Rada Europejska (18–19 lutego 2016) – konkluzje w sprawie migracji

Rada Europejska
  • 19.2.2016
  • 5:30
  • Bruksela
  • Komunikat prasowy
  • 72/16
  • Wymiar sprawiedliwości
  • Sprawy wewnętrzne
19.2.2016
Kontakt z prasą

Jüri Laas
rzecznik prasowy
+32 2 281 55 23
+32 470 957 561

Preben Aamann
rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

Ester Arauzo-Azofra
rzeczniczka prasowa
+32 2 281 53 61
+32 473 630 723

II. MIGRACJA

4. W odpowiedzi na kryzys migracyjny, z którym boryka się UE, należy szybko powstrzymać przepływy migracyjne, chronić nasze granice zewnętrzne, ograniczyć nielegalną migrację i zagwarantować integralność strefy Schengen. Jako element tego kompleksowego podejścia Rada Europejska oceniła - na podstawie szczegółowych sprawozdań przygotowanych przez prezydencję i Komisję - stan realizacji kierunków działań uzgodnionych w grudniu.

5. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje podjętą przez NATO decyzję o udzieleniu pomocy w prowadzeniu rozpoznania, monitorowaniu i kontrolowaniu nielegalnego przekraczania granicy na Morzu Egejskim oraz wzywa wszystkich członków NATO do aktywnego wsparcia tego działania. UE, w szczególności Frontex, powinna ściśle współpracować z NATO.
 
6. Pełna i szybka realizacja planu działania UE-Turcja nadal ma priorytetowe znaczenie dla powstrzymania przepływów migracyjnych i zwalczania siatek handlarzy i przemytników. Turcja podjęła kroki, by zrealizować ten plan działania, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp syryjskich uchodźców do tureckiego rynku pracy i wymianę danych z UE. Jednak przepływy migracyjne z Turcji do Grecji są nadal o wiele za duże. Potrzebny jest znaczący i trwały spadek liczby nielegalnych wjazdów z Turcji do UE. Wymaga to dalszych zdecydowanych działań również ze strony Turcji, tak by zapewnić skuteczną realizację planu działania. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte w sprawie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do szybkiego wdrożenia priorytetowych projektów. Z zadowoleniem przyjmuje również postępy w opracowywaniu wraz z Turcją wiarygodnego programu dobrowolnego przyjmowania uchodźców ze względów humanitarnych.

7. Ponadto:

a) jeśli chodzi o stosunki z odpowiednimi państwami trzecimi - obecnie opracowywane kompleksowe i indywidualnie dopasowywane pakiety środków zachęty, przeznaczone dla poszczególnych państw i mające zapewnić skuteczność powrotów i readmisji, wymagają pełnego wsparcia ze strony UE i państw członkowskich. Rada Europejska zwraca się również do Komisji, wysokiego przedstawiciela i państw członkowskich, by monitorowały wszelkie czynniki, które mogą prowokować przepływy migracyjne, i by reagowały na te czynniki;

b) należy kontynuować i przyspieszyć realizację ustaleń szczytu w Valletcie i następujących po nim działań operacyjnych, w szczególności w odniesieniu do uzgodnionej listy 16 priorytetowych działań;

c) należy nadal zapewniać pomoc humanitarną uchodźcom z Syrii i państwom sąsiadującym z Syrią. Odpowiedzialność za takie działania ma pilny, globalny charakter. W tym kontekście Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wyniki konferencji "Wsparcie dla Syrii i regionu”, która odbyła się w Londynie 4 lutego, oraz wzywa Komisję, państwa członkowskie i wszystkie inne państwa udzielające pomocy, aby szybko zrealizowały podjęte zobowiązania;
 
d) ciągłe i trwałe nieuregulowane przepływy migracyjne na szlaku zachodniobałkańskim nadal stanowią poważny problem, który wymaga dalszych skoordynowanych działań i odejścia od strategii przepuszczania migrantów przez terytorium własnego kraju i od nieskoordynowanych środków stosowanych wzdłuż tego szlaku, przy uwzględnieniu skutków humanitarnych dla państw członkowskich bezpośrednio dotkniętych tym problemem. Należy również nadal bacznie obserwować ewentualne zmiany sytuacji na pozostałych szlakach, tak by ewentualnie móc podjąć szybkie i skoordynowane działania;

