowym zadaniem jest zakończenie przed końcem 2015 r. prac nad ambitnymi unijnymi przepisami dotyczącymi danych PNR; przepisy te powinny objąć loty wewnętrzne i zapewnić odpowiednio długi okres przechowywania danych PNR w formie niemaskowanej, a ich zakresu zastosowania nie należy ograniczać do przestępstw o charakterze międzynarodowym. 

Broń palna 

3. Rada:
a. z zadowoleniem odnosi się do przyjętego 18 listopada 2015 r. rozporządzenia wykonawczego w sprawie wspólnych standardów pozbawiania broni palnej jej cech użytkowych,
b. z zadowoleniem odnosi się do przedstawionego przez Komisję 18 listopada 2015 r. wniosku w sprawie zmiany obowiązującej dyrektywy o broni palnej, nad którym prace rozpoczną się niezwłocznie,
c. jest zdecydowana zacieśniać współpracę operacyjną za pośrednictwem Europolu w ramach cyklu polityki unijnej dotyczącej przestępczości poważnej i zorganizowanej, zwłaszcza w ramach planu działań operacyjnych w zakresie broni palnej. Wszystkie państwa członkowskie, które borykają się z tym problemem, proszone są o włączenie się do tych działań przed końcem 2015 r.,
d. wzywa Frontex i Europol, aby udzieliły wsparcia państwom członkowskim graniczącym z regionem Bałkanów Zachodnich w zintensyfikowaniu kontroli na granicach zewnętrznych w celu wykrywania przemytu broni palnej oraz do zacieśnienia współpracy z państwami regionu, między innymi za pomocą funkcjonujących platform regionalnych, takich jak inicjatywa na rzecz Bałkanów Zachodnich dotycząca zwalczania terroryzmu. 

Zaostrzenie kontroli na granicach zewnętrznych 

4. Państwa członkowskie zobowiązują się:
a. niezwłocznie wdrożyć niezbędne systematyczne i skoordynowane kontrole na granicach zewnętrznych, którymi objąć należy również osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się,
b. na podstawie szybkiej identyfikacji pilnych potrzeb i możliwych rozwiązań, której wyniki przed końcem 2015 r. ma przedstawić Komisja, zmodernizować do marca 2016 r. systemy kontroli granicznej państw członkowskich strefy Schengen (połączenia elektroniczne z odpowiednimi bazami danych Interpolu na wszystkich przejściach granicznych na granicach zewnętrznych, automatyczne sprawdzanie dokumentów podróży),
c. w kontekście obecnego kryzysu migracyjnego – systematycznie rejestrować obywateli państw trzecich wjeżdżających nielegalnie do strefy Schengen, zarówno migrantów, jak i osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową – w tym także pobierać ich odciski palców – i przeprowadzać systematyczne kontrole bezpieczeństwa, wykorzystując w tym celu odpowiednie bazy danych, w szczególności system SIS II, bazy danych Interpolu, system VIS i krajowe policyjne bazy danych, przy wsparciu Fronteksu i Europolu; zobowiązują się również zadbać o to, by hotspoty zostały wyposażone w odpowiednią technologię. Europol rozmieści w hotspotach zaproszonych funkcjonariuszy, którzy będą pomagać w sprawdzaniu, zaostrzając zwłaszcza dodatkowe kontrole bezpieczeństwa,
d. zaostrzyć kontrolę na najbardziej zagrożonych granicach zewnętrznych, zwłaszcza poprzez rozmieszczenie, gdy wymaga tego dana sytuacja, zespołów szybkiej interwencji na granicy i funkcjonariuszy policji, aby zapewnić systematyczne sprawdzanie i systematyczne kontrole bezpieczeństwa. 

5. Rada przypomina o swoich konkluzjach z 9 listopada 2015 r. i zwraca się do Komisji, by:
a. w miarę aktualizacji swoich wniosków dotyczących inteligentnych granic przedstawiła wniosek w sprawie ukierunkowanej modyfikacji kodeksu granicznego Schengen, tak aby przewidywał systematyczne sprawdzanie obywateli UE, w tym weryfikację informacji biometrycznych, w odpowiednich bazach danych na granicach zewnętrznych strefy Schengen, z pełnym wykorzystaniem rozwiązań technicznych, tak aby nie zmniejszać płynności ruchu,
b. we wniosku dotyczącym nowelizacji rozporządzenia w sprawie Fronteksu zapewniła solidną podstawę prawną umożliwiającą Fronteksowi wkład w walkę z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną oraz dostęp do odpowiednich baz danych. 

