Unia rynków kapitałowych: Rada zgodna w sprawie prospektów emisyjnych

Rada UE
  • 8.6.2016
  • 12:05
  • Komunikat prasowy
  • 316/16
  • Gospodarka i finanse
8.6.2016
Kontakt z prasą

François Head
rzecznik prasowy
+32 2 281 60 83
+32 475 953 807

8 czerwca 2016 r. Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) w imieniu Rady uzgodnił stanowisko negocjacyjne w sprawie nowych przepisów o prospektach emisyjnych publikowanych w związku z emisją i ofertą publiczną papierów wartościowych.

Rozporządzenie ma ograniczyć jedną z głównych przeszkód regulacyjnych, na którą napotykają firmy przy emitowaniu papierów wartościowych (udziałowych i dłużnych). Ma uprościć i ograniczyć obowiązki administracyjne związane z publikowaniem prospektów emisyjnych. Jednocześnie inwestorzy nadal mają otrzymywać potrzebne im informacje.

„To ważna reforma, dzięki której firmy potrzebujące środków uzyskają dostęp do europejskich rynków kapitałowych”, powiedział Jeroen Dijsselbloem, holenderski minister finansów i przewodniczący Rady. „Prospekty emisyjne to jeden z instrumentów o zasadniczym znaczeniu dla inwestorów, ale wymogi prawne nie mogą tworzyć niepotrzebnych barier w pozyskiwaniu kapitału”.

Rada potwierdzi porozumienie Coreperu na posiedzeniu 17 czerwca 2016 r. i poprosi prezydencję o rozpoczęcie rozmów z Parlamentem Europejskim. Celem jest przyjęcie rozporządzenia w pierwszym czytaniu.

Reforma przepisów o prospektach emisyjnych należy do pakietu działań, które Komisja zapowiedziała w 2014 r. w planie inwestycyjnym dla Europy i które mają poprawić otoczenie biznesowe.

To również drugi z zasadniczych elementów unijnego planu z 2015 r., który przewiduje utworzenie unii rynków kapitałowych. W grudniu 2015 r. Rada osiągnęła podobne porozumienie co do wniosków legislacyjnych mających ułatwić rozwój rynku sekurytyzacji w Europie. Unia rynków kapitałowych ma zacząć w pełni funkcjonować przed końcem 2019 r. Celem jest wzmocnienie roli finansowania rynkowego, równolegle do finansowania bankowego, w gospodarce unijnej.

Prospekty inwestycyjne zawierają informacje o firmie, które pomagają inwestorom decydować o ewentualnym nabyciu papierów wartościowych przez nią emitowanych lub oferowanych. Prawo przewiduje obowiązkową publikację prospektów, gdy papiery wartościowe są objęte ofertą publiczną lub gdy są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Jednak formalności i wysokie koszty mogą zniechęcać niektóre przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, do emitowania lub oferowania papierów wartościowych. Rozporządzenie ma zatem zapewnić wszystkim emitentom przepisy o obowiązkach informacyjnych dostosowane do ich konkretnych potrzeb. Jednocześnie dzięki niemu prospekty mają stać się wiarygodniejszym źródłem informacji dla potencjalnych inwestorów.

Ponadto przekształcenie obowiązującej dyrektywy w rozporządzenie spowoduje, że zmniejszą się rozbieżności, które pojawiły się podczas wdrażania dyrektywy przez państwa członkowskie. Rozporządzenie zwiększy spójność przepisów o prospektach emisyjnych na jednolitym rynku UE, zgodnie z celami unii rynków kapitałowych.

Wprowadza ono przepisy szczegółowe zarówno dla firm już notowanych na rynku regulowanym, które chcą pozyskać dodatkowy kapitał w drodze oferty wtórnej, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jego celem jest również zapewnienie większej spójności między przepisami o prospektach emisyjnych a pozostałymi przepisami o obowiązkach informacyjnych.

Aby rozporządzenie zostało przyjęte, Rada musi je poprzeć kwalifikowaną większością głosów w porozumieniu z Parlamentem Europejskim (podstawa prawna: art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).