Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) (EPSCO)

 

Arrow      Pressemeddelelser

Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) (EPSCO) samles ca. 4 gange om året med deltagelse af ministrene for beskæftigelse, social beskyttelse, forbrugerbeskyttelse, sund­hed og ligestilling.

Det Europæiske Fællesskab har som mål at højne borgernes levestandard og livskvalitet ved bl.a. beskæftigelse af høj kvalitet samt et højt niveau for social beskyttelse og beskyttelse af forbrugernes sundhed og interesser, idet der sikres ligestilling for alle borgere.

På disse områder træffer Rådet oftest afgørelse med kvalificeret flertal og ved fælles beslutningstag­ning med Europa-Parlamentet (undtagen på området social sikring, hvor Rådet træffer afgørelse med enstemmighed). Det vedtager europæiske regler til harmonisering eller samordning af de natio­nale lovgivninger vedrørende bl.a. arbejdsforhold (arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, social sikring, medarbejderindflydelse i virksomhederne), styrkelse af de nationale politikker til sygdoms­forebyggelse og bekæmpelse af de største trusler mod sundheden samt beskyttelse af forbrugernes rettigheder.

Da politikkerne vedrørende beskæftigelse og social beskyttelse fortsat henhører under medlems­staternes ansvar, er Fællesskabets bidrag begrænset til at opstille fælles mål for alle medlemssta­terne, foretage analyser af foranstaltninger truffet på nationalt plan samt vedtage henstillinger stilet til medlemsstaterne.

Inden for rammerne af Rådet kan medlemsstaterne føre en indbyrdes dialog, bl.a. i Beskæftigelses­udvalget og i Udvalget for Social Beskyttelse, idet de udveksler oplysninger og delagtiggør hin­anden i resultaterne af deres nationale erfaringer.