Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rådet (Utbildning, ungdom, kultur och idrott)

 

Arrow Pressmeddelanden

I rådet (utbildning, ungdom och kultur) sammanträder ministrar med ansvar för utbildnings-, kultur, ungdoms- och kommunikationsfrågor. Man träffas ungefär 3–4 gånger om året. Besluten fattas huvudsakligen med kvalificerad majoritet (utom på kulturområdet, då enhällighet krävs) och tillsammans med Europaparlamentet i enlighet med medbeslutandeförfarandet.

Europeiska gemenskapens målsättning är få till stånd en högkvalitativ utbildning, genomföra en yrkesutbildningspolitik och att få medlemsstaternas kulturer att blomstra, med betoning av det gemensamma kulturarvet. Detta skall uppnås samtidigt som medlemsstaternas ansvar för undervisningens och utbildningens innehåll, utbildningssystemens organisation och den kulturella mångfalden, både nationellt och regionalt, respekteras fullt ut.

För detta syfte skall gemenskapen i första hand stödja samarbetet mellan medlemsstaterna, bland annat genom informations- och erfarenhetsutbyte i frågor av gemensamt intresse. Gemenskapen kan också, när denna möjlighet ges enligt Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, lagstifta i vissa frågor, till exempel inom det audiovisuella området och när det gäller ömsesidigt erkännande av examensbevis.

Gemenskapens insatser är ett komplement till medlemsstaternas eget arbete. Bland annat kan gemenskapen genom olika program

arrow-green   bidra till att utveckla undervisning i och spridning av medlemsstaternas språk för att utveckla den europeiska dimensionen inom utbildningen,

arrow-green   förbättra kunskaperna om och att sprida de europeiska folkens kultur och historia och skydda det kulturarv som har europeisk betydelse,

arrow-green   främja rörligheten för studerande och lärare genom att verka för ett akademiskt erkännande av examensbevis och studietider,

arrow-green   främja samarbete mellan utbildningsanstalter och, särskilt i fråga om yrkesutbildningen, mellan utbildningsanstalter och företag,

arrow-green   förbättra den grundläggande och fortsatta yrkesutbildningen för att underlätta inträde på arbetsmarknaden, underlätta anpassningen till industriella förändringar och eventuell omskolning,

arrow-green   stimulera konstnärligt och litterärt skapande, även inom den audiovisuella sektorn.