Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Taryba

Taryba yra vientisa institucija, tačiau dėl darbo tvarkos ypatumų, priklausomai nuo darbotvarkės klausimo, yra nustatytos skirtingos Tarybos sudėtys, kuriose dalyvauja už atitinkamas sritis atsakingi valstybių narių ministrai ir Europos Komisijos nariai. Dešimtajame praeito amžiaus dešimtmetyje buvo 22 Tarybos sudėtys. 2000 m. birželio mėn. jų skaičius buvo sumažintas iki 16, o 2002 m. birželio mėn. – iki 9. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai yra dešimt Tarybos sudėčių. Tačiau Taryba išlieka vientisa institucija nepaisant to, kokia sudėtimi ji priima sprendimus. Priimti sprendimai visuomet yra Tarybos sprendimai, o konkreti jos sudėtis nėra minima. Tarybos posėdžiai vyksta Tarybos būstinėje Briuselyje keletą kartų per mėnesį (balandžio, birželio ir spalio mėn. posėdžiai rengiami Liuksemburge).

Tarybos sprendimus rengia daugiau nei 150 darbo grupių ir komitetų, kuriuos sudaro valstybių narių deleguoti atstovai. Jie sprendžia techninio pobūdžio klausimus ir perduoda juos svarstyti Nuolatinių atstovų komitetui, kurį sudaro valstybių narių ambasadoriai Europos Sąjungoje. Nuolatinių atstovų komitetas užtikrina Tarybos darbo nuoseklumą bei sprendžia politinius techninio pobūdžio klausimus prieš perduodant juos Tarybai svarstyti.

Taryba spendimus priima balsuojant valstybių narių ministrams. Priklausomai nuo konkrečiam klausimui taikomų Sutarties nuostatų, sprendimai gali būti priimami trimis būdais: paprastąja balsų dauguma (taikoma procedūriniams klausimams), kvalifikuota balsų dauguma (balsų pasiskirstymu grindžiama sistema, grindžiama valstybių narių gyventojų skaičiumi; šis būdas taikomas daugeliui sprendimų, susijusių su vidaus rinkos, ekonomikos ir prekybos klausimais) ir vieningai (šis būdas taikomas užsienio politikos, gynybos, policijos ir teisminio bendradarbiavimo bei mokesčių klausimams).

Daugeliu atvejų Taryba sprendimus priima remdamasi Europos Komisijos pasiūlymu kartu su Europos Parlamentu pagal konsultavimosi procedūrą (pvz., žemės ūkio, policijos ir teisminio bendradarbiavimo bei mokesčių srityse) arba pagal bendro sprendimo procedūrą (pvz., vidaus rinkos srityje).