Konkluzje Rady w sprawie Turcji

Rada UE
  • 18.7.2016
  • 16:17
  • Komunikat prasowy
  • 463/16
  • Bezpieczeństwo i obrona
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
18.7.2016
Kontakt z prasą

Virginie Battu
rzeczniczka prasowa
+32 2 281 53 16
+32 470 182 405

UE zdecydowanie potępia próbę zamachu stanu w Turcji i potwierdza swoje pełne poparcie dla prawowitych instytucji tego kraju. Ubolewa nad wysoką liczbą ofiar i wyraża solidarność z narodem tureckim. UE z aprobatą przyjmuje wspólne stanowisko partii politycznych popierające turecką demokrację.

UE apeluje o to, by tureckie władze, w tym policja i siły bezpieczeństwa, zachowały powściągliwość. Należy uczynić wszystko, aby nie dopuścić do dalszej przemocy, aby chronić życie i przywrócić spokój.

UE wzywa do pełnego przestrzegania porządku konstytucyjnego Turcji i podkreśla jak ważne jest, aby zwyciężyła praworządność. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie pełnego poszanowania wszystkich demokratycznych instytucji kraju, również wybranego rządu i Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. UE podkreśla potrzebę respektowania zasad demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności, a także przysługującego każdemu człowiekowi prawa do rzetelnego procesu sądowego z pełnym poszanowaniem europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w tym Protokołu nr 13 do tej konwencji dotyczącego zniesienia kary śmierci. W tym względzie UE przypomina, że zdecydowane odrzucenie kary śmierci jest jednym z podstawowych elementów unijnego dorobku prawnego.

Turcja jest krajem kandydującym, a także jednym z najważniejszych partnerów Unii Europejskiej. UE podtrzymuje swoje zobowiązanie do współpracy z demokratyczną, pluralistyczną i stabilną Turcją w stawianiu czoła naszym wspólnym wyzwaniom.