6. Frontex:
a. będzie wnosił wkład w walkę z terroryzmem i wesprze skoordynowane wdrażanie wspólnych wskaźników ryzyka, które ma się zakończyć przed końcem 2015 r.,
b. współpracując z Europolem, będzie pomagał państwom członkowskim w zaostrzaniu kontroli na granicach zewnętrznych, tak aby lepiej wykrywać podejrzane podróże zagranicznych bojowników terrorystycznych i przemyt broni palnej,
c. będzie ściśle współpracował z Europolem i Eurojustem, zwłaszcza jeśli chodzi o hotspoty, i będzie wymieniał dane z Europolem na podstawie umowy o współpracy w zakresie wymiany danych osobowych. Umowę tę należy zawrzeć niezwłocznie, tak aby Frontex i Europol mogły rozpocząć wymianę danych od 1 stycznia 2016 r. 

Wymiana informacji 

7. Rada postanawia zacieśnić współpracę organów ścigania:
a. Państwa członkowskie zapewnią, aby organy krajowe systematycznie wprowadzały do systemu SIS II, w szczególności na mocy art. 36 ust. 3, dane dotyczące osób podejrzewanych o bycie zagranicznymi bojownikami terrorystycznymi, prowadziły działania uświadamiające i szkoleniowe na temat stosowania systemu SIS oraz określiły wspólne podejście do stosowania danych z systemu SIS II dotyczących zagranicznych bojowników,
b. Państwa członkowskie przyspieszą pełne wdrożenie i skuteczne stosowanie dorobku Prüm (wzajemne połączenia pomiędzy krajowymi bazami danych dotyczących DNA, odcisków palców i rejestracji pojazdów oraz przeprowadzanie sprawdzeń w tych bazach),
c. Europol zainauguruje 1 stycznia 2016 r. Europejskie Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu jako platformę umożliwiającą państwom członkowskim intensywniejszą wymianę informacji i współpracę operacyjną w zakresie monitorowania i prowadzenia dochodzeń w odniesieniu do zagranicznych bojowników terrorystycznych, handlu nielegalną bronią palną i finansowania terroryzmu. Nowe rozporządzenie w sprawie Europolu, co do którego współprawodawcy powinni osiągnąć porozumienie przed końcem bieżącego roku, powinno być spójne z mandatem i celami ECTC, w tym jednostki ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie,
d. Państwa członkowskie oddelegują do ECTC ekspertów ds. zwalczania terroryzmu, aby stworzyć wzmocnioną jednostkę ds. wsparcia dochodzeń transgranicznych, która będzie w stanie zapewnić szybkie i kompleksowe wsparcie w odniesieniu do dochodzeń dotyczących poważnych incydentów terrorystycznych w UE. Należy także przewidzieć uczestnictwo Eurojustu,
e. Komisja proszona jest o zaproponowanie, aby Europol został wzmocniony o dodatkowe zasoby w celu wsparcia ECTC i o przedłożenie wniosku ustawodawczego, tak aby Europol mógł systematycznie sprawdzać krzyżowo informacje w swoich bazach danych, porównując je z danymi w systemie SIS II,
f. Komisja proszona jest o podjęcie starań w celu zapewnienia interoperacyjności odpowiednich baz danych pod względem kontroli bezpieczeństwa, szczególnie SIS II, bazy Interpolu zawierającej dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży (SLTD) oraz systemu Interpolu do zarządzania rejestrowaniem i śledzeniem nielegalnej broni (iARMS). W tym kontekście państwa członkowskie przy wsparciu Komisji proszone są o ustanowienie pojedynczych punktów kontaktowych dla ułatwienia wymiany informacji,
g. Państwa członkowskie będą maksymalnie wykorzystywać te zdolności, aby poprawić ogólny poziom wymiany informacji między organami ds. zwalczania terroryzmu w UE. Państwa członkowskie zapewnią, aby właściwe organy krajowe znacznie zwiększyły swoje wkłady na rzecz istniejącego w Europolu punktu kontaktowego „Travellers” adekwatnie do zagrożenia i aby podłączyły się do odpowiednich systemów wymiany informacji Europolu. 

