Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna: ostateczne zatwierdzenie

Rada UE
 • 14.9.2016
 • 14:30
 • Komunikat prasowy
 • 510/16
 • Sprawy wewnętrzne
14.9.2016

14 września 2016 r. Rada ostatecznie zatwierdziła ustanowienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Rada przyjęła stosowne rozporządzenie w procedurze pisemnej. Dzięki temu Straż Graniczna i Przybrzeżna może zacząć działać w połowie października 2016 r.

Robert KALIŇÁK, minister spraw wewnętrznych Słowacji, a zarazem przewodniczący Rady, powiedział: „Cieszy mnie tempo i skuteczność działań Rady i Parlamentu w tej istotnej kwestii. Sposób, w jaki zarządzamy naszymi zewnętrznymi granicami, wpływa bezpośrednio na cały obszar Schengen, w tym na granice wewnętrzne. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna pomoże nam wszystkim lepiej stawić czoła obecnym wyzwaniom. Jedynie dzięki skutecznemu zarządzaniu naszymi granicami zewnętrznymi możemy powrócić do normalności w strefie Schengen. Nie ma innej drogi.”

Głównym zadaniem Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest pomoc w zapewnianiu zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych. Straż będzie dbać o skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi oraz wysoki poziom bezpieczeństwa w UE. Jednocześnie pomoże zabezpieczyć swobodne przemieszczanie się na terytorium UE i będzie w pełni przestrzegać praw podstawowych.

Straż będzie się składać z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Fronteksu, który otrzyma dodatkowe zadania) oraz krajowych organów odpowiedzialnych za zarządzanie granicami. Głównym jej zadaniem będzie opracowanie strategii operacyjnej w zakresie zarządzania granicami i koordynacja pomocy płynącej ze wszystkich państw członkowskich.

W tym celu Straż:

 • przeprowadzi ocenę podatności na zagrożenia, czyli zweryfikuje zdolność państw członkowskich do kontroli granic;
 • będzie organizować wspólne operacje i szybkie interwencje na granicach, aby pomóc państwom członkowskim kontrolować granice zewnętrzne oraz stawiać czoła wyzwaniom wynikającym z nielegalnej imigracji bądź przestępczości transgranicznej;
 • będzie wraz z Komisją koordynować prace zespołów wspierających zarządzanie migracją, gdy któreś z państw członkowskich będzie doświadczać wyjątkowej presji migracyjnej w określonych punktach na swoich granicach zewnętrznych;
 • będzie dbać o praktyczne wdrożenie środków na granicach zewnętrznych w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • zapewni pomoc techniczną i operacyjną jednostkom poszukiwawczo-ratowniczym na morzu w ramach operacji patrolowania granic morskich;
 • ułatwi tworzenie zasobu szybkiej rezerwy interwencyjnej liczącej co najmniej 1500 funkcjonariuszy straży granicznej;
 • wyznaczy w państwach członkowskich swoich oficerów łącznikowych;
 • będzie organizować, koordynować i prowadzić operacje i interwencje powrotowe;
 • będzie wspierać współpracę operacyjną między państwami członkowskimi a państwami trzecimi w zakresie zarządzania granicami.

Częścią ogólnego usprawniania działań straży przybrzeżnej, będzie ulepszenie współpracy między właściwymi agencjami. Dlatego do przepisów o nowej Europejskiej Straży Granicznej dostosowane zostaną mandaty Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego.

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna rozpocznie działania po wejściu w życie rozporządzenia, czyli 6 października 2016 r. (20 dni po opublikowaniu aktu w Dzienniku Urzędowym). Przepisy dotyczące tworzenia zespołów rezerwy interwencyjnej i rezerwy wyposażenia technicznego wejdą w życie dwa miesiące, a te związane z zespołami ds. powrotów – trzy miesiące później.