Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rättsligt samarbete

Att förenkla medborgarnas liv: ett lagens och rättvisans Europa

 

Eurojust

Att Eurojust inrättades 2002 innebar en intensifiering av det rättsliga samarbete som Europeiska rådet fattade beslut om vid sitt möte 1999 i Tammerfors. Den europeiska arresteringsordern, som också inrättades 2002 genom ett rambeslut från ministerrådet, utgör ett stort steg på vägen mot att skapa effektiva europeiska verktyg för samarbete. Stockholmsprogrammet tar detta arbete vidare.

 

■ Att främja förverkligandet av ömsesidigt erkännande

På det straffrättsliga området kommer ett övergripande system att ersätta alla instrument för bevisinhämtning. Det ska omfatta alla typer av bevismaterial, fastställa tidsfrister för verkställande och begränsa skälen till att vägra efterkomma en begäran.

Dessutom ger Lissabonfördraget möjlighet att inrätta en åklagarmyndighet på EU-nivå med Eurojust som utgångspunkt.
Det ömsesidiga erkännandet ska utvidgas.

På området för rättsligt samarbete fattade ministerrådet i december 2008 ett beslut om att stärka Eurojust. Det gör det möjligt att fortsätta att utveckla Eurojust under de närmaste åren, särskilt när det gäller att inleda utredningar eller att finna lösningar vid behörighetskonflikter. Dessutom ger Lissabonfördraget möjlighet att inrätta en åklagarmyndighet på EU-nivå med Eurojust som utgångspunkt.

På det civilrättsliga området kommer avskaffandet av exekvaturåtgärder (åtgärder som krävs för att en dom i ett land ska verkställas i ett annat) att fortsätta under Stockholmsprogrammets löptid. Denna process kommer att åtföljas av en rad garantier, bland annat de om rättegångsregler och, i förekommande fall, om regler för fastställande av vilken lag som gäller på områden av betydelse för invånarnas liv, till exempel vid skilsmässa. Det ömsesidiga erkännandet utvidgas dessutom till att gälla andra mycket viktiga områden som arv och testamenten, makars förmögenhetsförhållanden och följderna för egendomsinnehav när par separerar, samtidigt som hänsyn tas till de specifika särdragen i medlemsstaternas rättssystem.

 

■ Att stärka det ömsesidiga förtroendet

EU stöder medlemsstaternas ansträngningar att göra sina rättssystem effektivare genom att uppmuntra utbyte av god praxis och utveckling av innovativa projekt för att modernisera rättsväsendet. Detta görs framför allt genom att inrätta och utveckla nätverk mellan högre tjänstemän, domare och åklagare.

 

■ Att enas om en grunduppsättning gemensamma regler

Inom straffrätten kommer särskilt grova brott som berör flera olika länder att få gemensamma brottsbeskrivningar och gemensamma lägsta maxstraff. Man prioriterar bekämpande av terrorism, människohandel, narkotikahandel, sexuell exploatering av kvinnor och barn, barnpornografi och it-brottslighet.

Inom civilrätten kommer avskaffandet av exekvaturförfarandet att åtföljas av en serie garantier, särskilt när det gäller tredskodomar. Det kan handla om åtgärder som rör bland annat rättegångsregler eller lagvalsregler (till exempel delgivning av handlingar eller överklagan av ett beslut som ska erkännas).

 

■ Ny teknik i människors och rättvisans tjänst

Den europeiska e-juridikportalen kommer att fungera som en samlad ingångssida.

Den europeiska portalen för e-juridik kommer att fungera som en samlad ingångssida som ger allmänheten och yrkesverksamma inom juridiken tillgång till värdefull information och vissa praktiska verktyg. Det gör det lättare för människor att få rättslig prövning och är dessutom till gagn för ekonomin. Videokonferenser uppmuntras, bland annat för att brottsoffer inte ska behöva göra resor som kan vara betungande. Vissa nationella register (t.ex. insolvensregister) kommer successivt att kopplas samman, med iakttagande av reglerna om uppgiftsskydd. Vissa förfaranden på EU-nivå eller nationell nivå som berör flera länder (t.ex. det europeiska betalningsföreläggandet) kommer att kunna ske via Internet. E-juridiksystemet kommer att skötas på decentraliserad nivå, men med viss samordning på Europanivå.

 

■ En större internationell närvaro för EU

Inom civilrätten verkar nu EU aktivt för att så många stater som möjligt ska ratificera konventionerna. Det kan unionen göra tack vare att den är medlem av Haagkonferensen för internationell privaträtt. Inom straffrätten verkar EU aktivt för att så många partnerländer som möjligt ska ansluta sig till de mest relevanta konventionerna och erbjuder andra stater största möjliga hjälp så att de kan tillämpa konventionerna på ett regelrätt sätt.

EU-institutionerna står som garant för att EU-rätten är förenlig med den internationella rättsordningen. Man bör framför allt se till att samverkan med Europarådet blir så omfattande som möjligt.