Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Práva občanů

Podpora práv občanů: Evropa práv

Od Maastrichtské smlouvy poskytuje evropské občanství občanům členských států další práva, mezi něž patří právo volně se pohybovat a pobývat, právo volit a kandidovat v komunálních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu, právo na diplomatickou ochranu ze strany jiného členského státu mimo území EU, právo předložit petici Evropskému parlamentu a evropskému veřejnému ochránci práv. Stockholmský program toto občanství prohlubuje.


■ Evropa založená na základních právech 

Unie zahájila jednání o přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech. Tím dojde k posílení závazku Unie dbát o aktivní prosazování základních práv a svobod ve všech oblastech její činnosti.


■ Neomezené uplatňování práva volného pohybu

Pokud jsou splněny všechny požadavky na uplatňování schengenského acquis, přijme EU veškerá nezbytná opatření za účelem zrušení kontrol na vnitřních hranicích se členskými státy, které oznámily svou připravenost na vstup do schengenského prostoru. Síť SIRENE hraje při správě schengenského prostoru zásadní úlohu.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména dětským obětem sexuálního vykořisťování a zneužívání, jakož i dětem, které se staly obětí obchodování s lidmi a nezletilým osobám bez doprovodu.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat i obětem terorismu.
Uvést do souladu rostoucí objem výměny osobních údajů a nutnost zajistit ochranu soukromí.
Každý občan Unie, který se nachází v třetí zemi, v níž jeho členský stát nemá zastoupení, má právo na ochranu poskytovanou diplomatickými úřady kteréhokoli jiného členského státu.

 

■ Soužití v prostoru, který respektuje rozmanitost a ochraňuje nejzranitelnější osoby

V rámci přistěhovalecké politiky Unie je třeba věnovat zvláštní pozornost dětským obětem sexuálního vykořisťování a zneužívání, jakož i dětem, které se staly obětí obchodování s lidmi, a nezletilým osobám bez doprovodu. Unie a členské státy musí nadále společně usilovat o plné začlenění zranitelných skupin, zejména romské komunity, do společnosti, a to prostřednictvím podpory jejich zařazení do vzdělávacího systému a na trh práce, jakož i prostřednictvím opatření, která mají zabránit násilí, jemuž mohou být vystaveny. Nejzranitelnější osoby, které se nacházejí na území členského státu, jehož nejsou státními příslušníky a v němž nemají ani bydliště, potřebují zvláštní podporu a právní ochranu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat i obětem terorismu. (viz Boj proti terorismu)


■ Práva jednotlivců v trestním řízení

Ochrana práv podezřelých a obviněných osob v trestním řízení je základní hodnotou Unie a má zásadní význam pro zachování vzájemné důvěry mezi členskými státy i důvěry veřejnosti v Evropskou unii. V této souvislosti byla přijata cestovní mapa, jejímž cílem je posílení procesních práv podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení.

 

■ Ochrana práv občanů v informační společnosti

Evropská unie se potýká s obtížným úkolem: uvést rostoucí objem výměny osobních údajů do souladu s nutností zajistit ochranu soukromí. EU posílí svou komplexní strategii na ochranu údajů v rámci Unie i v rámci vztahů se třetími zeměmi. Souhrnná směrnice bude proto zahrnovat zejména základní prvky, které by měly být obsaženy v dohodách o ochraně údajů uzavřených se třetími zeměmi za účelem vymáhání práva, přičemž tyto prvky budou vycházet z vysoké úrovně ochrany údajů.

 

■ Účast na demokratickém životě Unie

Iniciativa občanů Unie stanovená v  článku 11 SEU vytváří nový mechanismus pro účast občanů. V tomto duchu se zvažuje organizace voleb do Evropského parlamentu tak, aby se konaly ve stejný den.


■ Nárok na ochranu ve třetích zemích

Každý občan Unie, který se nachází v třetí zemi, v níž jeho členský stát nemá zastoupení, má právo na ochranu poskytovanou diplomatickými úřady kteréhokoli jiného členského státu. Budou přijata vhodná opatření pro zahájení koordinace a spolupráce, jež jsou nezbytné pro usnadnění konzulární ochrany.