Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Justičná spolupráca

Uľahčenie života občanov: Európa práva a spravodlivosti

 

Eurojust

Vytvorením Eurojustu v roku 2002 sa potvrdilo urýchlenie procesu justičnej spolupráce, o ktorom sa rozhodlo na samite Európskej rady v roku 1999 v Tampere. Európsky zatykač, ktorý sa tiež zaviedol v roku 2002 prostredníctvom rámcového rozhodnutia Rady. Štokholmský program ďalej rozvíja nasledujúce výsledky:

 

■ Napredovanie pri uplatňovaní zásady vzájomného uznávania

 

Pokiaľ ide o trestné veci, všetky súčasné nástroje na zabezpečenie dôkazov nahradí komplexný systém, ktorý bude v čo najväčšom rozsahu zahŕňať všetky druhy dôkazov a obsahovať lehoty na vykonanie a ktorým sa obmedzenia dôvody odmietnutia.

Lisabonská zmluva okrem iného umožňuje vytvoriť z Eurojustu Európsku prokuratúru.
Rozšíri sa vzájomné uznávanie.

V oblasti justičnej spolupráce umožňuje rozhodnutie Rady z decembra 2008 o posilnení Eurojustu ďalší vývoj Eurojustu v nasledujúcich rokoch, a to aj vo vzťahu k začatiu vyšetrovaní a riešeniu sporov o právomoc. Lisabonská zmluva okrem iného umožňuje vytvoriť z Eurojustu Európsku prokuratúru.

Pokiaľ ide o občianske veci, počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje Štokholmský program, pokračuje proces rušenia všetkých medzistupňov (doložka vykonateľnosti). Tento proces bude sprevádzať súbor záruk, medzi ktoré patria záruky týkajúce sa procesného práva, prípadne aj pravidlá určovania rozhodného práva v dôležitých oblastiach života občanov, ako napríklad v prípade rozvodu. Vzájomné uznávanie sa rozširuje aj na ďalšie kľúčové oblasti, ako napríklad dedenie zo zákona alebo závetu, majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku a majetkové dôsledky rozvodu alebo rozluky, pričom sa zohľadnia špecifiká právnych systémov členských štátov.

 

■ Posilnenie vzájomnej dôvery

Únia podporuje úsilie členských štátov zamerané na zlepšovanie efektívnosti ich justičných systémov prostredníctvom podnecovania výmeny najlepších postupov a rozvoja inovačných projektov v oblasti modernizácie justície. Vyžaduje si to najmä vytváranie a rozvoj sietí vysokých úradníkov a sudcov.

 

■ Vytvorenie jadra spoločných predpisov

V rámci trestného práva sa pre obzvlášť závažné trestné činy s cezhraničným rozmerom ustanovia spoločné vymedzenia a spoločná minimálna výška najvyšších trestných sadzieb. Prioritou bude boj proti terorizmu, obchodovaniu s ľuďmi, nedovolenému obchodovaniu s drogami, sexuálnemu zneužívaniu žien a detí a detskej pornografii, ako aj počítačovej kriminalite.

Pokiaľ ide o občianske právo, zrušenie doložky vykonateľnosti bude najmä v prípade kontumačných rozsudkov sprevádzať súbor záruk. Môže ísť o opatrenia vzťahujúce sa najmä na procesné právo, ako aj o kolízne normy (napríklad doručovanie písomností, právo napadnúť rozhodnutie, ktoré sa má uznať).

 

■ Nové technológie slúžiace občanom a spravodlivosti

Portál európskej elektronickej justície predstavuje jednotné kontaktné miesto.

Portál európskej elektronickej justície predstavuje jednotné kontaktné miesto, ktoré poskytuje občanom i právnikom prístup k užitočným informáciám a niektorým príslušným funkciám. Uľahčí sa tak prístup občanov k spravodlivosti a prínosom bude aj podpora hospodárskej činnosti. Podporuje sa využívanie videokonferencií, napríklad s cieľom ušetriť obete od často vyčerpávajúceho cestovania. V súlade s pravidlami o ochrane údajov budú niektoré vnútroštátne registre postupne prepájané (napr. konkurzné registre). Niektoré európske alebo vnútroštátne cezhraničné postupy (napr. európsky platobný príkaz) sa budú môcť vykonať online. Systém elektronickej justície bude riadený decentralizovane, pričom bude existovať určitá koordinácia na európskej úrovni.

 

■ Posilnenie medzinárodnej prítomnosti Únie

Čo sa týka občianskeho práva, Európska únia sa vďaka svojmu členstvu v Haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného aktívne zasadzuje za to, aby príslušné dohovory ratifikovalo čo najviac členských štátov. V trestnom práve Únia aktívne presadzuje čo najrozsiahlejšie pristupovanie partnerských krajín k najdôležitejším dohovorom a poskytuje čo najviac pomoci iným štátom s cieľom riadne uplatňovať uvedené nástroje.

Inštitúcie Únie zabezpečujú súdržnosť jej práva s medzinárodným právnym poriadkom. Predovšetkým je potrebné zabezpečiť čo najväčšiu možnú synergiu s prácou Rady Európy.