Wspólne oświadczenie unijnych ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz przedstawicieli instytucji UE w sprawie zamachów terrorystycznych, do których doszło w Brukseli 22 marca 2016 r.

Rada UE
  • 24.3.2016
  • 19:10
  • Oświadczenie i wystąpienia
  • 158/16
  • Wymiar sprawiedliwości
  • Sprawy wewnętrzne
24.3.2016
Kontakt z prasą

Romain Sadet
rzecznik prasowy (wymiar sprawiedliwości, informacje organizacyjne)
+32 2 281 89 14
+32 473 865 437

Jesteśmy zaszokowani zamachami, które miały miejsce w Brukseli 22 marca 2016 r. Te potworne akty terrorystyczne są dla nas ogromnym wstrząsem i zdecydowanie je potępiamy. Przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia osobom poszkodowanym w tych zamachach i składamy kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar. Nasze poparcie i solidarność kierujemy do Belgii, jej mieszkańców, a zwłaszcza do miasta Brukseli. Jesteśmy nieugięci w naszej wspólnej walce z terroryzmem. Jak stwierdzili szefowie państw lub rządów oraz przywódcy instytucji europejskich, jest to zamach na nasze otwarte, demokratyczne społeczeństwo. Będziemy stać na straży wyznawanych wartości, również zwalczając terroryzm.

Dowiedzieliśmy się dzisiaj od władz Belgii, w jaki sposób stawiają czoła obecnemu kryzysowi, i rozmawialiśmy o tym, jakie wnioski można wyciągnąć ze schematów powtarzających się w zamachach terrorystycznych i sieciach ich wsparcia.

W obliczu tych wydarzeń i uznając znaczne postępy poczynione już na szczeblu państw członkowskich i na szczeblu UE z myślą o wzmocnieniu naszej wspólnej zdolności do zwalczania terroryzmu, ministrowie są przekonani, że należy:

1.             nadal wykorzystywać wspólne wysiłki poszczególnych państw, aby w trybie pilnym przeprowadzić dochodzenie w sprawie siatek zaangażowanych w zamachy przeprowadzone w Paryżu i Brukseli, jak i w sprawie innych podobnych sieci.

2.             przyjąć w kwietniu 2016 r. dyrektywę w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) oraz wdrożyć ją w trybie pilnym, a co za tym idzie zapewnić jak najszybciej wymianę danych między jednostkami do spraw informacji o pasażerach (PIU).

3.             kontynuować w sposób zdecydowany już prowadzone działania, co obejmuje szybkie zakończenie prac nad prawodawstwem dotyczącym: zwalczania terroryzmu, systematycznych kontroli na zewnętrznych granicach strefy Schengen, kontroli nabywania i posiadania broni palnej, objęcia obywateli państw trzecich europejskim system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS); realizację planu działania dotyczącego walki z finansowaniem terroryzmu; zwalczanie fałszowania dokumentów, a także pełne wdrożenie istniejących przepisów UE dotyczących prekursorów materiałów wybuchowych oraz dalszą współpracę w zakresie zwalczania terroryzmu między Unią Europejską a Turcją oraz państwami Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Bałkanów Zachodnich.

4.             w stosownych przypadkach wymieniać informacje z organami odpowiedzialnymi za transport oraz z przewoźnikami, tak by ocena ryzyka była prowadzona w sposób skuteczny i efektywny i by w razie potrzeby można było w obliczu potencjalnych zagrożeń dla transportu dostosowywać środki zmniejszające ryzyko.

5.             zwiększyć w trybie pilnym systematyczne zasilanie, spójne wykorzystywanie oraz interoperacyjność europejskich i międzynarodowych baz danych w dziedzinie bezpieczeństwa, przemieszczania się osób i migracji, przy pełnym wykorzystaniu osiągnięć technologicznych oraz przy uwzględnieniu od samego początku gwarancji w zakresie ochrony prywatności. Ma to szczególne znaczenie, jeśli chodzi o wiarygodną weryfikację tożsamości. Komisja przedstawi w najbliższych tygodniach komunikat na temat inteligentnych granic i interoperacyjności. W tym kontekście należy przyspieszyć prace nad utworzeniem ogólnoeuropejskiego systemu automatycznego rozpoznawania odcisków palców włączonego do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). Koordynator UE ds. zwalczania terroryzmu, prezydencja, Komisja, właściwe agencje i eksperci będą współdziałać, by do czerwca 2016 r. przedstawić wymierne cele, zwłaszcza z myślą o usprawnieniu zbierania, weryfikacji i łączenia informacji w dziedzinie zwalczania terroryzmu.

6.             w trybie priorytetowym znaleźć sposoby, by zapewniać oraz szybciej i skuteczniej uzyskiwać dowody cyfrowe, intensyfikując współpracę z państwami trzecimi oraz z dostawcami usług działającymi na obszarze Europy, po to by poprawić zgodność z prawodawstwem UE i państw członkowskich oraz usprawnić bezpośrednie kontakty z organami ścigania. Podczas czerwcowego posiedzenia Rada wskaże konkretne środki w celu zajęcia się tą skomplikowaną kwestią.

7.             nadal rozwijać skuteczne środki zapobiegawcze, zwłaszcza poprzez poprawę wczesnego wykrywania oznak radykalizacji na szczeblu lokalnym oraz poprzez zwalczanie retoryki Daiszu, w szczególności dzięki strategiom komunikacji oraz opracowaniu solidnych programów resocjalizacji. Sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw oraz sieć ds. komunikacji strategicznej zwiększą swoje wsparcie dla specjalistów praktyków, społeczeństwa obywatelskiego i państw członkowskich w tym zakresie. Komisja zintensyfikuje prace prowadzone z przedsiębiorstwami z branży IT, zwłaszcza w ramach forum UE poświęconego internetowi, aby zwalczać propagandę terrorystyczną oraz opracować do czerwca 2016 r. kodeks postępowania przeciwko mowie nienawiści w internecie.

8.             w pełni wspierać prace grupy ds. zwalczania terroryzmu (CTG), w szczególności przez dalsze przyspieszenie tworzenia specjalnej platformy umożliwiającej wielostronną wymianę informacji w czasie rzeczywistym.

9.             bardziej regularnie wykorzystywać wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze, które dowiodły swej użyteczności po atakach w Paryżu, w celu koordynowania dochodzeń oraz zbierania i wymiany dowodów.

10.         utworzyć w istniejącym w Europolu Europejskim Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu wspólny zespół łącznikowy krajowych ekspertów ds. zwalczania terroryzmu, aby wspierać organy ścigania państw członkowskich w badaniu szerszego, europejskiego i międzynarodowego wymiaru obecnego zagrożenia terrorystycznego, a państwa członkowskie zachęcane są do oddelegowania ekspertów. Zespół ten będzie korzystać ze zdolności Europolu w zakresie ścigania, aby monitorować zagrożenie ze strony zagranicznych bojowników, przepływy środków na finansowanie terroryzmu i przepływy nielegalnej broni palnej, a także propagandę w internecie.