Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Justiční spolupráce

Usnadnit život občanům: Evropa jako prostor práva a spravedlnosti

 

Eurojust

Založením Eurojustu v roce 2002 dochází ke zrychlení procesu justiční spolupráce, o které bylo rozhodnuto na zasedání Evropské rady v Tampere v roce 1999. Evropský zatýkací rozkaz, který byl rovněž vytvořen v roce 2002, představuje důležitý pokrok při vytváření evropských nástrojů pro účinnou spolupráci. Cílem Stockholmského programu je dosažené výsledky dále rozvíjet:


■ Pokrok v zavádění vzájemného uznávání 

 

V trestních věcech budou všechny nástroje pro získávání důkazů nahrazeny komplexním systémem, který by se měl v rámci možností vztahovat na všechny druhy důkazů, měl by stanovit lhůty k vykonání a omezit důvody pro zamítnutí.

Lisabonská smlouva navíc umožňuje vytvořit z Eurojustu Úřad evropského veřejného žalobce.
Vzájemné uznávání bude rozšířeno.

V oblasti justiční spolupráce poskytuje rozhodnutí Rady z prosince roku 2008 o posílení Eurojustu možnost dalšího rozvoje Eurojustu v následujících letech, zejména v oblasti související se zahájením vyšetřování a řešením kompetenčních sporů. Lisabonská smlouva navíc umožňuje vytvořit z Eurojustu Úřad evropského veřejného žalobce.
 V oblasti občanského práva pokračuje v průběhu období, na něž se vztahuje Stockholmský program, proces rušení všech přechodných opatření (doložka vykonatelnosti). Tento proces bude doprovázen řadou záruk, mezi něž patří záruky týkající se procesního práva, jakož i případně pravidly pro určení rozhodného práva v oblastech, které jsou pro život občanů důležité, jako například ve věcech rozvodu. Vzájemné uznávání se rovněž rozšiřuje na další klíčové oblasti, jako jsou dědění a závěti, majetková práva plynoucí z manželských vztahů a majetkové důsledky rozluky partnerů, přičemž jsou zohledňovány právní systémy členských států.

 

 

■ Posílení vzájemné důvěry

Unie podporuje úsilí členských států o zvyšování účinnosti jejich soudních systémů podporou výměny osvědčených postupů a rozvoje inovačních projektů v oblasti modernizace soudnictví. Součástí tohoto procesu je zejména vytváření a rozvoj sítí vyšších úředníků, soudců a státních zástupců.

 

■ Vytvoření základního souboru společných pravidel

V oblasti trestního práva se na závažné trestné činy s přeshraničním rozměrem budou vztahovat společné definice a společné minimální výše nejvyšších trestů. Prioritou je boj proti terorismu, obchodování s lidmi, nedovolený obchod s drogami,sexuální vykořisťování žen a dětí a dětská pornografie, jakož i počítačová trestná činnost.
V občanském právu bude zrušení doložky vykonatelnosti doprovázeno řadou záruk, zejména v souvislosti s rozsudky pro zmeškání. Může se jednat o opatření týkající se zejména procesního práva i kolizních norem (například doručování dokumentů nebo právo odvolat se proti rozhodnutí, které má být uznáno).

 

■ Nové technologie ve službách občanů a spravedlnosti

Portál evropské e-justice bude jednotným kontaktním místem.

Portál evropské e-justice bude jednotným kontaktním místem umožňujícím občanům i odborníkům z oblasti práva přístup k potřebným informacím a k některým funkcím týkajícím se dané oblasti. Usnadní to přístup občanů ke spravedlnosti a podpoří to i hospodářskou činnost. Podporuje se využívání videokonferencí, například aby se oběti nemusely zbytečně přemísťovat. V souladu s pravidly o ochraně údajů budou některé vnitrostátní rejstříky postupně propojeny (například insolvenční rejstříky). Některá evropská a vnitrostátní přeshraniční řízení (například evropský platební rozkaz) budou moci probíhat přes internet. Systém e-justice bude spravován decentralizovaným způsobem, přičemž bude částečně koordinován na evropské úrovni.


■ Posílení mezinárodní přítomnosti Unie 

Pokud jde o oblast občanského práva, Evropská unie díky svému členství v Haagské konferenci mezinárodního práva soukromého aktivně podporuje ratifikaci úmluv co největším počtem států. V oblasti trestního práva Unie aktivně prosazuje přistoupení co největšího počtu partnerských zemí k nejdůležitějším úmluvám a dalším státům poskytuje co nejrozsáhlejší pomoc v zájmu řádného provádění těchto nástrojů.
Orgány Unie zajišťují soudržnost mezi právními předpisy Unie a mezinárodním právním řádem. Zejména je třeba zajistit co nejrozsáhlejší synergii s činností Rady Evropy.