CETA: decyzja o podpisaniu przyjęta

Rada UE
  • 28.10.2016
  • 22:15
  • Komunikat prasowy
  • 623/16
  • Handel międzynarodowy i cła
  • Sprawy zagraniczne i stosunki międzynarodowe
28.10.2016
Kontakt z prasą

Veronica Huertas Cerdeira
Rzeczniczka prasowa (sprawy wewnętrzne, koordynacja walki z terroryzmem)
+32 2 281 45 48
+32 470 882 199

28 października 2016 r. Rada w procedurze pisemnej przyjęła pakiet decyzji dotyczących kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) z Kanadą. Są to:

  • decyzja o podpisaniu umowy
  • decyzja o tymczasowym stosowaniu umowy
  • decyzja o wystąpieniu o zgodę Parlamentu Europejskiego na zawarcie umowy.

Przedstawiciele państw członkowskich przyjęli także wspólny instrument interpretacyjny. Jest to dokument złożony wspólnie z Kanadą, w którym przedstawiono wiążącą interpretację postanowień CETA dotyczących konkretnych kwestii.

„Bardzo się cieszę, że mogę potwierdzić gotowość UE do podpisania kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej z Kanadą. To krok milowy w unijnej polityce handlowej, a zarazem wyraz naszego w nią zaangażowania”, powiedział Robert Fico, premier Słowacji sprawującej obecnie prezydencję w Radzie UE. „CETA jest umową nowoczesną i postępową, tworzy nowe możliwości, a zarazem chroni najważniejsze interesy. Poza tym może utorować drogę kolejnym porozumieniom handlowym”.

Umowa zniesie ponad 99% ceł, które obowiązują obecnie w handlu między UE a Kanadą. Wprowadza wysokie standardy w zakresie ochrony konsumentów, środowiska i pracowników.

CETA zawiera postanowienia dotyczące dostępu do rynku towarów, usług, inwestycji i zamówień publicznych, a także postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej, środków sanitarnych i fitosanitarnych, zrównoważonego rozwoju, współpracy regulacyjnej, wzajemnego uznawania, ułatwień handlowych, współpracy surowcowej, barier technicznych w handlu i rozstrzygania sporów.

Negocjacje z Kanadą prowadzono na podstawie mandatu udzielonego przez Radę w 2009 r. W następstwie decyzji Rady z września 2011 r. rozpoczęto również rozmowy o ochronie inwestycji w kontekście CETA.

5 lipca 2016 r. Komisja zaproponowała, by CETA została podpisana i zawarta jako umowa „mieszana”. Oznacza to, że po stronie unijnej muszą ją podpisać UE i państwa członkowskie, a ratyfikować – wszystkie parlamenty narodowe i regionalne.

Gdy Parlament Europejski wyrazi zgodę na zawarcie CETA, będzie ona tymczasowo stosowana do chwili, gdy ratyfikują ją wszystkie państwa członkowskie. Tymczasowe stosowanie będzie dotyczyć głównie postanowień w dziedzinach objętych wyłączną kompetencją UE.

Umowa o partnerstwie strategicznym

Rada przyjęła też decyzję o podpisaniu i tymczasowym stosowaniu umowy o partnerstwie strategicznym między UE a Kanadą. Umowa ma pogłębić dialog polityczny i współpracę polityczną oraz zacieśnić stosunki w zakresie praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa na świecie, gospodarki i zrównoważonego rozwoju oraz wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa.