Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Rådet (Uddannelse, ungdom, kultur og sport)


Arrow      Pressemeddelelser

Rådet (uddannelse, ungdom og kultur) (EJC) består af ministrene for uddannelse, kultur, ungdomsanliggender og kommunikation. Det samles 3-4 gange om året. Det træffer overvejende afgørelse med kvalificeret flertal (undtagen på kulturområdet, hvor der kræves enstemmighed) og efter den fælles beslutningsprocedure sammen med Europa-Parlamentet.

Det Europæiske Fællesskab skal bidrage til udviklingen af et højt uddannelsesniveau, til iværksættelsen af en erhvervsuddannelsespolitik og til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, og skal samtidig fremhæve den fælles kulturarv, med fuld respekt for, at ansvaret for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne samt deres nationale og regionale kulturelle mangfoldighed ligger hos medlemsstaterne.

Med henblik på at udføre denne opgave er det først og fremmest Fællesskabets rolle at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne, der navnlig finder sted i form af udveksling af oplysninger og erfaringer om spørgsmål af fælles interesse. Fællesskabet kan endvidere lovgive herom i de tilfælde, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab giver det mulighed herfor (f.eks. i den audiovisuelle sektor og i forbindelse med gensidig anerkendelse af eksamensbeviser).

Fællesskabet supplerer medlemsstaternes indsats, bl.a. ved hjælp af støtteprogrammer med henblik på:

arrow-green   at bidrage til at udvikle undervisningen i og udbredelsen af medlemsstaternes sprog med henblik på at udvikle den europæiske dimension på uddannelsesområdet

arrow-green   at forbedre kendskabet til og formidlingen af de europæiske folkeslags kultur og historie og bevare den kulturarv, der er af europæisk betydning

arrow-green   at begunstige studerendes og læreres mobilitet ved at fremme den gensidige anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder

arrow-green   at tilskynde uddannelses- og erhvervsuddannelsesinstitutioner til at samarbejde indbyrdes og, ikke mindst på erhvervsuddannelsesområdet, med virksomhederne

arrow-green   at forbedre den grundlæggende erhvervsuddannelse samt efter- og videreuddannelsen for at lette borgernes erhvervsmæssige integration, deres tilpasning til industrielle ændringer og deres eventuelle omskoling

arrow-green   at stimulere kunstneriske og litterære frembringelser, herunder i den audiovisuelle sektor.