Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Oikeudellinen yhteistyö

Ihmisten elämän helpottaminen: lain ja oikeuden Eurooppa

 

Eurojust

Eurojustin perustaminen vuonna 2002 on vienyt eteenpäin oikeudellista yhteistyötä Tampereen Eurooppa-neuvoston vuonna 1999 tekemän päätöksen mukaisesti. Eurooppalainen pidätysmääräys, joka myös otettiin käyttöön vuonna 2002 annetulla neuvoston puitepäätöksellä, on merkittävä edistysaskel tehokkaan eurooppalaisen yhteistyön toteuttamiseksi. Tukholman ohjelmalla kehitetään seuraavia välineitä:


■ Vastavuoroisen tunnustamisen täytäntöönpanon edistäminen

 

Rikosoikeuden alalla on tarkoitus luoda kattava järjestelmä, jolla korvataan kaikki todisteiden hankkimista koskevat välineet. Kaikentyyppiset todisteet kuuluisivat tähän järjestelmään, jossa asetetaan täytäntöönpanon määräajat ja rajoitetaan kieltäytymisperusteita.

Lissabonin sopimus antaa lisäksi mahdollisuuden perustaa Euroopan syyttäjäviranomainen Eurojustin pohjalta.

Vastavuoroista tunnustamista laajennetaan.

Oikeudellisen yhteistyön alalla neuvoston joulukuussa 2008 tekemä päätös Eurojustin vahvistamisesta tarjoaa tilaisuuden kehittää Eurojustia edelleen tulevina vuosina, myös kun on kyse tutkintatoimien aloittamisesta ja toimivaltaristiriitojen ratkaisemisesta. Lissabonin sopimus antaa lisäksi mahdollisuuden perustaa Euroopan syyttäjäviranomainen Eurojustin pohjalta.

Yksityisoikeuden alalla Tukholman ohjelman voimassaoloaikana jatketaan välitoimenpiteiden (täytäntöönpanomääräyksen) poistamisprosessia. Tähän prosessiin liitetään joitakin takeita, jotka voivat koskea joko prosessioikeutta tai tilanteen mukaan lainvalintasääntöjä kansalaisten kannalta keskeisillä aloilla, kuten esimerkiksi avioeron tapauksessa. Vastavuoroista tunnustamista laajennetaan myös muille keskeisille aloille, kuten perintöön ja testamenttiin, aviovarallisuussuhteisiin ja puolisoiden erilleen muuttamisen varallisuusoikeudellisiin seurauksiin, ottaen samalla huomioon jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien erityispiirteet.

 

 

 

■ Keskinäisen luottamuksen lujittaminen

Unioni tukee jäsenvaltioiden pyrkimyksiä parantaa oikeusjärjestelmiensä tehokkuutta edistämällä parhaiden toimintatapojen vaihtoa ja oikeudenkäytön uudistamiseen liittyvien innovoivien hankkeiden kehittämistä. Koulutus ja johtavien virkamiesten ja tuomareiden verkostojen kehittäminen ovat tässä olennaisia.

■ Yhteisten vähimmäissääntöjen kehittäminen

Rikosoikeuden alalla vahvistetaan erityisen vakavaa rajatylittävää rikollisuutta koskevat yhteiset määritelmät ja enimmäisseuraamusten vähimmäistasot. Etusijalle asetetaan terrorismin, ihmiskaupan, laittoman huumausainekaupan, naisten ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön, lapsipornon sekä tietokonerikollisuuden torjunta.

Yksityisoikeuden alalla täytäntöönpanomääräyksen poistamiseen liitetään joitakin takeita, jotka koskevat muun muassa vastaajan poissa ollessa annettuja tuomioita. Nämä toimenpiteet voivat olla joko prosessioikeutta tai lainvalintasääntöjä koskevia toimenpiteitä (esimerkiksi asiakirjojen tiedoksianto tai oikeus hakea muutosta päätökseen).

■ Uusi teknologia palvelemaan kansalaisia ja oikeusalan ammattilaisia

Euroopan oikeusportaali – ovi eurooppalaiseen oikeuteen.

Euroopan oikeusportaali (e-Justice) on sivusto, jonka kautta niin kansalaiset kuin oikeusalan ammattilaisetkin saavat hyödyllistä tietoa ja pääsevät käyttämään tiettyjä toimintoja. Portaalin avulla oikeussuojan saatavuus paranee, ja lisäksi portaali tukee osaltaan taloudellista toimintaa. Sivustolla esitellään muun muassa videoneuvottelujen käyttöä, johon kannustetaan esimerkiksi siksi, ettei uhrien tarvitsisi matkustaa oikeuspaikalle. Eräät kansalliset rekisterit on tarkoitus vähitellen liittää toisiinsa tietosuojasääntöjen mukaisesti (esimerkiksi maksukyvyttömyysrekisterit). Eräät eurooppalaiset ja kansalliset rajatylittävät menettelyt (esimerkiksi eurooppalainen maksamismääräys) voidaan hoitaa sähköisesti. Oikeusportaalia hoidetaan hajautetusti, mutta Euroopan tasolla huolehditaan tietynasteisesta koordinoinnista.

■ Unionin kansainvälisen toiminnan lisääminen

Unioni hyödyntää jäsenyyttään kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevässä Haagin konferenssissa ajaakseen aktiivisesti sitä, että mahdollisimman monet valtiot ratifioisivat alan yleissopimukset. Rikosoikeuden alalla unioni edistää aktiivisesti kumppanimaiden mahdollisimman laajaa liittymistä tämän alan tärkeimpiin yleissopimuksiin ja tarjoaa muille valtioille mahdollisimman paljon apua näiden välineiden asianmukaista täytäntöönpanoa varten.

Unionin toimielimet varmistavat unionin oikeuden ja kansainvälisen oikeusjärjestyksen keskinäisen johdonmukaisuuden. Toiminnassa olisi esimerkiksi hyödynnettävä mahdollisimman pitkälti synergiaa Euroopan neuvoston työskentelyn kanssa.