Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Συμβούλιο (Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός)

 

Arrow  Δελτία Τύπου

Το Συμβούλιο Παιδείας, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού (EJC) απαρτίζεται από τους Υπουργούς Παιδείας, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Επικοινωνίας. Συνέρχεται τρεις-τέσσερις φορές το χρόνο και αποφασίζει κατά κανόνα με ειδική πλειοψηφία (εκτός προκειμένου για πολιτιστικά θέματα, για τα οποία απαιτείται ομοφωνία), σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Καθήκον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εν προκειμένω είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, στην εφαρμογή πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης και στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών, προβάλλοντας συνάμα την κοινή πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και σεβόμενη πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και της επαγγελματικής κατάρτισης και για την οργάνωση του εν γένει εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική τους πολυμορφία στις εθνικές και περιφερειακές της διαστάσεις.

Για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής, η Κοινότητα ενεργεί κατά κύριο λόγο πλαισιώνοντας τη μεταξύ των κρατών μελών συνεργασία, η οποία υλοποιείται ιδίως μέσω ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Ενεργεί επίσης και δια της νομοθετικής οδού όταν της παρέχει τη σχετική εξουσία η Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως συμβαίνει π.χ. στον οπτικοακουστικό τομέα και στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων.

Η Κοινότητα συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών, ιδίως μέσω προγραμμάτων υποστήριξης, με σκοπό :

arrow-green   να υποβοηθείται η εκμάθηση και διάδοση των γλωσσών, για να αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας και της επαγγελματικής κατάρτισης,

arrow-green   να βελτιώνεται η γνώση και η διάδοση του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών και να διαφυλάσσεται η πολιτιστική κληρονομιά ευρωπαϊκής σημασίας,

arrow-green   να ευνοείται η κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ άλλων και μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων και περιόδων σπουδών,

arrow-green   να προωθείται η συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ τους, σε ό,τι δε αφορά ειδικότερα την κατάρτιση, και με τις επιχειρήσεις,

arrow-green   να βελτιώνεται η αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και η συνεχής κατάρτιση, για να διευκολύνεται η ένταξη των πολιτών στην αγορά εργασίας, η προσαρμογή τους στις μεταλλαγές της βιομηχανίας και ο ενδεχόμενος επαγγελματικός τους αναπροσανατολισμός,

arrow-green   να προάγεται η καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία, μεταξύ άλλων στον οπτικο­ακουστικό τομέα.