Konkluzje Rady w sprawie równouprawnienia osób LGBTI

Rada UE
  • 16.6.2016
  • 16:10
  • Komunikat prasowy
  • 338/16
  • Sprawy społeczne
  • Zatrudnienie
16.6.2016
Kontakt z prasą

Evi Liaskou
rzeczniczka prasowa
+32 2 281 52 72
+32 470 960 477

„MAJĄC NA UWADZE, CO NASTĘPUJE:

1. Poszanowanie praw człowieka to jedna z podstawowych wartości Unii, jak określono w Traktacie o Unii Europejskiej oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

2. Ważne jest, by promować wspólne wartości, takie jak poszanowanie praw człowieka, oraz powszechne zrozumienie, że prawa człowieka są uniwersalne i mają zastosowanie do wszystkich.

3. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że Unia we wszystkich swoich działaniach zmierza do zniesienia nierówności, a także dąży do zwalczania dyskryminacji z różnych względów, w tym ze względu na płeć i orientację seksualną, przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań[1], oraz upoważnia Radę do podejmowania środków w celu zwalczania dyskryminacji ze wspomnianych względów[2].

4. Niniejsze konkluzje opierają się na wcześniejszych pracach i zobowiązaniach politycznych podjętych przez Parlament Europejski, Radę, Komisję i inne zainteresowane podmioty, w tym na dokumentach wymienionych w załączniku I.

5. W ramach obszaru, w którym ma zastosowanie, art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną.

6. Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest też zabroniona na mocy prawa unijnego w dziedzinie zatrudnienia.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

7. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE zamiar Komisji dotyczący zapewnienia spójności między sporządzonym przez nią wykazem działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI a wytycznymi Rady na rzecz promowania i ochrony wszystkich praw człowieka przysługujących osobom LGBTI w kontekście unijnej polityki zewnętrznej.

8. ZWRACA SIĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ, by promowała środki nakreślone w wykazie działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI przy pełnym poszanowaniu tożsamości narodowej państw członkowskich i ich tradycji konstytucyjnych, a także kompetencji państw członkowskich w dziedzinie prawa rodzinnego, regularnie informowała państwa członkowskie o postępach czynionych przez grupę wysokiego szczebla ds. niedyskryminacji, równouprawnienia i różnorodności oraz zwracała uwagę na realizację praw podstawowych przysługujących osobom LGBTI przy ocenianiu wszystkich proponowanych środków z zakresu polityki pod kątem praw podstawowych.

9. ZWRACA SIĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ, by pod koniec 2016 r. przedłożyła sprawozdanie z postępów w realizacji wykazu działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI, a następnie przedkładała takie sprawozdanie co roku.

10. WZYWA KOMISJĘ EUROPEJSKĄ do wzmożenia wysiłków w dziedzinie gromadzenia porównywalnych danych na temat dyskryminacji osób LGBTI w UE, w dziedzinie ukierunkowanych działań uświadamiających w kluczowych obszarach, takich jak zatrudnienie, edukacja, zdrowie i sport, oraz w dziedzinie znajomości praw i zwalczania niskiego poziomu zgłaszania przypadków dyskryminacji. Polityki służące zwalczaniu dyskryminacji osób LGBTI są elementem szerszego kontekstu równego traktowania.

11. WZYWA AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ do dalszej analizy sytuacji osób LGBTI poprzez sporządzenie wysokiej jakości statystyk w oparciu o najbardziej wiarygodne metody.

12. PODKREŚLA, że przy realizacji działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI Komisja powinna nadal współpracować z państwami członkowskimi, a także z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i innymi właściwymi agencjami unijnymi, społeczeństwem obywatelskim i – w ramach uprawnień nadanych jej w Traktatach – właściwymi organizacjami międzynarodowymi, w tym z Radą Europy, OECD i ONZ.

13. ZWRACA SIĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ I PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, by wzmocniły i nadal wspierały działania mechanizmów instytucjonalnych, w tym krajowych organów ds. równości, które są kluczowymi instrumentami w zakresie niedyskryminowania osób LGBTI, oraz by wzmocniły i nadal wspierały działania europejskiej sieci krajowych organów ds. równości (Equinet).

ZWRACA SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, BY

14. Rozważyły współpracę z Komisją Europejską w celu realizacji wykazu działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI, przy pełnym wykorzystaniu prac grupy wysokiego szczebla ds. niedyskryminacji, równouprawnienia i różnorodności do omawiania istotnych kwestii i poszukiwania sposobów na przyspieszenie postępów, przy pełnym poszanowaniu kompetencji, tożsamości narodowej i tradycji konstytucyjnych państw członkowskich; oraz

15. Podjęły działania służące zwalczaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”.

____________________

ZAŁĄCZNIK

Dokumenty źródłowe

1) Parlament Europejski

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014) (2014/2254(INI)).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową (2013/2183(INI)).

2) Rada

Wytyczne na rzecz promowania i ochrony wszystkich praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym i interseksualnym (11153/13).

3) Komisja

Sporządzony przez Komisję wykaz działań na rzecz postępów w zakresie równouprawnienia osób LGBTI

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf

4) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i specyfikę płci w UE – porównawcza analiza prawna – aktualizacja za 2015 r.

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/lgbti-comparative-legal-update-2015

Ankieta dotycząca lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w Unii Europejskiej, 2014 r.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-eu-lgbt-survey-main-results_tk3113640enc_1.pdf


[1] Art. 8 i 10 TFUE.
[2] Art. 19 TFUE.