Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

De Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

 

Arrow  Mededelingen aan de pers

De Raad Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur (EJC) bestaat uit ministers die belast zijn met onderwijs, cultuur, jeugdzaken en communicatie. Deze Raad komt ongeveer drie of vier keer per jaar bijeen. Hij neemt zijn besluiten hoofdzakelijk met gekwalificeerde meerderheid (behalve op het gebied van cultuur, op welk gebied met eenparigheid van stemmen wordt besloten en volgens de medebeslissingsprocedure met het Europees Parlement.

De Europese Gemeenschap heeft tot taak bij te dragen tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte, de uitvoering van een beleid inzake beroepsopleiding en de ontplooiing van de culturen van de lidstaten, waarbij de nadruk wordt gelegd op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het bepalen van de inhoud van het onderwijs en de beroepsopleiding, voor de opzet van het onderwijsstelsel en de beroepsopleiding, alsook met eerbiediging van hun culturele verscheidenheid in haar nationale en regionale dimensies.

Om deze opdracht te vervullen heeft de Gemeenschap in de eerste plaats tot taak een kader te bieden voor de samenwerking tussen de lidstaten, met name door de uitwisseling van informatie en ervaringen inzake aangelegenheden van gemeenschappelijk belang. De samenwerking kan ook via het wetgevingsproces verlopen wanneer het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap daartoe de mogelijkheid biedt (bijvoorbeeld op audiovisueel gebied en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's).

De Gemeenschap vult de activiteiten van de lidstaten aan, met name middels ondersteunende programma's, teneinde

arrow-green   bij te dragen tot de ontwikkeling van het onderricht in en de verspreiding van de talen, met de bedoeling gestalte te geven aan de Europese dimensie in het onderwijs en de beroeps­opleiding;

arrow-green   de kennis en de verbreiding van de cultuur en de geschiedenis van de Europese volkeren te verbeteren en cultureel erfgoed van Europees belang te beschermen;

arrow-green   de mobiliteit van studenten en docenten te bevorderen, door de wederzijdse erkenning van diploma's en studietijdvakken te bevorderen;

arrow-green   de samenwerking tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen onderling en, op het gebied van opleidingen, met ondernemingen te stimuleren;

arrow-green   de initiële beroepsopleiding en de bij- en nascholing te verbeteren, teneinde de opneming van de burgers op de arbeidsmarkt, hun aanpassing aan de veranderingen in het bedrijfsleven en hun eventuele omscholing te bevorderen;

arrow-green   scheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector, te stimuleren.