Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO)

 

Arrow  Δελτία Τύπου

Το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) απαρτίζεται από τους Υπουργούς Απασχόλησης, Κοινωνικής Πρόνοιας, Προστασίας των Καταναλωτών, Υγείας, και Ισότητας Ευκαιριών, συνέρχεται δε τέσσερις περίπου φορές το χρόνο.

Καθήκον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εν προκειμένω είναι να προάγει την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών, χάρις ιδίως σε θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, καθώς και σε υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας και προστασίας της υγείας και των συμφε­ρόντων των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ισότητα ευκαιριών για όλους τους πολίτες.

Σ’ αυτούς τους τομείς, το Συμβούλιο αποφασίζει κατά το πλείστον με ειδική πλειοψηφία σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (πλην του τομέα της κοινωνικής προστασίας, όπου το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία), θεσπίζοντας ευρωπαϊκούς κανόνες για την εναρμόνιση ή το συντονισμό των εθνικών νομοθεσιών σε θέματα που αφορούν ιδίως τις συνθήκες εργασίας (υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, κοινωνική ασφάλιση, συμμετοχή των εργαζομένων στη ζωή των επιχειρήσεων), την ενίσχυση των εθνικών πολιτικών πρόληψης των ασθενειών και καταπολέμησης των μεγάλων πληγών στον τομέα της υγείας, και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Δεδομένου ότι οι πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας παραμένουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, η κοινοτική συμβολή περιορίζεται στον καθορισμό κοινών στόχων για όλα τα κράτη μέλη, στην ανάλυση των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και στην έκδοση συστάσεων απευθυνόμενων στα κράτη μέλη.

Ο χώρος του Συμβουλίου δίνει στα κράτη μέλη ευκαιρίες διαλόγου μεταξύ τους, ιδίως στα πλαίσια των Επιτροπών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες ή να μοιράζονται τα διδάγματα των εθνικών τους εμπειριών.