e) Rada przyjęła zalecenie z 12 lutego 2016 r. Ważne jest skoordynowane przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen, przy zapewnieniu pełnego wsparcia państwom członkowskim, które znajdują się w trudnej sytuacji. Musimy powrócić do sytuacji, w której wszyscy członkowie strefy Schengen w pełni stosują kodeks graniczny Schengen i odmawiają wjazdu na granicach zewnętrznych obywatelom państw trzecich, którzy nie spełniają warunków wjazdu lub którzy nie złożyli wniosku o azyl, chociaż mieli taką możliwość, przy uwzględnieniu szczególnego charakteru granic morskich, w tym w drodze realizacji planu działania UE-Turcja;

f) przy wsparciu ze strony UE stopniowo usprawniane jest ustanawianie i funkcjonowanie punktów szybkiej rejestracji migrantów ("hotspotów”) w zakresie identyfikowania, rejestrowania, pobierania  odcisków palców oraz kontroli bezpieczeństwa dotyczących osób i dokumentów podróży; wciąż jednak wiele pozostaje do zrobienia, w szczególności jeśli chodzi o doprowadzenie do pełnej operacyjności hotspotów, zapewnienie pełnej stuprocentowej identyfikacji i rejestracji wszystkich wjazdów (uwzględniając systematyczne sprawdzanie europejskich baz danych, zwłaszcza Systemu Informacyjnego Schengen, pod kątem bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami prawa UE), pełną realizację procesu relokacji, powstrzymanie wtórnych przepływów migrantów o nieuregulowanym statusie i osób ubiegających się o azyl oraz zapewnienie infrastruktury odpowiadającej znacznym potrzebom w zakresie przyjmowania migrantów w humanitarnych warunkach podczas wyjaśniania ich sytuacji. Osoby ubiegające się o azyl nie mają prawa wybierać państwa członkowskiego, w którym chciałyby dostać azyl;
 
g) sytuacja humanitarna migrantów na szlaku zachodniobałkańskim wymaga pilnych działań z wykorzystaniem wszelkich dostępnych unijnych i krajowych środków w celu jej poprawy. Mając na uwadze ten cel, Rada Europejska uważa, że konieczne jest teraz stworzenie zdolności UE w zakresie wewnętrznego niesienia pomocy humanitarnej we współpracy z organizacjami, takimi jak Biuro UNHCR, by wspierać państwa borykające się z dużą liczbą uchodźców i migrantów, korzystając z doświadczenia unijnej Dyrekcji ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza jak najszybciej przedstawić konkretne wnioski;

h) należy szybko wdrożyć wszystkie elementy uzgodnione w grudniu ubiegłego roku, w tym decyzje dotyczące relokacji oraz środków zapewniających powroty i readmisje. Jeśli chodzi o wniosek dotyczący europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej, prace nad nim należy przyśpieszyć z myślą o osiągnięciu porozumienia politycznego podczas prezydencji niderlandzkiej i o jak najszybszym uruchomieniu tego nowego systemu;

i) Rada Europejska zwraca się do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, by we współpracy z Komisją szybko opracował propozycje, w jaki sposób może przyczynić się do działań podejmowanych przez UE.

8. Uzgodniona w grudniu kompleksowa strategia przyniesie rezultaty tylko wtedy, jeżeli wszystkie jej elementy będą realizowane łącznie oraz jeżeli instytucje i państwa członkowskie będą działać razem i w pełnej koordynacji. Jednocześnie należy czynić postępy w reformowaniu obowiązujących przepisów unijnych, tak by zapewnić humanitarną i skuteczną politykę azylową. W tym celu po dzisiejszej dogłębnej dyskusji przyspieszy się przygotowania, tak by można było przeprowadzić wszechstronną debatę podczas kolejnego posiedzenia Rady Europejskiej, kiedy to - na podstawie pełniejszej oceny - konieczne będzie określenie kierunków dalszych działań i dokonanie wyborów.