Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

De Raad ECOFIN

Arrow  Mededelingen aan de pers

De Raad Economische en Financiële Zaken is, tezamen met de Raad Landbouw en de Raad Algemene Zaken, één van de oudste formaties van de Raad. Deze Raad staat algemeen bekend als de Raad Ecofin, of kortweg Ecofin, en bestaat uit de ministers van Economische Zaken en Financiën van de lidstaten, en de met de Begroting belaste ministers als er begrotingsvraagstukken worden besproken. De Raad komt eens per maand bijeen.

De Raad Ecofin gaat over het EU-beleid op een aantal gebieden waaronder de coördinatie van het economisch beleid, economisch toezicht, toezicht op het beleid van de lidstaten inzake begroting en overheidsfinanciën, de euro (wettelijke, praktische en internationale aspecten), financiële markten en kapitaalbewegingen en economische betrekkingen met derde landen. De Raad besluit voorna­melijk met gekwalificeerde meerderheid, na raadpleging van of volgens de medebeslissings­procedure met het Europees Parlement, met uitzondering van belastingvraagstukken, waarover met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De Raad Ecofin stelt ook ieder jaar, tezamen met het Europees Parlement, de begroting op van de Europese Unie (ongeveer 100 miljard euro), en stelt deze begroting vast.

De Eurogroep, die is samengesteld uit de lidstaten die de euro als munt hebben, komt normaliter bijeen op de dag voorafgaand aan de Ecofin-bijeenkomst en houdt zich bezig met zaken die verband houden met de Economische en Monetaire Unie (EMU). Het is een informeel orgaan en geen formatie van de Raad.

Wanneer de Raad Ecofin dossiers behandelt die te maken hebben met de euro en de EMU, nemen de vertegenwoordigers van de lidstaten die de euro niet als munt hebben, niet aan de stemming in de Raad deel.

 

Eurozone Portal