Finansowanie terroryzmu 

8. Rada:
a. zwraca się do Komisji o przedstawienie propozycji wzmocnienia, zharmonizowania i poprawy uprawnień jednostek analityki finansowej (FIU) i współpracy pomiędzy tymi jednostkami, zwłaszcza poprzez właściwe osadzenie w Europolu sieci FIU.NET służącej do wymiany informacji oraz zapewnienie tym jednostkom szybkiego dostępu do niezbędnych informacji, tak by: zwiększyć skuteczność i efektywność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu zgodnie z zaleceniami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), wzmocnić kontrolę pozabankowych metod płatności, takich jak płatności elektroniczne/anonimowe, przekazy pieniężne, transporty gotówki, wirtualne waluty, transfery złota lub metali szlachetnych, a także karty przedpłacone, adekwatnie do ryzyka, jakie stanowią, oraz aby skuteczniej ograniczyć nielegalny handel dobrami kultury,
b. jest zdecydowana zapewnić szybkie i skuteczne zamrażanie aktywów terrorystów w całej Unii, w drodze autonomicznych decyzji UE lub zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. 

Reakcja wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na terroryzm i brutalny ekstremizm 

9. Rada z zadowoleniem odnosi się do podpisania przez UE – w dniu 22 października 2015 r. w Rydze – konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi oraz jej protokołu dodatkowego dotyczącego zagranicznych bojowników terrorystycznych i z zadowoleniem odnosi się do zamiaru przedstawienia przez Komisję przed końcem 2015 r. wniosku dotyczącego dyrektywy mającej na celu zaktualizowanie decyzji ramowej w sprawie zwalczania terroryzmu, z myślą o wspólnym wprowadzeniu do prawa UE rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2178 (2014) i protokołu dodatkowego do wspomnianej konwencji Rady Europy. 

10. Państwa członkowskie będą w pełni wykorzystywać możliwości europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS). Rada z zadowoleniem przyjmuje zamiar przedstawienia przez Komisję do stycznia 2016 r. ambitnego wniosku dotyczącego rozszerzenia ECRIS na obywateli państw trzecich. 

11. Rada zwraca się do Komisji, by w trybie pilnym przydzieliła niezbędne środki finansowe na wdrożenie konkluzji Rady w sprawie wzmacniania reakcji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na radykalizację skutkującą terroryzmem i brutalnym ekstremizmem. Powinno to w szczególności służyć wsparciu tworzenia programów resocjalizacji oraz narzędzi do oceny ryzyka służących określeniu najwłaściwszej reakcji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych uwzględniającej indywidualne okoliczności oraz względy ochrony i bezpieczeństwa publicznego. 

Finansowanie 

12. Rada zwraca się do państw członkowskich o wykorzystanie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wsparcia wdrożenia niniejszych konkluzji i o priorytetowe traktowanie służących temu odnośnych działań w ramach programów krajowych, a także apeluje do Komisji, by ustaliła priorytety finansowania dostępnego w ramach centralnie zarządzanych funduszy stosownie do priorytetów wskazanych w niniejszych konkluzjach, z uwzględnieniem kosztów operacyjnych. 

Wdrożenie 

13. Z uwagi na swoją rolę w zapewnieniu wspierania i wzmacniania współpracy operacyjnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) będzie kontaktował się z właściwymi grupami roboczymi Rady oraz z Komisją i agencjami UE, aby zapewnić skuteczne wdrożenie uzgodnionych środków operacyjnych. W związku z tym COSI zbada możliwość stworzenia metodologii na rzecz zorganizowanego i wielostronnego podejścia do współpracy operacyjnej służącej zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych. Postępy w całościowej realizacji niniejszych konkluzji monitorował będzie Koordynator UE ds. Zwalczania Terroryzmu.