Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

An comhar breithiúnach

Saol an duine a dhéanamh níos éasca: Eoraip an dlí agus an cheartais

Eurojust

Nuair a bunaíodh Eurojust in 2002, bhí dlús á chur le próiseas an chomhair bhreithiúnaigh a ndearna cinneadh ina thaobh ag Comhairle Eorpach Tampere i 1999. Ba chéim mhór chun tosaigh a bhí sa bharántas gabhála, a cruthaíodh freisin in 2002 le Cinneadh Réime ón gComhairle, ó thaobh uirlisí a chruthú don chomhar Eorpach. Tá sé i gceist, le Clár Stócólm, forbairt a dhéanamh ar an méid sin:


■ Aitheantas frithpháirteach a chur chun feidhme tuilleadh

Maidir le hábhair choiriúla, tá sé beartaithe córas cuimsitheach a thabhairt isteach a thiocfadh in ionad na n-ionstraimí atá ann cheana maidir le fianaise a fháil, ar córas é lena gcumhdófaí gach cineál fianaise, lena leagfaí síos spriocdhátaí ann i leith an fhorghníomhaithe agus lena gcuirfí teorainn leis ar na forais do dhiúltú.

Le Conradh Liospóin, foráiltear freisin do bhunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh ó Eurojust.
Cuirfear leis an aitheantas frithpháirteach.

I réimse an chomhair bhreithiúnaigh, le Cinneadh 2009/426 ón gComhairle i mí na Nollag 2008 maidir le neartú Eurojust, tugtar deis Eurojust a fhorbairt tuilleadh sna blianta a bheidh le teacht, go mór mór a mhéid a bhaineann le fiosrúcháin a thionscnamh agus easaontachtaí inniúlachta a réiteach. Le Conradh Liospóin, foráiltear freisin do bhunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh ó Eurojust.
In ábhair shibhialta, leanfar leis an bpróiseas chun gach beart idirmheánach (an exequatur) a dhíothú i rith na tréimhse a chuimsítear faoi Chlár Stócólm. I dteannta an phróisis seo, beidh sraith de ráthaíochtaí, ina measc ráthaíochtaí maidir leis an dlí nós imeachta, agus, i gcás inarb iomchuí, rialacha lena gcinnfear an dlí is infheidhme i réimsí a bhfuil tábhacht ag baint leo i saol an tsaoránaigh, an colscaradh mar shampla. Ina theannta sin, leathnófar an t-aitheantas frithpháirteach chuig réimsí atá ríthábhachtach don saol laethúil, mar shampla comharbas agus uachtanna, cearta maoine de bhua cóngais phósta agus na torthaí a bhíonn ag scaradh lánúineacha ar mhaoin, agus saintréithe chórais dlí na mBallstát á gcur san áireamh.

■ Muinín fhrithpháirteach a neartú

Tacaíonn an tAontas le hiarrachtaí na mBallstát éifeachtúlacht a gcuid córas breithiúnach a fheabhsú trí mhalartú dea-chleachtas agus forbairt tionscadal nuálaíocha a bhaineann le nuachóiriú ceartais a spreagadh. Is trí ghréasáin d'oifigigh shinsearacha agus de bhreithiúna a bhunú agus a fhorbairt go háirithe a dhéanfar amhlaidh.

■ Croíleacán de rialacha íosta comhchoiteanna a fhorbairt

Sa dlí coiriúil, maidir le cionta fíorthromchúiseacha a bhfuil gné thrasteorann ag baint leo, beidh siad faoi réir sainmhínithe comhchoiteanna i leith cionta coiriúla agus faoi réir leibhéal íosta comhchoiteann de smachtbhannaí uasta. Tabharfar tosaíocht don chomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta, i gcoinne na gáinneála ar dhaoine, na gáinneála neamhdhleathaí ar dhrugaí, i gcoinne an teacht i dtír gnéasach ar mhná agus ar leanaí agus i gcoinne na coireachta ríomhairí.
Beidh sraith coimircí ag gabháil le díothú an exequatar, go háirithe maidir le breithiúnais mainneachtana. D'fhéadfadh sé gur bearta i ndáil leis an dlí nós imeachta a bheadh anseo chomh maith le rialacha easaontachta dlí (mar shampla, doiciméid a sheirbheáil nó an ceart chun cinneadh a bheidh le haithint a chonspóid).

■ Teicneolaíochtaí nua ag fónamh ar an saoránach agus ar an gceartas

Pointe aonair isteach a bheidh sa Tairseach Eorpach don r-Cheartas.

Pointe aonair isteach a bheidh sa Tairseach don r-Cheartas lena gceadófar don saoránach agus do chleachtóirí dlí araon rochtain a bheith acu ar fhaisnéis fhóntach agus ar fheidhmiúlachtaí áirithe a bhaineann leis an gCeartas. Éascófar leis rochtain na saoránach ar an gceartas agus tabharfar tacaíocht leis freisin don ghníomhaíocht eacnamaíochta. Moltar úsáid a bhaint as an bhfíschomhdháil, ionas nach mbeadh ar íospartaigh turas a d'fhéadfadh a bheith achrannach go maith a dhéanamh. I gcomhréir leis na rialacha do chosaint sonraí, déanfar roinnt clár náisiúnta a idirnascadh de réir a chéile (e.g.: na cláir dócmhainneachta). Tá roinnt nósanna imeachta trasteorann Eorpacha agus náisiúnta (e.g. an t‑ordú Eorpach maidir le híocaíocht) a bhféadfar déileáil leo ar líne. Beidh an córas r-Cheartais á bhainistiú go dílárnach agus comhordú áirithe á dhéanamh ar leibhéal na hEorpa.

■ Láithreacht idirnáisiúnta an Aontais sa réimse dlí a mhéadú

I gcúrsaí dlí shibhialta, oibríonn an tAontas Eorpach go gníomhach, mar chomhalta de Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach, le go n-aontóidh an líon is mó is féidir de Stáit leis na Coinbhinsiúin. I gcúrsaí dlí choiriúil, oibríonn an tAontas Eorpach go gníomhach, mar chomhalta de Chomhdháil na Háige um an Dlí Idirnáisiúnta Príobháideach, le go n-aontóidh an líon is mó is féidir de thíortha comhpháirtíochta leis na Coinbhinsiúin is ábhartha, agus tugann an tAontas gach cúnamh is féidir do Stáit eile le go ndéanfar na hionstraimí seo a chur chun feidhme go cuí.
Áirithíonn institiúidí an Aontais comhchuibheas idir an tAontas agus an dlíchóras idirnáisúnta. Chuige seo caithfear an oiread sineirge agus is féidir a chothú le hobair Chomhairle na hEorpa.