Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Zmluvy

Európska únia každoročne uzatvára mnoho dohôd s tretími krajinami, ako aj s medzinárodnými organizáciami. Tieto dohody môžu byť rozsiahlej povahy, ako napríklad dohody o obchode, spolupráci a rozvoji a o pridružení, prípadne sa môžu týkať širokej škály konkrétnych tém, medzi ktoré patrítextil, rybárstvo, clá, veda a technika, dopravaatď.

V súlade s článkom 37 Zmluvy o Európskej únii môže Európska únia uzatvárať dohody s tretími krajinami alebo organizáciami aj v záležitostiach, ktoré patria do spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP).

Prostredníctvom tejto webovej stránky možno získať informácie o týchto dohodách vrátane tých, ktoré sú vo schvaľovacom procese. Tieto informácie sa budú každodenne aktualizovať a budú zahŕňať dátum podpísania, schválenia a nadobudnutia platnosti. Uvedú sa aj odkazy na akékoľvek relevantné výhrady alebo vyhlásenia strán dohody, pričom sa na tejto webovej stránke sprístupní ich plné znenie.

Táto webová stránka obsahuje aj informácie o dohovoroch uzavretých medzi členskými štátmi Európskej únie v určitých oblastiach, ako sú napríklad policajná a justičná spolupráca v trestných veciach, právo obchodných spoločností a dvojité zdaňovanie.

Ak sa znenie dohody alebo dohovoru uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedie sa naň odkaz a znenie bude prístupné kliknutím na tento odkaz.

Akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto webovej stránky zašlite e-mailom na adresu: coordination.accords@consilium.europa.eu