Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Tiesu iestāžu sadarbība

Pilsoņu dzīves atvieglošana: tiesību un tiesiskuma Eiropa

 

Eurojust

Līdz ar Eurojust izveidi 2002. gadā tika paātrināts tiesu iestāžu sadarbības process, kā to 1999. gadā nolēma Tamperes Eiropadome. Eiropas apcietināšanas orderis, ko arī 2002. gadā izveidoja ar Padomes Pamatlēmumu, ir svarīgs panākums, lai Eiropā izveidotu rezultatīvas sadarbības instrumentu. Ar Stokholmas programmu šie sasniegumi tiek izvērsti:

 

■ Savstarpējās atzīšanas īstenošanas veicināšana

 

Krimināltiesību jomā ar visaptverošu sistēmu aizstās visus pierādījumu iegūšanas instrumentus, pēc iespējas aptverot visus pierādījumu veidus, paredzot noteiktus izpildes termiņus un ierobežojot atteikuma pamatojumus.

Lisabonas Līgums dod iespēju no Eurojust izveidot Eiropas prokuratūru.
Tiks paplašināta savstarpēja atzīšana.

Tiesu iestāžu sadarbības jomā Padomes 2008. gada decembra Lēmums par Eurojust stiprināšanu dod iespēju nākamajos gados turpināt attīstīt Eurojust, īpaši attiecībā uz izmeklēšanu sākšanu un kompetences konfliktu risināšanu. Lisabonas Līgums turpretī dod iespēju no Eurojust izveidot Eiropas prokuratūru.

Civiltiesību jomā Stokholmas programmas darbības laikposmā turpina starpniecības pasākumu (exequatur) atcelšanas procesu. Minēto procesu papildinās ar vairākiem aizsardzības pasākumiem, īpaši attiecībā uz procesuāliem noteikumiem, kā arī vajadzības gadījumā ar noteikumiem par piemērojamiem tiesību aktiem tādās svarīgās pilsoņu dzīves jomās kā, piemēram, šķiršanās. Savstarpējo atzīšanu attiecina arī uz tādām svarīgām jomām kā mantošana un testamenti, laulāto mantiskās attiecības, pāru šķiršanās mantiskās sekas, vienlaikus ņemot vērā dalībvalstu tiesību sistēmu īpatnības.

 

 

■ Savstarpējās uzticēšanās stiprināšana

Savienība atbalsta dalībvalstu centienus uzlabot savu tiesu sistēmu efektivitāti, veicinot paraugprakses apmaiņu un novatorisku projektu izstrādi, kas attiecas uz tieslietu jomas modernizāciju. Tas notiek, pateicoties tiesu sistēmas personāla un tiesnešu tīklu izveidei un attīstībai.

 

■ Kopēju pamata noteikumu izstrāde

Krimināltiesību jomā attiecībā uz smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuriem ir pārrobežu aspekts, izstrādās kopējas definīcijas un kopējus maksimālo sankciju minimuma līmeņus. Prioritārie jautājumi ir terorisma apkarošana, cilvēku tirdzniecība, nelegāla narkotiku tirdzniecība, sieviešu un bērnu seksuāla izmantošana, bērnu pornogrāfija un datornoziegumi.

Civiltiesību jomā exequatur atcelšanu papildinās ar vairākiem aizsardzības pasākumiem, jo īpaši attiecībā uz aizmuguriski pieņemtiem spriedumiem. Tie var būt pasākumi attiecībā uz procesuāliem noteikumiem, kā arī uz kolīziju normām (piemēram, dokumentu izsniegšana vai tiesības apstrīdēt lēmumu par atzīšanu).

 

■ Jaunās tehnoloģijas, kas kalpo pilsoņiem un tiesiskumam

Eiropas e-tiesiskuma portāls būs vienotais piekļuves punkts.

Eiropas e-tiesiskuma portāls būs vienotais piekļuves punkts, kas pilsoņiem un praktizējošiem speciālistiem ļaus iegūt derīgu informāciju un piekļūt

vairākām funkcijām šajā jomā. Tas atvieglos pilsoņu pieeju tiesu iestādēm un arī veicinās saimniecisko darbību. Vairāk izmantos videokonferences, lai, piemēram, cietušajām personām nebūtu jāpārvietojas, kas dažreiz ir sarežģīti. Saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem daži valstu reģistri tiks pakāpeniski saslēgti (piemēram, maksātnespējas reģistri). Dažas Eiropas un valstu pārrobežu procedūras (piemēram, Eiropas maksājuma rīkojumu) varēs veikt tiešsaitē. E-tiesiskuma sistēmu pārvaldīs decentralizētā veidā, vienlaikus nodrošinot noteiktu koordināciju Eiropas līmenī.

■ Palielināt Savienības klātbūtni starptautiskajā līmenī 

Civiltiesību jomā Eiropas Savienība, pateicoties dalībai Hāgas Starptautisko privāttiesību konferencē, aktīvi darbojas, lai pēc iespējas lielāks valstu skaits ratificētu dažādas konvencijas. Krimināltiesību jomā Savienība aktīvi veicina partnervalstu pēc iespējas plašāku pievienošanos vissvarīgākajām spēkā esošajām konvencijām un piedāvā visu iespējamo palīdzību citām valstīm instrumentu pareizā īstenošanā.

Savienības iestādes nodrošina Savienības tiesību aktu atbilstību starptautisko tiesību kārtībai. Ir jānodrošina lielāka sinerģija ar Eiropas Padomes darbu.