Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Välisasjade nõukogu

Välisasjade nõukogu vastutab ELi välistegevuse eest, mis hõlmab välis- ja kaitsepoliitikat, kaubandust, arengukoostööd ja humanitaarabi.

Välisasjade nõukogu kujundab Euroopa Ülemkogu poolt antud suuniste alusel ELi välis- ja julgeolekupoliitika ning viib seda ellu.

Koos liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga tagab välisasjade nõukogu liidu välistegevuse ühtsuse, järjepidevuse ja tulemuslikkuse.

Kõrge esindaja ja liikmesriigid võivad esitada nõukogule ettepanekuid ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas.

 

Milliseid poliitikavaldkondi välisasjade nõukogu käsitleb?

Välisasjade nõukogu tegeleb eelkõige Euroopa Liidu välistegevuse järgmiste valdkondadega:

 

Liidu välispoliitika eesmärk on edendada liidu väärtusi ja huve ning kaitsta ELi kodanikke. Eelkõige on ELi eesmärk aidata kaasa järgmiste eesmärkide saavutamisele:

  • rahu ja julgeolek;
  • säästev areng;
  • rahvastevaheline solidaarsus ja vastastikune austus;
  • vaba ja õiglane kaubandus;
  • vaesuse kaotamine;
  • inimõiguste, eelkõige laste õiguste kaitse, ning
  • rahvusvahelise õiguse range järgimine.


Kuidas välisasjade nõukogu töötab ?

ELi liikmesriikide välisministrid kohtuvad üks kord kuus välisasjade nõukogus. Sõltuvalt päevakorrast võivad selles nõukogus kokku tulla ka:

  • kaitseministrid (ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP));
  • arenguministrid (arengukoostöö);
  • kaubandusministrid (ühine kaubanduspoliitika)

 

Välisasjade nõukogu istungeid juhatab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Kõrget esindajat abistavad Euroopa välisteenistus (EEAS) ja nõukogu peasekretariaat.